จำนวนนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 19087177-
อนุบาล 2387335722-
อนุบาล 3442337779-
ระดับปฐมวัย9197591,678-
ประถมศึกษาปีที่ 18536991,552-
ประถมศึกษาปีที่ 2464418882-
ประถมศึกษาปีที่ 3292253545-
ประถมศึกษาปีที่ 4305240545-
ประถมศึกษาปีที่ 5206197403-
ประถมศึกษาปีที่ 6147145292-
ระดับประถมศึกษา2,2671,9524,219-
มัธยมศึกษาปีที่ 16065125-
มัธยมศึกษาปีที่ 27783160-
มัธยมศึกษาปีที่ 35162113-
มัธยมศีกษาตอนต้น188210398-
รวมทั้งสิ้น3,3812,9276,308-


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
รวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวมรวม
500300011300991050130099 บ้านถ้ำ เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----1--3-15----5ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300021301001050130100 บ้านเชียงดาว เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -----------1--11-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300041301021050130102 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -13471211-12----16ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300051301031050130103 บ้านปางแดง เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -21311---13----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300061300951050130095 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300071300961050130096 บ้านดอน เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----22141-10----10ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300091300981050130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ----123472-28-42634ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300111301151050130115 บ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --223--1--4----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300121301161050130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ----48232-191--120ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300141301091050130109 บ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --11--1---1----2ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300151301101050130110 บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง -63982251-18----27ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300161301171050130117 บ้านออน ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -1-131-1--5----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300171301181050130118 บ้านปางเฟือง ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -3585335-117-1-126ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300181301191050130119 บ้านแม่ป๋าม ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --222132--8----10ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300191301201050130120 บ้านปางมะเยา ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -1-1--1--233-148ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300201301211050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -134-1-2--31--18ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300211301221050130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง -1-121-11161-129ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300221301231050130123 บ้านเมืองคอง เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ---------11----1ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300231301241050130124 บ้านวังมะริว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ------212-5----5ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300241301251050130125 บ้านหนองบัว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ----23656-141----41ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง -1-12--11-4----5ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300261301111050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย -1-1--1-1-2-3-36ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300271301121050130112 บ้านใหม่ เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย -311146626101092123----137ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300291301271050130127 บ้านเมืองนะ เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --881511445140-24654ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300301301281050130128 บ้านอรุโณทัย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 41522415827313395----136ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300311301291050130129 แกน้อยศึกษา เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -2246211--10----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300321301301050130130 บ้านหนองเขียว เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -781519684324221-360ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300331301311050130131 โครงการหลวงแกน้อย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ -2-224139115567----69ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300341301321050130132 บ้านรินหลวง เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ -561198-31122----33ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300351301041050130104 บ้านนาหวาย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ -2-2251-111013-416ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300381301071050130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ --222341--10----12ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300391300911050130091 บ้านแม่แมะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11461325646357----63ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300401300921050130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ----11----2----2ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300431300841050130084 บ้านป่าบง แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -5611102----12----23ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300441300851050130085 วัดจอมคีรี แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2114108222-24----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300451300861050130086 บ้านแม่นะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -246321-1-7212518ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300461300871050130087 บ้านสบคาบ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -105151041-2118----33ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300481300891050130089 บ้านแม่อ้อใน แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -10102030258174387----107ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300491300901050130090 วัดปางมะโอ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -11221--115----7ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300501302011050130201 บ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -101121553---1321-337ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300511302021050130202 บ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -2351058117344----49ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300521302041050130204 บ้านป่าบง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -16102626113215----41ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300531302061050130206 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน -4131751221-11----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300541302071050130207 บ้านหัวนา ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2017165333288751293----146ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300551302081050130208 บ้านม่วงชุม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -99182614101514483127827128ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300561302091050130209 บ้านลาน ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -3023532081125147----100ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300581302111050130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 161113404414354272----112ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300591301991050130199 บ้านขอบด้ง ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -55101261-1-20----30ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300601302001050130200 บ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -437-1---12441918ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300611302031050130203 บ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น -31296037151032269----129ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300631302181050130218 บ้านสันม่วง แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 1258-----------8ปฐมวัยขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300641302191050130219 บ้านแม่ข่า แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า -10515121-1-51--121ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300661302211050130221 บ้านดงป่าลัน แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 2338134124-24----32ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300671302221050130222 บ้านสันต้นเปา แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า --22-1----1----3ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300691302281050130228 บ้านปางปอย แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --1132-1--6-1-18ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300711302241050130224 บ้านโป่งนก แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -5510115-311211--132ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300721302251050130225 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -167105998243----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500300731302261050130226 บ้านแม่คะ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -123-32-1-61--110ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300741302271050130227 บ้านเหมืองแร่ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ -23427115--1-174-2650ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300751301921050130192 บ้านทุ่งหลุก แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -8614141017133621-353ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300761301931050130193 บ้านยาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 228123-2-1-6----18ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300771301941050130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 63615123721-25----40ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300781301951050130195 บ้านห้วยห้อม แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 84416522-1-10----26ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300791301961050130196 บ้านหนองขวาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 1113--1---1----4ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300801301971050130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 88521332123171410118126826165ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300811301981050130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -1235-----5----8ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300821302231050130223 วิรุณเทพ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 32611101----11----22ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300831301901050130190 บ้านแม่งอนกลาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน -6-642111-9----15ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500300861301891050130189 บ้านสันป่าแดง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 811143313221--18-1-152ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500300871301841050130184 บ้านปางสัก แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 212513--127--3315ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300881301851050130185 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -92837119143129----66ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300891301861050130186 บ้านต้นส้าน แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -46106241-114----24ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300901301871050130187 บ้านหนองยาว แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน -63987222-21----30ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 