ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2810181
อนุบาล 3913221
รวม172340 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11212241
ประถมศึกษาปีที่ 2157221
ประถมศึกษาปีที่ 3610161
ประถมศึกษาปีที่ 488161
ประถมศึกษาปีที่ 51211231
ประถมศึกษาปีที่ 6713201
รวม6061121 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1126181
มัธยมศึกษาปีที่ 2711181
มัธยมศึกษาปีที่ 31111221
รวม302858 -23

รวมทั้งสิ้น

107112219 -711