ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14481
อนุบาล 269151
อนุบาล 347111
รวม142034 -33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11113241
ประถมศึกษาปีที่ 2154191
ประถมศึกษาปีที่ 3137201
ประถมศึกษาปีที่ 4812201
ประถมศึกษาปีที่ 579161
ประถมศึกษาปีที่ 6911201
รวม6356119 186
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7776153 159