จำนวนนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 16863131-
อนุบาล 2293229522-
อนุบาล 3378354732-
ระดับปฐมวัย7396461,385-
ประถมศึกษาปีที่ 16025601,162-
ประถมศึกษาปีที่ 2424378802-
ประถมศึกษาปีที่ 3440353793-
ประถมศึกษาปีที่ 4312272584-
ประถมศึกษาปีที่ 5252208460-
ประถมศึกษาปีที่ 6167171338-
ระดับประถมศึกษา2,1971,9424,139-
มัธยมศึกษาปีที่ 19696192-
มัธยมศึกษาปีที่ 28294176-
มัธยมศึกษาปีที่ 36276138-
มัธยมศีกษาตอนต้น240266506-
รวมทั้งสิ้น3,1872,8596,046-


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
รวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวม
500300011300991050130099 บ้านถ้ำ เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -----13-116----6ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300021301001050130100 บ้านเชียงดาว เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ---------11--334ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300041301021050130102 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -1343235--13----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300051301031050130103 บ้านปางแดง เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 11-221--1-4----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300061300951050130095 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300071300961050130096 บ้านดอน เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----1141--7----7ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300091300981050130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----6372--18513927ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300111301151050130115 บ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -1-123111-8----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300121301161050130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ----843--217-1-118ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300141301091050130109 บ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -1-1-11---2----3ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300151301101050130110 บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -34763611-17213630ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300161301171050130117 บ้านออน ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --112211--6----7ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300171301181050130118 บ้านปางเฟือง ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -213334-2-12----15ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300181301191050130119 บ้านแม่ป๋าม ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -235333---9----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300191301201050130120 บ้านปางมะเยา ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ------1--34-1-15ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300201301211050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -2-21-2--14----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300211301221050130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ----21-2117-1-18ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300221301231050130123 บ้านเมืองคอง เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --------112-1124ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300231301241050130124 บ้านวังมะริว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง -----122-16----6ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300241301251050130125 บ้านหนองบัว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----75512-20----20ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ------12--3----3ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300261301111050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย -----1-1--23--35ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300271301121050130112 บ้านใหม่ เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย -4101427109102260----74ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300291301271050130127 บ้านเมืองนะ เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --4412131014645944-871ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300301301281050130128 บ้านอรุโณทัย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 61628504622371486133----183ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300311301291050130129 แกน้อยศึกษา เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -134322---7----12ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300321301301050130130 บ้านหนองเขียว เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -102126510433311-4548ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300331301311050130131 โครงการหลวงแกน้อย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -6-623121286364----70ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300341301321050130132 บ้านรินหลวง เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ -628102632-23----31ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300351301041050130104 บ้านนาหวาย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ----51--1-71--18ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300381301071050130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ --11331--18----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300391300911050130091 บ้านแม่แมะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 1-23261511-447----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300401300921050130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ --1111----2----3ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300431300841050130084 บ้านป่าบง แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -5497661--20----29ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300441300851050130085 วัดจอมคีรี แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 1--12222--8----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300451300861050130086 บ้านแม่นะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -32531---26111314ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300461300871050130087 บ้านสบคาบ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -45911361111446----55ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300481300891050130089 บ้านแม่อ้อใน แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -109192181842-53----72ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300491300901050130090 วัดปางมะโอ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -3142--11-4----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300501302011050130201 บ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -95141110653540141660ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300511302021050130202 บ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -1-1281363133----34ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300521302041050130204 บ้านป่าบง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -26864232-17----25ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300531302061050130206 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -37101214931-39----49ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300541302071050130207 บ้านหัวนา ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 12191647211812816984----131ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300551302081050130208 บ้านม่วงชุม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -65111313131491072910726109ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300561302091050130209 บ้านลาน ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -1520352126581162----97ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300581302111050130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 61114312211544349--3383ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300591301991050130199 บ้านขอบด้ง ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -5111671-1--9----25ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300601302001050130200 บ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -3-331-11-674-1120ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300611302031050130203 บ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -18203829121144363----101ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300631302181050130218 บ้านสันม่วง แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า -31431----4----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300641302191050130219 บ้านแม่ข่า แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า -617211---4111314ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300661302211050130221 บ้านดงป่าลัน แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 433108-152-16----26ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300671302221050130222 บ้านสันต้นเปา แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า -1-132----5----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300691302281050130228 บ้านปางปอย แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --66211-1-5----11ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300711302241050130224 บ้านโป่งนก แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -17893921-2413-436ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300721302251050130225 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -791669982539----55ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300731302261050130226 บ้านแม่คะ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -31442111-9-1-114ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300741302271050130227 บ้านเหมืองแร่ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --44543-1114222624ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300751301921050130192 บ้านทุ่งหลุก แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -58131644489456941977ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300761301931050130193 บ้านยาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 128112432--11----22ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300771301941050130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2841461152--241--139ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300781301951050130195 บ้านห้วยห้อม แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 226103421--10----20ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300791301961050130196 บ้านหนองขวาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11-222-11-6----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300801301971050130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 54716202319161469812101234148ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300811301981050130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -3362-----2----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300821302231050130223 วิรุณเทพ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 258151-32-28----23ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300831301901050130190 บ้านแม่งอนกลาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน --11412---7----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300861301891050130189 บ้านสันป่าแดง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 353111194-2-26111340ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300871301841050130184 บ้านปางสัก แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -213-2--1-31-239ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300881301851050130185 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -62531126631-28----59ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300891301861050130186 บ้านต้นส้าน แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -4812663-1-16----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300901301871050130187 บ้านหนองยาว แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -491311433-122----35ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 