ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21313261
อนุบาล 32614402
รวม392766 -53
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1267331
ประถมศึกษาปีที่ 22524492
ประถมศึกษาปีที่ 32212341
ประถมศึกษาปีที่ 42121422
ประถมศึกษาปีที่ 51721381
ประถมศึกษาปีที่ 62819472
รวม139104243 29
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12831592
มัธยมศึกษาปีที่ 22431552
มัธยมศึกษาปีที่ 32624502
รวม7886164 156

รวมทั้งสิ้น

256217473 1218