ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 175121
อนุบาล 2126181
อนุบาล 31210221
รวม312152 23
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1116171
ประถมศึกษาปีที่ 256111
ประถมศึกษาปีที่ 347111
ประถมศึกษาปีที่ 4810181
ประถมศึกษาปีที่ 577141
ประถมศึกษาปีที่ 64371
รวม393978 -106
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7060130 -89