3451252323-15----27ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300921302351050130235 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 26412822-1-13--1126ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300931302331050130233 บ้านแม่ใจ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4-483--21-6----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300941302341050130234 บ้านห้วยบอน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง --1142-1--7----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300951301811050130181 บ้านโป่งถืบ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -2136255-321----24ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300981302321050130232 บ้านศรีดอนชัย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -112--21--3----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300991301781050130178 บ้านเวียงฝาง เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -134222-24124441228ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301001301791050130179 บ้านสันทรายคองน้อย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -1351886-13-1827-945ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301031302151050130215 บ้านสันต้นดู่ สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 71162472684330----54ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301041302161050130216 บ้านห้วยงูกลาง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 26311775541296--646ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301051302121050130212 วัดนันทาราม สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ------2---2----2ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301061302131050130213 บ้านสันทราย สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 1-3443----7----11ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301071302141050130214 วัดศรีบุญเรือง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย -13433221-11----15ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301081304671050130467 วัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 21-373628430----33ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301101304691050130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -72913776529----38ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301111304701050130470 บ้านท่ามะแกง ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ----21-2117151714ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301121305051050130505 บ้านห้วยปู ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -13423222-11----15ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301131305061050130506 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 534121536613105322231560125ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301141305091050130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -36910121110161473----82ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301151304711050130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -189622213167461742ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301161304721050130472 บ้านห้วยศาลา ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -4266107134343----49ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301171304731050130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -1233212211133-620ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301181304741050130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ----2-----2----2ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301191304751050130475 บ้านสุขฤทัย ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -24610554553486-1454ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301201304761050130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน --11111-317----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301211304941050130494 บ้านหลวง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -437431-1-9----16ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301221304951050130495 บ้านป่าก๊อ บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -716232117171274782215106ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301231304961050130496 บ้านป่าแดง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ --2210342122231-428ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301261305021050130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -----1-1--22--24ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301271305031050130503 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -78151114104835010121638103ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301281305041050130504 บ้านสันป่าเหียว มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -325324-1212----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301301304791050130479 บ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -12294128212465286----127ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301331304841050130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -5611158165439----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301341304851050130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -12352341217----20ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301351304881050130488 บ้านห้วยคอกหมู แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12-31--21-4-1-18ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301361304771050130477 ชุมชนบ้านคาย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -1692512611342386471780ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301371304781050130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -1692511111593554----79ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301381304801050130480 บ้านห้วยม่วง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -615211617962252----73ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301391304811050130481 บ้านฮ่างต่ำ แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6410201619181010578----98ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301431305101050130510 บ้านแม่สาว แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 2--262233319----21ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301451305121050130512 บ้านโป่งไฮ แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 125845734427----35ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301461305131050130513 บ้านห้วยป่าซาง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -10283824251216149100----138ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301471305141050130514 บ้านดง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20121648891489957----105ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301481305151050130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -3161914910113754423982ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301491305161050130516 บ้านสันป่าข่า แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -6172314977-340----63ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301511305001050130500 บ้านดอนชัย แม่อายแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --3335754428----31ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301541304901050130490 บ้านโละ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -53867434125----33ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301551304911050130491 บ้านสันปอธง สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 11514301920131015885----115ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301571304931050130493 บ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 216913673964411772592ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301581308741050130874 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ --552975723291192966ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301591308751050130875 บ้านจอง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -156138247842----48ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301601308761050130876 บ้านห้วยไคร้ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ --22412-1-8----10ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301611308791050130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ----1691621131691----91ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301651308691050130869 บ้านกองลม เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -6612224---8----20ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301661308701050130870 บ้านเวียงแหง เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -38111181555852----63ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301671308711050130871 บ้านนามน เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -1-11-423-10-2-213ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301681308781050130878 บ้านปางป๋อ แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -213641-4116-14524ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301691308771050130877 บ้านม่วงป็อก แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -6915191628161119109----124ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --1111-21161--18ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --11--11--2----3ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -21313111-7----10ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301741308931050130893 วัดบ้านท่า ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -23554351220----25ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301751309041050130904 บ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -8816128954-38----54ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301761309051050130905 วัดป่าแดง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -1342244111421-321ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301771309061050130906 บ้านป่างิ้ว แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ --22225-1212----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ----1-2---3----3ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301811308801050130880 บ้านแม่ขิ ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 614133325121299673----106ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301821308811050130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -1019293819162219131272116946202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301831308821050130882 บ้านอ่าย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --44595564342-1341ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -----232119----9ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301871308861050130886 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301901309001050130900 บ้านสินชัย หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ----7345-524----24ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301911309011050130901 บ้านผาแดง หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 51-664-1--11----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301931308971050130897 บ้านต้นโชค หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -527116234127----34ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301941308981050130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -76132512--101-1225ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301951308991050130899 สันติวนา หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช --553--2128221518ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301961308941050130894 บ้านห้วยไผ่ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -235756132235----40ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301971308951050130895 บ้านใหม่หนองบัว หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -29111815322728212246414147ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301981310661050131066 บ้านเด่นใหม่ แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 461323174524133----56ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07