ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21218301
อนุบาล 3179261
รวม292756 52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11516311
ประถมศึกษาปีที่ 21321341
ประถมศึกษาปีที่ 31512271
ประถมศึกษาปีที่ 41521361
ประถมศึกษาปีที่ 51817351
ประถมศึกษาปีที่ 62515402
รวม101102203 7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13618542
มัธยมศึกษาปีที่ 21622382
มัธยมศึกษาปีที่ 31722392
รวม6962131 66

รวมทั้งสิ้น

199191390 1115 1