1,011

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา11411.28%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา10510.39%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด979.59%
นร.จำแนกตามความพิการ919.00%
คณะกรรมการ616.03%
สถิติ/บริการ565.54%
ผลสอบ O-Net525.14%
นร.จำแนกตามสัญชาติ504.95%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง454.45%
นร.จำแนกตามอายุ434.25%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน414.06%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส353.46%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ323.17%
รายงานบริหารงบประมาณ302.97%
บุคลากรเกษียณอายุ302.97%
แนวโน้ม จำนวน นร.282.77%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน222.18%
นร.จำแนกตามศาสนา212.08%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง201.98%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน171.68%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน141.38%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.70.69%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน