ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21114251
อนุบาล 31615311
รวม272956 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11815332
ประถมศึกษาปีที่ 22719462
ประถมศึกษาปีที่ 32723502
ประถมศึกษาปีที่ 42322452
ประถมศึกษาปีที่ 52020402
ประถมศึกษาปีที่ 62216381
รวม137115252 1011
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12017372
มัธยมศึกษาปีที่ 21726432
มัธยมศึกษาปีที่ 32216381
รวม5959118 55

รวมทั้งสิ้น

223203426 2218