ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11115261
อนุบาล 21113241
อนุบาล 31317301
รวม354580 -53
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12425492
ประถมศึกษาปีที่ 22626522
ประถมศึกษาปีที่ 32314372
ประถมศึกษาปีที่ 42617432
ประถมศึกษาปีที่ 52614402
ประถมศึกษาปีที่ 62712392
รวม152108260 1012
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12426502
มัธยมศึกษาปีที่ 22821492
มัธยมศึกษาปีที่ 32729562
รวม7976155 -46

รวมทั้งสิ้น

301268569 -327