ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22729562
อนุบาล 31812301
รวม454186 233
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12224462
ประถมศึกษาปีที่ 22410341
ประถมศึกษาปีที่ 33023532
ประถมศึกษาปีที่ 41410241
ประถมศึกษาปีที่ 52223452
ประถมศึกษาปีที่ 61618341
รวม128108236 129
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

173149322 3512 -1