ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
รวม--- -
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1811191
ประถมศึกษาปีที่ 2912211
ประถมศึกษาปีที่ 375121
ประถมศึกษาปีที่ 43691
ประถมศึกษาปีที่ 574111
ประถมศึกษาปีที่ 66391
รวม404181 136
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

404181 136