จำนวนนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 16642108-
อนุบาล 2276311587-
อนุบาล 3347349696-
ระดับปฐมวัย6897021,391-
ประถมศึกษาปีที่ 1518451969-
ประถมศึกษาปีที่ 2509408917-
ประถมศึกษาปีที่ 3361338699-
ประถมศึกษาปีที่ 4304256560-
ประถมศึกษาปีที่ 5219197416-
ประถมศึกษาปีที่ 6225215440-
ระดับประถมศึกษา2,1361,8654,001-
มัธยมศึกษาปีที่ 1108120228-
มัธยมศึกษาปีที่ 28595180-
มัธยมศึกษาปีที่ 381104185-
มัธยมศีกษาตอนต้น274319593-
รวมทั้งสิ้น3,1042,8935,997-


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
รวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวม
500300011300991050130099 บ้านถ้ำ เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----23-21311----11ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300021301001050130100 บ้านเชียงดาว เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --------1-1-3145ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300041301021050130102 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -52737645328----35ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300051301031050130103 บ้านปางแดง เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 2-131-11115----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300061300951050130095 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -------1113----3ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300071300961050130096 บ้านดอน เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----142---7----7ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300091300981050130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----254466275431239ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300111301151050130115 บ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -----1----1----1ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300121301161050130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ----3452422012-323ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300141301091050130109 บ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ----21----3----3ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300151301101050130110 บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -43727-1-313123626ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300161301171050130117 บ้านออน ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -123-4231-10----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300171301181050130118 บ้านปางเฟือง ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -1236621--15--1119ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300181301191050130119 บ้านแม่ป๋าม ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -22434-2--9----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300191301201050130120 บ้านปางมะเยา ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -----1--2141--15ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300201301211050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -----2--1-3----3ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300211301221050130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ----31111-71--18ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300221301231050130123 บ้านเมืองคอง เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง -------11-211357ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300231301241050130124 บ้านวังมะริว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----1221--6----6ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300241301251050130125 บ้านหนองบัว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----56-1--12----12ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง -----12---3----3ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300261301111050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ----112339193361231ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300271301121050130112 บ้านใหม่ เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย -49131691622247----60ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300291301271050130127 บ้านเมืองนะ เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -167141213115560521875ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300301301281050130128 บ้านอรุโณทัย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 621245121371176688----139ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300311301291050130129 แกน้อยศึกษา เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -21323-13110-12316ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300321301301050130130 บ้านหนองเขียว เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -257712274812704561592ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300331301311050130131 โครงการหลวงแกน้อย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --5510151072448----53ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300341301321050130132 บ้านรินหลวง เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ -325271395440----45ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300351301041050130104 บ้านนาหวาย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ --4411----2----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300381301071050130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ --1141--1-6----7ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300391300911050130091 บ้านแม่แมะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -1231412-4425----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300401300921050130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -112-----------2ปฐมวัยขนาดกลางขนาดที่ 2
500300431300841050130084 บ้านป่าบง แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -5611951---15----26ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300441300851050130085 วัดจอมคีรี แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ----323-2-10----10ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300451300861050130086 บ้านแม่นะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -22412--2-5212514ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300461300871050130087 บ้านสบคาบ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -3710569114237----47ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300481300891050130089 บ้านแม่อ้อใน แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -12820162041--41----61ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300491300901050130090 วัดปางมะโอ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -1231132119----12ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300501302011050130201 บ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -37101277561386271563ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300511302021050130202 บ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --22914972142----44ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300521302041050130204 บ้านป่าบง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -46104133--11----21ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300531302061050130206 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -5152019831--31----51ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300541302071050130207 บ้านหัวนา ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 19151448201512108873----121ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300551302081050130208 บ้านม่วงชุม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -61117121614121410781181837132ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300561302091050130209 บ้านลาน ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -19214036191912115102----142ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300581302111050130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -201636155424-3023-571ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300591301991050130199 บ้านขอบด้ง ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -106161-1---2----18ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300601302001050130200 บ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ----111---342-69ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300611302031050130203 บ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -20204081143-228----68ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300631302181050130218 บ้านสันม่วง แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 21361-----1----7ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300641302191050130219 บ้านแม่ข่า แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า -1-11--1--222158ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300661302211050130221 บ้านดงป่าลัน แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 2349-142-18----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300671302221050130222 บ้านสันต้นเปา แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า --332-----2----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300691302281050130228 บ้านปางปอย แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -4-411-1--3--118ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300711302241050130224 บ้านโป่งนก แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -48123811-1142-1329ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300721302251050130225 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -10414981426241----55ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300731302261050130226 บ้านแม่คะ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -123-211--43-2512ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300741302271050130227 บ้านเหมืองแร่ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -325551--11221-320ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300751301921050130192 บ้านทุ่งหลุก แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -46103441085349441761ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300761301931050130193 บ้านยาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 25613862---16----29ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300771301941050130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 41271251-1221----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300781301951050130195 บ้านห้วยห้อม แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3429543-1114----23ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300791301961050130196 บ้านหนองขวาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 1--111-2-15----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300801301971050130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4761722171915711911313935143ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300811301981050130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน --22-----------4ปฐมวัยขนาดกลางขนาดที่ 4
500300821302231050130223 วิรุณเทพ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3418-32-229----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300831301901050130190 บ้านแม่งอนกลาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน --22-1----1----3ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300861301891050130189 บ้านสันป่าแดง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 23111611413112111-239ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300871301841050130184 บ้านปางสัก แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 1--13----14-2-27ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300881301851050130185 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -12112310532--20----43ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300891301861050130186 บ้านต้นส้าน แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -66123311--8----20ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300901301871050130187 บ้านหนองยาว แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -8513524--112----25ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 56-111241-210--1122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300921302351050130235 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 413835-1-11011-220ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300931302331050130233 บ้านแม่ใจ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 28212--11--2----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300941302341050130234 บ้านห้วยบอน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -2462-1---3----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300951301811050130181 บ้านโป่งถืบ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง --7768514125----32ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300971302311050130231 บ้านหนองตุ้ม เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300981302321050130232 บ้านศรีดอนชัย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11-2-21---3----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300991301781050130178 บ้านเวียงฝาง เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -13422-53113432926ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301001301791050130179 บ้านสันทรายคองน้อย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -81018221637-75513-21588ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301031302151050130215 บ้านสันต้นดู่ สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 3861737773330----47ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301041302161050130216 บ้านห้วยงูกลาง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 43411863616303-5849ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301051302121050130212 วัดนันทาราม สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ------1---1----1ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301061302131050130213 บ้านสันทราย สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย --222-----2----4ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301071302141050130214 วัดศรีบุญเรือง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย -134111---3----7ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301081304671050130467 วัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 1-5636283-22----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301101304691050130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --1127554326----27ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301111304701050130470 บ้านท่ามะแกง ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --221-21127513918ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301121305051050130505 บ้านห้วยปู ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -2-22331-211----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301131305061050130506 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 43916886151114622219950128ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301141305091050130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -46109131216101979----89ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301151304711050130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -7512324247225892256ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301161304721050130472 บ้านห้วยศาลา ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -3581181343342----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301171304731050130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน --22312212113-2518ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301181304741050130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน --11-----------1ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301191304751050130475 บ้านสุขฤทัย ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -235554458317141248ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301201304761050130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -11211-3218----10ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301211304941050130494 บ้านหลวง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -13443-51-13----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301221304951050130495 บ้านป่าก๊อ บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -111728252010754712248107ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301231304961050130496 บ้านป่าแดง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ --11533124182-4625ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301261305021050130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ---------11--223ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301271305031050130503 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -77141795113105512171140109ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301281305041050130504 บ้านสันป่าเหียว มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -3-344-12-11----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301301304791050130479 บ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -1620362526962169----105ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301331304841050130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -761392656230----43ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301341304851050130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -571235313116----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301351304881050130488 บ้านห้วยคอกหมู แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 34182-31--62--216ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301361304771050130477 ชุมชนบ้านคาย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -59149103813347841967ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301371304781050130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -771415171035656----70ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301381304801050130480 บ้านห้วยม่วง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -1410242111813852----76ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301391304811050130481 บ้านฮ่างต่ำ แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 351422191911115368----90ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301431305101050130510 บ้านแม่สาว แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา --2252433118----20ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301451305121050130512 บ้านโป่งไฮ แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 25310119444335----45ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301461305131050130513 บ้านห้วยป่าซาง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -1927462816201410795----141ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301471305141050130514 บ้านดง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 10147311314910131372----103ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301481305151050130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -1514299811494454531286ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301491305161050130516 บ้านสันป่าข่า แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -1112231068-3431----54ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301511305001050130500 บ้านดอนชัย แม่อายแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -33669465232----38ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301541304901050130490 บ้านโละ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -71118138863543----61ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301551304911050130491 บ้านสันปอธง สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 198181612101581374----92ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301571304931050130493 บ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -336811410864759142891ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301581308741050130874 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -31410857243611982868ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301591308751050130875 บ้านจอง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -911074579537----47ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301601308761050130876 บ้านห้วยไคร้ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -2687624--19----27ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301611308791050130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ --1110142114171187----88ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301651308691050130869 บ้านกองลม เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -3-3310-3-420----23ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301661308701050130870 บ้านเวียงแหง เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -83119146581254----65ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301671308711050130871 บ้านนามน เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -----453-1134-2619ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301681308781050130878 บ้านปางป๋อ แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -13441-417172711031ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301691308771050130877 บ้านม่วงป็อก แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -9817153016121916108----125ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -2244-211192-2417ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --11-21---3----4ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --444111--7----11ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301741308931050130893 วัดบ้านท่า ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 131543514219----24ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301751309041050130904 บ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -6131912944-332----51ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301761309051050130905 วัดป่าแดง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -437264121163-2528ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301771309061050130906 บ้านป่างิ้ว แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -22444-12-11----15ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ---------11----1ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --22-3----3----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301811308801050130880 บ้านแม่ขิ ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 786212213121010471----92ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301821308811050130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -916252417222113211181611532175ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301831308821050130882 บ้านอ่าย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -448137584239-14552ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 1--123212212----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301871308861050130886 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ------1---1-1-12ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301901309001050130900 บ้านสินชัย หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช --22755-5426----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301911309011050130901 บ้านผาแดง หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 3-474--1-27----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301931308971050130897 บ้านต้นโชค หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -27942331316----25ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301941308981050130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -1011143--211011-223ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301951308991050130899 สันติวนา หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -314133525196521336ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301961308941050130894 บ้านห้วยไผ่ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -123481523638----41ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301971308951050130895 บ้านใหม่หนองบัว หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -719261730303451212879925179ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301981310661050131066 บ้านเด่นใหม่ แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 2561376251-21----34ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07