สถิติ/บริการ

1,426

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา19513.67%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา17412.20%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด15110.59%
นร.จำแนกตามความพิการ1137.92%
สถิติ/บริการ755.26%
คณะกรรมการ735.12%
ผลสอบ O-Net694.84%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง694.84%
นร.จำแนกตามอายุ594.14%
โครงการในโรงเรียน594.14%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกตามสัญชาติ563.93%
บุคลากรเกษียณอายุ463.23%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ453.16%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส443.09%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน362.52%
แนวโน้ม จำนวน นร.362.52%
รายงานบริหารงบประมาณ332.31%
นร.จำแนกตามศาสนา241.68%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง201.40%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน201.40%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน191.33%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.100.70%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน