รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

   

ตาราง
รหัสโรงเรียน ภาษาไทย -1ผลต่าง คณิตศาสตร์ -1ผลต่าง วิทยาศาสตร์ -1ผลต่าง ภาษาอังกฤษ -1ผลต่าง เฉลี่ย -1ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