ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22934632
อนุบาล 33831693
รวม6765132 -165
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13442763
ประถมศึกษาปีที่ 24027673
ประถมศึกษาปีที่ 35040903
ประถมศึกษาปีที่ 43738753
ประถมศึกษาปีที่ 53229612
ประถมศึกษาปีที่ 63819572
รวม231195426 -1216
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13020502
มัธยมศึกษาปีที่ 22926552
มัธยมศึกษาปีที่ 31720372
รวม7666142 206

รวมทั้งสิ้น

374326700 -827 1