วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2562 2563 2564 2565 2566


ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย409411 2402 -9407 5406 -1
ระดับประถมศึกษา1,2351,266 311,264 -21,279 151,280 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น258263 5259 -4264 5271 7
รวม1,9161,953 371,938 -151,964 261,971 7