ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2910191
อนุบาล 31112231
รวม202242 -42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11811291
ประถมศึกษาปีที่ 21813311
ประถมศึกษาปีที่ 31618341
ประถมศึกษาปีที่ 41310231
ประถมศึกษาปีที่ 51614301
ประถมศึกษาปีที่ 61918371
รวม10084184 106
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1117181
มัธยมศึกษาปีที่ 22818462
มัธยมศึกษาปีที่ 32013331
รวม593897 -194

รวมทั้งสิ้น

179144323 -1312