จำนวนนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 17067137-
อนุบาล 2317327644-
อนุบาล 3398400798-
ระดับปฐมวัย7857941,579-
ประถมศึกษาปีที่ 16735581,231-
ประถมศึกษาปีที่ 25694801,049-
ประถมศึกษาปีที่ 3416382798-
ประถมศึกษาปีที่ 4299275574-
ประถมศึกษาปีที่ 5310294604-
ประถมศึกษาปีที่ 6277257534-
ระดับประถมศึกษา2,5442,2464,790-
มัธยมศึกษาปีที่ 1120133253-
มัธยมศึกษาปีที่ 2112136248-
มัธยมศึกษาปีที่ 3100135235-
มัธยมศีกษาตอนต้น332404736-
รวมทั้งสิ้น3,6663,4577,123-


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
รวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวม
500300011300991050130099 บ้านถ้ำ เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----3-214212----12ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300021301001050130100 บ้านเชียงดาว เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -------11-231-46ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300041301021050130102 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -21393453327----30ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300051301031050130103 บ้านปางแดง เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -1-1-1211-5----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300061300951050130095 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --11--11114----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300071300961050130096 บ้านดอน เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----41---16----6ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300091300981050130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----334643237331336ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300111301151050130115 บ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --2232--128----10ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300121301161050130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ----144221142--216ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300141301091050130109 บ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ----1-2--141--15ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300151301101050130110 บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -3710812396295621352ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300161301171050130117 บ้านออน ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -2-24322--11----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300171301181050130118 บ้านปางเฟือง ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -156621-1212122523ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300181301191050130119 บ้านแม่ป๋าม ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -2244212--9----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300191301201050130120 บ้านปางมะเยา ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ----1--1125----5ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300201301211050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ------1---1----1ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300211301221050130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ----2111--5----5ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300221301231050130123 บ้านเมืองคอง เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ------11--213157ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300231301241050130124 บ้านวังมะริว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----221--16----6ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300241301251050130125 บ้านหนองบัว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----82241219----19ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----12----31--14ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300261301111050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย --221333103235731540ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300271301121050130112 บ้านใหม่ เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย -57121421944557----69ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300291301271050130127 บ้านเมืองนะ เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -38111317111066632351084ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300301301281050130128 บ้านอรุโณทัย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 82238687910184233731355----423ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300311301291050130129 แกน้อยศึกษา เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -1126881385486162345105ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300321301301050130130 บ้านหนองเขียว เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -4591129541687376619101ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300331301311050130131 โครงการหลวงแกน้อย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -5491911635448----57ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300341301321050130132 บ้านรินหลวง เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ -123121813138468----71ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300351301041050130104 บ้านนาหวาย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ -448311--383641329ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300381301071050130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ --441--1--2----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300391300911050130091 บ้านแม่แมะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -213412-54328----31ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300401300921050130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 1-12-----------2ปฐมวัยขนาดกลางขนาดที่ 2
500300431300841050130084 บ้านป่าบง แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -8111917242231-67----86ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300441300851050130085 วัดจอมคีรี แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -13437223-17----21ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300451300861050130086 บ้านแม่นะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -1-1497845378762159ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300461300871050130087 บ้านสบคาบ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -6612891141538----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300481300891050130089 บ้านแม่อ้อใน แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -111223371831221010128----151ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300491300901050130090 วัดปางมะโอ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -11213111-7----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300501302011050130201 บ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -6713975617352741361ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300511302021050130202 บ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -281019191143460----70ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300521302041050130204 บ้านป่าบง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -314231---6----10ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300531302061050130206 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -1319321332---18----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300541302071050130207 บ้านหัวนา ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2114742157546-37----79ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300551302081050130208 บ้านม่วงชุม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -8816221611151011857181338139ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300561302091050130209 บ้านลาน ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -252550182013145676----126ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300581302111050130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -31275840423537282520721--21286ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300591301991050130199 บ้านขอบด้ง ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -4913271-1112----25ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300601302001050130200 บ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -----1----123167ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300611302031050130203 บ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -16521142311122----43ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300631302181050130218 บ้านสันม่วง แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ---------11----1ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300641302191050130219 บ้านแม่ข่า แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า --11---111322159ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300661302211050130221 บ้านดงป่าลัน แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 34-7142-119----16ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300671302221050130222 บ้านสันต้นเปา แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า -112-----------2ปฐมวัยขนาดกลางขนาดที่ 2
500300691302281050130228 บ้านปางปอย แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --111-1---2-1-14ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300711302241050130224 บ้านโป่งนก แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -639411-118-1-118ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300721302251050130225 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -5813916483343----56ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300731302261050130226 บ้านแม่คะ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -1-1311--16-2-29ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300741302271050130227 บ้านเหมืองแร่ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -26821--2161--115ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300751301921050130192 บ้านทุ่งหลุก แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -5383499610415441362ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300761301931050130193 บ้านยาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 34613108----18----31ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300771301941050130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 25512118222126-1-139ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300781301951050130195 บ้านห้วยห้อม แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน --663543-116----22ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300791301961050130196 บ้านหนองขวาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -156671124232----38ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300801301971050130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8145272421148121392179430149ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300811301981050130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -21313231414233826ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300821302231050130223 วิรุณเทพ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5371510171123-43----58ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300831301901050130190 บ้านแม่งอนกลาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -1-12--1--3----4ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300861301891050130189 บ้านสันป่าแดง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 26132110-312-161--138ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300871301841050130184 บ้านปางสัก แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 1225-1--539423923ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300881301851050130185 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -101121831---12----33ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300891301861050130186 บ้านต้นส้าน แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -246222--17----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300901301871050130187 บ้านหนองยาว แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -23564-23116----21ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 421723211110-1-118ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300921302351050130235 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 22481876122364631357ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300931302331050130233 บ้านแม่ใจ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6219-11---2----11ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300941302341050130234 บ้านห้วยบอน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -43723113-10----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300951301811050130181 บ้านโป่งถืบ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -12365-42219----22ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300971302311050130231 บ้านหนองตุ้ม เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง --1153321-14----15ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300981302321050130232 บ้านศรีดอนชัย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 423932----5----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300991301781050130178 บ้านเวียงฝาง เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 1113--21-36422817ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301001301791050130179 บ้านสันทรายคองน้อย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -714213267-91468-22493ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301031302151050130215 บ้านสันต้นดู่ สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 9711756733428----45ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301041302161050130216 บ้านห้วยงูกลาง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 38718897397433521071ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301051302121050130212 วัดนันทาราม สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย -------------111-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301061302131050130213 บ้านสันทราย สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย -2462-----2----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301071302141050130214 วัดศรีบุญเรือง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย -3253---1-4----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301081304671050130467 วัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -73109373-224----34ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301101304691050130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -12356522323----26ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301111304701050130470 บ้านท่ามะแกง ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -21314112110131518ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301121305051050130505 บ้านห้วยปู ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --33421-2211----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301131305061050130506 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 27514116141212177218113160146ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301141305091050130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -47111718910181789----100ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301151304711050130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -62824347525711143265ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301161304721050130472 บ้านห้วยศาลา ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -57121015433338----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301171304731050130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -1341211229123619ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301181304741050130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -1-1-----------1ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301191304751050130475 บ้านสุขฤทัย ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -3473445873124101654ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301201304761050130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -1121-31229----11ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301211304941050130494 บ้านหลวง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -310133133-111----24ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301221304951050130495 บ้านป่าก๊อ บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -814222112644148242878ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301231304961050130496 บ้านป่าแดง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -369852253252351044ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301261305021050130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --------1-1-2-23ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301271305031050130503 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -71017791041113541811837108ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301281305041050130504 บ้านสันป่าเหียว มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --224-11-17----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301301304791050130479 บ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -15284337119451480----123ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301331304841050130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -1151689832434----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301341304851050130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -551042133-13----23ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301351304881050130488 บ้านห้วยคอกหมู แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 34-7222--171--115ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301361304771050130477 ชุมชนบ้านคาย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -8132112683343611462178ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301371304781050130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -811192215368660----79ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301381304801050130480 บ้านห้วยม่วง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -11718127-37635----53ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301391304811050130481 บ้านฮ่างต่ำ แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 58142718121154151----78ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301431305101050130510 บ้านแม่สาว แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -21332331517----20ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301451305121050130512 บ้านโป่งไฮ แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 51612136435233----45ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301461305131050130513 บ้านห้วยป่าซาง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -293362182415138482----144ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301471305141050130514 บ้านดง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 128143417111214141684----118ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301481305151050130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -20727101151144455491890ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301491305161050130516 บ้านสันป่าข่า แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -6121888-48331----49ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301511305001050130500 บ้านดอนชัย แม่อายแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --6666663128----34ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301541304901050130490 บ้านโละ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -714211510656143----64ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301551304911050130491 บ้านสันปอธง สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 87122713149711660----87ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301571304931050130493 บ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 3351116310871054914629101ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301581308741050130874 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ --55957244318872359ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301591308751050130875 บ้านจอง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -641055699135----45ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301601308761050130876 บ้านห้วยไคร้ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -771463411318----32ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301611308791050130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ --1115231618151198----99ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301651308691050130869 บ้านกองลม เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ --2210-3-3420----22ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301661308701050130870 บ้านเวียงแหง เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -3581485711651----59ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301671308711050130871 บ้านนามน เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ----462-1518221523ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301681308781050130878 บ้านปางป๋อ แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -2461152721876102347ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301691308771050130877 บ้านม่วงป็อก แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -71017341514221918122----139ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --111211128-31413ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ----21----3----3ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -437112--26----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301741308931050130893 วัดบ้านท่า ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 324935142419----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301751309041050130904 บ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -101121944-3-20----41ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301761309051050130905 วัดป่าแดง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -33673222319-21328ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301771309061050130906 บ้านป่างิ้ว แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -5275-12-19----16ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -112----1-1----3ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -3-31----12----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301811308801050130880 บ้านแม่ขิ ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 851730211212124-61----91ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301821308811050130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -1113242025201321171161051126166ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301831308821050130882 บ้านอ่าย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -471167952-2924-646ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --1132122111----12ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301871308861050130886 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -----1----11--12ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301901309001050130900 บ้านสินชัย หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -15657-54728----34ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301911309011050130901 บ้านผาแดง หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 1539--1-2-3----12ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301931308971050130897 บ้านต้นโชค หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -551024413-14----24ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301941308981050130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -13455262525131534ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301951308991050130899 สันติวนา หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -11233527-207561840ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301961308941050130894 บ้านห้วยไผ่ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -224617236236----40ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301971308951050130895 บ้านใหม่หนองบัว หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -13142730313781515136118423186ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301981310661050131066 บ้านเด่นใหม่ แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 461222135101--29----51ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07