ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2199281
อนุบาล 31415291
รวม332457 52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11820381
ประถมศึกษาปีที่ 21916351
ประถมศึกษาปีที่ 32115361
ประถมศึกษาปีที่ 42011311
ประถมศึกษาปีที่ 51910291
ประถมศึกษาปีที่ 61816341
รวม11588203 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11824421
มัธยมศึกษาปีที่ 296151
มัธยมศึกษาปีที่ 31414281
รวม414485 223

รวมทั้งสิ้น

189156345 2811