สถิติ/บริการ

1,275

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา16713.10%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด14010.98%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา13310.43%
นร.จำแนกตามความพิการ1048.16%
คณะกรรมการ735.73%
สถิติ/บริการ705.49%
ผลสอบ O-Net634.94%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง584.55%
นร.จำแนกตามอายุ554.31%
นร.จำแนกตามสัญชาติ544.24%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน524.08%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส433.37%
บุคลากรเกษียณอายุ403.14%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ393.06%
รายงานบริหารงบประมาณ332.59%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน322.51%
แนวโน้ม จำนวน นร.312.43%
นร.จำแนกตามศาสนา231.80%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง201.57%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน201.57%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน171.33%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.80.63%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน