สถิติ/บริการ

1,795

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา27515.32%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา26414.71%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด20811.59%
นร.จำแนกตามความพิการ1307.24%
สถิติ/บริการ925.13%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง844.68%
คณะกรรมการ814.51%
ผลสอบ O-Net744.12%
โครงการในโรงเรียน703.90%
นร.จำแนกตามอายุ703.90%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกตามสัญชาติ593.29%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ553.06%
บุคลากรเกษียณอายุ532.95%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส512.84%
แนวโน้ม จำนวน นร.452.51%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน412.28%
รายงานบริหารงบประมาณ331.84%
นร.จำแนกตามศาสนา281.56%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน261.45%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน211.17%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง201.11%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.150.84%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน