ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 31711281
รวม171128 -41
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11519341
ประถมศึกษาปีที่ 2169251
ประถมศึกษาปีที่ 31512271
ประถมศึกษาปีที่ 41210221
ประถมศึกษาปีที่ 5115161
ประถมศึกษาปีที่ 6164201
รวม8559144 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10270172 -27