ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11519341
อนุบาล 21516311
อนุบาล 31512271
รวม454792 73
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13431652
ประถมศึกษาปีที่ 22327502
ประถมศึกษาปีที่ 33518532
ประถมศึกษาปีที่ 42827552
ประถมศึกษาปีที่ 52519442
ประถมศึกษาปีที่ 62220422
รวม167142309 612
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12823512
มัธยมศึกษาปีที่ 21611272
มัธยมศึกษาปีที่ 3418222
รวม4852100 -146

รวมทั้งสิ้น

260241501 -121