ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22821492
อนุบาล 32725522
รวม5546101 -114
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14023632
ประถมศึกษาปีที่ 22431552
ประถมศึกษาปีที่ 33336692
ประถมศึกษาปีที่ 42131522
ประถมศึกษาปีที่ 52618442
ประถมศึกษาปีที่ 61925442
รวม163164327 1712
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12712391
มัธยมศึกษาปีที่ 21218301
มัธยมศึกษาปีที่ 377141
รวม463783 -13

รวมทั้งสิ้น

264247511 519 -2