ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24151
อนุบาล 31231
รวม538 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14-41
ประถมศึกษาปีที่ 2124161
ประถมศึกษาปีที่ 3172191
ประถมศึกษาปีที่ 41810281
ประถมศึกษาปีที่ 5123151
ประถมศึกษาปีที่ 64261
รวม672188 -156
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

722496 -128