ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 155101
อนุบาล 265111
อนุบาล 31112231
รวม222244 123
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11723402
ประถมศึกษาปีที่ 23329622
ประถมศึกษาปีที่ 33337702
ประถมศึกษาปีที่ 43120512
ประถมศึกษาปีที่ 52429532
ประถมศึกษาปีที่ 62826542
รวม166164330 -1112
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12342652
มัธยมศึกษาปีที่ 21531462
มัธยมศึกษาปีที่ 32327502
รวม61100161 16

รวมทั้งสิ้น

249286535 221 -1