ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22722492
อนุบาล 32423472
รวม514596 54
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13927662
ประถมศึกษาปีที่ 22517422
ประถมศึกษาปีที่ 31823412
ประถมศึกษาปีที่ 41927462
ประถมศึกษาปีที่ 51230422
ประถมศึกษาปีที่ 62024442
รวม133148281 612
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12325482
มัธยมศึกษาปีที่ 22723502
มัธยมศึกษาปีที่ 32623492
รวม7671147 -126

รวมทั้งสิ้น

260264524 -122 2