ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1118191
อนุบาล 2169251
อนุบาล 31112231
รวม382967 133
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12418422
ประถมศึกษาปีที่ 2512171
ประถมศึกษาปีที่ 3117181
ประถมศึกษาปีที่ 4910191
ประถมศึกษาปีที่ 577141
ประถมศึกษาปีที่ 687151
รวม6461125 247
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10290192 3710 1