วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย409422 13409 -13411 2402 -9
ระดับประถมศึกษา1,2991,226 -731,235 91,266 311,264 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น257260 3258 -2263 5259 -4
รวม1,9791,922 -571,916 -61,953 371,938 -15