ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12571
อนุบาล 25161
อนุบาล 36171
รวม13720 -33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1512171
ประถมศึกษาปีที่ 265111
ประถมศึกษาปีที่ 34591
ประถมศึกษาปีที่ 44151
ประถมศึกษาปีที่ 566121
ประถมศึกษาปีที่ 638111
รวม283765 106
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

414485 79