ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 287151
อนุบาล 398171
รวม171532 -82
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11512271
ประถมศึกษาปีที่ 2715221
ประถมศึกษาปีที่ 3157221
ประถมศึกษาปีที่ 41010201
ประถมศึกษาปีที่ 587151
ประถมศึกษาปีที่ 677141
รวม6258120 76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 16281
มัธยมศึกษาปีที่ 257121
มัธยมศึกษาปีที่ 3811191
รวม192039 -93

รวมทั้งสิ้น

9893191 -1011