ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2913221
อนุบาล 3911201
รวม182442 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11222341
ประถมศึกษาปีที่ 22216381
ประถมศึกษาปีที่ 31112231
ประถมศึกษาปีที่ 41710271
ประถมศึกษาปีที่ 5126181
ประถมศึกษาปีที่ 6138211
รวม8774161 96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11515301
มัธยมศึกษาปีที่ 21212241
มัธยมศึกษาปีที่ 31623391
รวม435093 -83

รวมทั้งสิ้น

148148296 11