สถิติ/บริการ

1,548

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา21313.76%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา20112.98%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด16710.79%
นร.จำแนกตามความพิการ1207.75%
สถิติ/บริการ835.36%
คณะกรรมการ805.17%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง744.78%
ผลสอบ O-Net714.59%
โครงการในโรงเรียน624.01%
นร.จำแนกตามอายุ624.01%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกตามสัญชาติ563.62%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ503.23%
บุคลากรเกษียณอายุ493.17%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส473.04%
แนวโน้ม จำนวน นร.392.52%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน382.45%
รายงานบริหารงบประมาณ332.13%
นร.จำแนกตามศาสนา261.68%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน241.55%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน211.36%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง201.29%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.120.78%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน