จำนวนนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 110597202-
อนุบาล 2464445909-
อนุบาล 3480457937-
ระดับปฐมวัย1,0499992,048-
ประถมศึกษาปีที่ 11,2531,0762,329-
ประถมศึกษาปีที่ 26405371,177-
ประถมศึกษาปีที่ 3358325683-
ประถมศึกษาปีที่ 4257225482-
ประถมศึกษาปีที่ 5238187425-
ประถมศึกษาปีที่ 6149165314-
ระดับประถมศึกษา2,8952,5155,410-
มัธยมศึกษาปีที่ 16151112-
มัธยมศึกษาปีที่ 25057107-
มัธยมศึกษาปีที่ 36364127-
มัธยมศีกษาตอนต้น174172346-
รวมทั้งสิ้น4,1263,6917,817-


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
รวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวม
500300011300991050130099 บ้านถ้ำ เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----22--3-7----7ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300021301001050130100 บ้านเชียงดาว เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300041301021050130102 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -415141521124----29ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300051301031050130103 บ้านปางแดง เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --33511---7----10ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300061300951050130095 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -------1--1----1ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300071300961050130096 บ้านดอน เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----81115117----17ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300091300981050130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----20113673501-4555ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300111301151050130115 บ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -415171--1-19----24ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300121301161050130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ----63723223-1-124ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300141301091050130109 บ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ----1--1--2----2ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300151301101050130110 บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -9918189234-36-11256ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300161301171050130117 บ้านออน ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --22121---4----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300171301181050130118 บ้านปางเฟือง ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -145564351241-1231ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300181301191050130119 บ้านแม่ป๋าม ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -82107-111-10----20ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300191301201050130120 บ้านปางมะเยา ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --11311111821-312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300201301211050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ----2-1-2-5-1-16ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300211301221050130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --11311--27-1-19ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300221301231050130123 บ้านเมืองคอง เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----1-----11--12ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300231301241050130124 บ้านวังมะริว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----18-111223----23ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300241301251050130125 บ้านหนองบัว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----1615631-41----41ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --11-3--115----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300261301111050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย -------1-12--335ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300271301121050130112 บ้านใหม่ เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย -5492948231198128----137ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300291301271050130127 บ้านเมืองนะ เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -17824138-5151----59ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300301301281050130128 บ้านอรุโณทัย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 132044772055426422293----370ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300311301291050130129 แกน้อยศึกษา เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -4265621--141--121ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300321301301050130130 บ้านหนองเขียว เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -1261820141134355311578ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300331301311050130131 โครงการหลวงแกน้อย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -42611247117-60----66ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300341301321050130132 บ้านรินหลวง เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ -156219574521114----135ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300351301041050130104 บ้านนาหวาย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ -8193251-1121-2324ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300381301071050130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ --2231231-10----12ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300391300911050130091 บ้านแม่แมะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 1211146110111751105----119ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300401300921050130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300431300841050130084 บ้านป่าบง แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 32382392---34----42ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300441300851050130085 วัดจอมคีรี แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 151751213-12----19ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300451300861050130086 บ้านแม่นะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ --445321-112-1-117ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300461300871050130087 บ้านสบคาบ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 36101913104--229----48ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300481300891050130089 บ้านแม่อ้อใน แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -1110212926227164104----125ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300491300901050130090 วัดปางมะโอ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -6281-1--13----11ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300501302011050130201 บ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -8111915532-227-21349ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300511302021050130202 บ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --226105710745----47ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300521302041050130204 บ้านป่าบง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -651117-212-22----33ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300531302061050130206 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -9817152222225----42ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300541302071050130207 บ้านหัวนา ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 1918135024271553276----126ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300551302081050130208 บ้านม่วงชุม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -8917252211109118838516121ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300561302091050130209 บ้านลาน ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -33245742173111579----136ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300581302111050130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 831104929448353923-14145ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300591301991050130199 บ้านขอบด้ง ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -336131051-130----36ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300601302001050130200 บ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -53881----9331724ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300611302031050130203 บ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -3941805527474299----179ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300631302181050130218 บ้านสันม่วง แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 625135-----5----18ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300641302191050130219 บ้านแม่ข่า แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า -71623422--19-1-133ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300661302211050130221 บ้านดงป่าลัน แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 322787321223----30ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300671302221050130222 บ้านสันต้นเปา แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 1--11-----1----2ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300691302281050130228 บ้านปางปอย แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --1144----8-1-110ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300711302241050130224 บ้านโป่งนก แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -81523161241323814-566ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300721302251050130225 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -415610653434----39ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300731302261050130226 บ้านแม่คะ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -156102231-182--226ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300741302271050130227 บ้านเหมืองแร่ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -41519121753--3721-359ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300751301921050130192 บ้านทุ่งหลุก แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -1171816101-5-3212-353ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300761301931050130193 บ้านยาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8511246221--11----35ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300771301941050130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 71493039574-257----87ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300781301951050130195 บ้านห้วยห้อม แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4341183-21115----26ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300791301961050130196 บ้านหนองขวาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -123-----------3ปฐมวัยขนาดกลางขนาดที่ 3
500300801301971050130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 1578304129131011-10443310144ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300811301981050130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -314631---10----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300821302231050130223 วิรุณเทพ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 56415366----42----57ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300831301901050130190 บ้านแม่งอนกลาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -34773132218----25ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300861301891050130189 บ้านสันป่าแดง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 131418451511241235--1181ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300871301841050130184 บ้านปางสัก แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -2132221-181--112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300881301851050130185 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -152540144411125----65ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300891301861050130186 บ้านต้นส้าน แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -791686422-22----38ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300901301871050130187 บ้านหนองยาว แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -3691110221127----36ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 93-1262----8211424ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300921302351050130235 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13488822-121----29ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300931302331050130233 บ้านแม่ใจ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 34411531-1111----22ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300941302341050130234 บ้านห้วยบอน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -1231-----1----4ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300951301811050130181 บ้านโป่งถืบ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -61319184513334----53ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300981302321050130232 บ้านศรีดอนชัย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 52512123--2118----30ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300991301781050130178 บ้านเวียงฝาง เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 311521-1--4113514ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301001301791050130179 บ้านสันทรายคองน้อย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -391218222112622-442ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301031302151050130215 บ้านสันต้นดู่ สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 498211513323238----59ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301041302161050130216 บ้านห้วยงูกลาง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 65617736122211-6745ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301051302121050130212 วัดนันทาราม สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ----2-----2----2ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301061302131050130213 บ้านสันทราย สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย -2-233-32112----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301071302141050130214 วัดศรีบุญเรือง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย -991884-41118----36ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301081304671050130467 วัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 14271271--222----29ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301101304691050130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -314113134931----35ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301111304701050130470 บ้านท่ามะแกง ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -31457211218-31426ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301121305051050130505 บ้านห้วยปู ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -2-257242121----23ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301131305061050130506 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 658192214710966818182359146ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301141305091050130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -448224533239----47ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301151304711050130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -32549441224-15635ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301161304721050130472 บ้านห้วยศาลา ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -2681254981250----58ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301171304731050130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ----3-4212122-2416ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301181304741050130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ----4-1---5----5ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301191304751050130475 บ้านสุขฤทัย ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -86141911975455135978ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301201304761050130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -336-----11----7ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301211304941050130494 บ้านหลวง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -4812331---7----19ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301221304951050130495 บ้านป่าก๊อ บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -9243333191312912984217138ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301231304961050130496 บ้านป่าแดง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -437153932234123647ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301261305021050130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ----11-11-4--115ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301271305031050130503 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -14112522815783632261098ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301281305041050130504 บ้านสันป่าเหียว มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -11241223-12----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301301304791050130479 บ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -14203452362917111146----180ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301331304841050130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -11920108723434----54ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301341304851050130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -7714174322533----47ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301351304881050130488 บ้านห้วยคอกหมู แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 415101147---22----32ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301361304771050130477 ชุมชนบ้านคาย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -2116371261271235244513102ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301371304781050130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -241236117342229----65ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301381304801050130480 บ้านห้วยม่วง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -1772424128102258----82ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301391304811050130481 บ้านฮ่างต่ำ แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5912261686105449----75ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301431305101050130510 บ้านแม่สาว แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 233882412320----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301451305121050130512 บ้านโป่งไฮ แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 32491410336137----46ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301461305131050130513 บ้านห้วยป่าซาง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -192241372413191314120----161ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301471305141050130514 บ้านดง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 12202254212114812884----138ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301481305151050130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -921301316145565966113102ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301491305161050130516 บ้านสันป่าข่า แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -1415292212824654----83ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301511305001050130500 บ้านดอนชัย แม่อายแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --3383531222----25ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301541304901050130490 บ้านโละ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -61218147133-28----46ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301551304911050130491 บ้านสันปอธง สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 581730251718171410101----131ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301571304931050130493 บ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 5431225161267268157931124ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301581308741050130874 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -12376142121234933ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301591308751050130875 บ้านจอง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -121224265321-37----61ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301601308761050130876 บ้านห้วยไคร้ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -729101-1--12----21ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301611308791050130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -8196764-2180----89ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301651308691050130869 บ้านกองลม เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -104141421-2-19----33ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301661308701050130870 บ้านเวียงแหง เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -255302214574254----84ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301671308711050130871 บ้านนามน เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ----22-1---23-1-124ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301681308781050130878 บ้านปางป๋อ แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -1011113-3--117-11230ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301691308771050130877 บ้านม่วงป็อก แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -241236419942-65----101ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -1125211-312-11216ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --22-1--113----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -32542-4--10----15ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301741308931050130893 วัดบ้านท่า ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 4217411442328----35ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301751309041050130904 บ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -915241311954244----68ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301761309051050130905 วัดป่าแดง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ --22-31144131-2318ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301771309061050130906 บ้านป่างิ้ว แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -31411323-10----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 1225-----------5ปฐมวัยขนาดกลางขนาดที่ 7
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --114-1-2-7----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301811308801050130880 บ้านแม่ขิ ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 39719292091113991----110ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301821308811050130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -9182751452917181617612131641244ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301831308821050130882 บ้านอ่าย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -381145561-21422840ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -1-1-11-2-4----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301871308861050130886 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -2-2--1---1----3ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301901309001050130900 บ้านสินชัย หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -21373243423----26ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301911309011050130901 บ้านผาแดง หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 22154-----4----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301931308971050130897 บ้านต้นโชค หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -1232615583360----63ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301941308981050130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -761377242123--1137ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301951308991050130899 สันติวนา หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -1122-----211-26ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301961308941050130894 บ้านห้วยไผ่ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -246296512649----55ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301971308951050130895 บ้านใหม่หนองบัว หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -192544492719716151333148185ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301981310661050131066 บ้านเด่นใหม่ แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 8199362315722251----87ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07