92-1144-11-10----21ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300921302351050130235 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 1113106-11-18----21ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300931302331050130233 บ้านแม่ใจ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2831362-11-10----23ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300941302341050130234 บ้านห้วยบอน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -2-21---1-2----4ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500300951301811050130181 บ้านโป่งถืบ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง --7766154-22----29ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500300981302321050130232 บ้านศรีดอนชัย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11241-121-5----9ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500300991301781050130178 บ้านเวียงฝาง เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 31-4211---4231614ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301001301791050130179 บ้านสันทรายคองน้อย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง -121325332121122--239ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301031302151050130215 บ้านสันต้นดู่ สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 411520147254436----56ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301041302161050130216 บ้านห้วยงูกลาง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 5351377643128-6-647ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301051302121050130212 วัดนันทาราม สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301061302131050130213 บ้านสันทราย สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 11-254321-15----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301071302141050130214 วัดศรีบุญเรือง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย -65114-11118----19ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301081304671050130467 วัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 223781-12416----23ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301101304691050130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -17821376625----33ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301111304701050130470 บ้านท่ามะแกง ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --11821-2114314823ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301121305051050130505 บ้านห้วยปู ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --5551321214----19ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301131305061050130506 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 3710201416387126015261859139ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301141305091050130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 -325113666840----45ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301151304711050130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -1121353131261751341ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301161304721050130472 บ้านห้วยศาลา ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -448549713442----50ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301171304731050130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน --1124212213133721ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301181304741050130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -----2----2----2ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301191304751050130475 บ้านสุขฤทัย ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -2241085543353741453ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301201304761050130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -3-31111-37----10ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301211304941050130494 บ้านหลวง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -4376331-114----21ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301221304951050130495 บ้านป่าก๊อ บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -824322812151685842226122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301231304961050130496 บ้านป่าแดง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -156129322129231641ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301261305021050130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ----1-1-1-3-2-25ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301271305031050130503 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -611171413994857310112498ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301281305041050130504 บ้านสันป่าเหียว มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา -1232123-210----13ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301301304791050130479 บ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -2032524031202565127----179ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301331304841050130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -11415712355537----52ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301341304851050130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -391234225-16----28ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301351304881050130488 บ้านห้วยคอกหมู แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง --22122--1116--1119ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301361304771050130477 ชุมชนบ้านคาย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -22103261141034384511080ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301371304781050130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -1517321398128151----83ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301381304801050130480 บ้านห้วยม่วง แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง -961518101333148----63ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301391304811050130481 บ้านฮ่างต่ำ แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 913103217101166757----89ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301431305101050130510 บ้านแม่สาว แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 111344123317----20ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301451305121050130512 บ้านโป่งไฮ แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 2136134571333----39ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301461305131050130513 บ้านห้วยป่าซาง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -141933391521131412114----147ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301471305141050130514 บ้านดง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 1620155123138138873----124ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301481305151050130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -14112516157774566321192ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301491305161050130516 บ้านสันป่าข่า แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -81422128355-33----55ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301511305001050130500 บ้านดอนชัย แม่อายแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ----25422520----20ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301541304901050130490 บ้านโละ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ -961512163-224----39ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301551304911050130491 บ้านสันปอธง สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 81610342015221191390----124ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301571304931050130493 บ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 323817127629537972397ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301581308741050130874 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -15612-222-1816-731ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301591308751050130875 บ้านจอง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -91101175-1-24----34ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301601308761050130876 บ้านห้วยไคร้ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -8-831----4----12ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301611308791050130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -1123224-21-59----61ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301651308691050130869 บ้านกองลม เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -681414211--18----32ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301661308701050130870 บ้านเวียงแหง เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -831115103132245----56ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301671308711050130871 บ้านนามน เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ --1121----31--15ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 7
500301681308781050130878 บ้านปางป๋อ แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ -314572--3171-1223ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301691308771050130877 บ้านม่วงป็อก แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -18624325761152----76ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --11311-2-711-210ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -1-11--11-3----4ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -3255-411112----17ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301741308931050130893 วัดบ้านท่า ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 2226114435128----34ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301751309041050130904 บ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -711181311684446----64ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
500301761309051050130905 วัดป่าแดง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -2-233143115-2-219ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301771309061050130906 บ้านป่างิ้ว แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ -3-32323-111----14ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -1-1-1-2--3----4ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301811308801050130880 บ้านแม่ขิ ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 361625281212129881----106ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301821308811050130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -7212857311519181815812191647233ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301831308821050130882 บ้านอ่าย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น -5-512795143832-548ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 1--11112--5----6ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 7
500301871308861050130886 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ----------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301901309001050130900 บ้านสินชัย หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -1-172444-21----22ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301911309011050130901 บ้านผาแดง หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 6118344---11----19ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301931308971050130897 บ้านต้นโชค หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช --66139633438----44ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301941308981050130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -741172413-17-1-129ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301951308991050130899 สันติวนา หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ----34--2110421717ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301961308941050130894 บ้านห้วยไผ่ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -3-388697139----42ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301971308951050130895 บ้านใหม่หนองบัว หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช -91019281811212410112-437138ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301981310661050131066 บ้านเด่นใหม่ แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 1171634196312132----66ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07