ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1167231
อนุบาล 21414281
อนุบาล 31115261
รวม413677 43
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12713401
ประถมศึกษาปีที่ 21616321
ประถมศึกษาปีที่ 31411251
ประถมศึกษาปีที่ 4189271
ประถมศึกษาปีที่ 5813211
ประถมศึกษาปีที่ 6125171
รวม9567162 246
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

136103239 289