สถิติ/บริการ

1,220

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา15612.79%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด13511.07%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา1209.84%
นร.จำแนกตามความพิการ1038.44%
คณะกรรมการ675.49%
สถิติ/บริการ675.49%
ผลสอบ O-Net604.92%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง574.67%
นร.จำแนกตามอายุ554.51%
นร.จำแนกตามสัญชาติ544.43%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน514.18%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส433.52%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ362.95%
บุคลากรเกษียณอายุ362.95%
รายงานบริหารงบประมาณ332.70%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน312.54%
แนวโน้ม จำนวน นร.292.38%
นร.จำแนกตามศาสนา231.89%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง201.64%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน201.64%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน161.31%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.80.66%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน