วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2561 2562 2563 2564 2565


ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย422409 -13411 2402 -9407 5
ระดับประถมศึกษา1,2261,235 91,266 311,264 -21,279 15
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น260258 -2263 5259 -4264 5
รวม1,9221,916 -61,953 371,938 -151,964 26