วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


ห้องเรียนปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย0409422 13409 -13411 2
ระดับประถมศึกษา01,2991,226 -731,235 91,266 31
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0257260 3258 -2263 5
รวม01,9791,922 -571,916 -61,953 37