ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22014341
อนุบาล 31611271
รวม362561 42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11713301
ประถมศึกษาปีที่ 22110311
ประถมศึกษาปีที่ 3199281
ประถมศึกษาปีที่ 42013331
ประถมศึกษาปีที่ 51310231
ประถมศึกษาปีที่ 66281
รวม9657153 116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

13282214 158