จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด7,99026,6456,36741,215
ไทย4,33815,1833,95323,601
กัมพูชา411318
เกาหลีใต้-2-2
จีน74756107972
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน-1-1
เมียนมา8743,9001,0415,828
ฟิลิปปิน-1-1
มาเลเซีย1--1
ลาว21-3
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย1--1
อินโดนีเซีย11-2
ไม่ปรากฎสัญชาติ1,8406,0761,0949,040
อื่นๆ8557131691,745
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด-63-63
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไทย-36-36
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว กัมพูชา----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เกาหลีใต้----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว จีน----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ซาอุดีอาระเบีย----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ญี่ปุ่น----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เนปาล----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ปากีสถาน----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เมียนมา-17-17
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ฟิลิปปิน----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว มาเลเซีย----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ลาว----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เวียดนาม----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ศรีลังกา----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว สิงคโปร์----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินเดีย----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินโดนีเซีย----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไม่ปรากฎสัญชาติ-8-8
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ-2-2
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด66663182911
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไทย64635170869
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว กัมพูชา----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เกาหลีใต้----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว จีน-1-1
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ซาอุดีอาระเบีย----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ญี่ปุ่น----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เนปาล----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ปากีสถาน----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เมียนมา-6511
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ฟิลิปปิน----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว มาเลเซีย----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ลาว----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เวียดนาม----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ศรีลังกา----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว สิงคโปร์----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินเดีย----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินโดนีเซีย----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไม่ปรากฎสัญชาติ119626
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ1214
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด984-93
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไทย132-33
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว กัมพูชา----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เกาหลีใต้----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว จีน----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ซาอุดีอาระเบีย----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ญี่ปุ่น----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เนปาล----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ปากีสถาน----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เมียนมา12-3
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ฟิลิปปิน----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว มาเลเซีย----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ลาว----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เวียดนาม----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ศรีลังกา----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว สิงคโปร์----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินเดีย----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินโดนีเซีย----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไม่ปรากฎสัญชาติ544-49
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ26-8
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด45167-212
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไทย34130-164
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว กัมพูชา----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เกาหลีใต้----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว จีน----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ซาอุดีอาระเบีย----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ญี่ปุ่น----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เนปาล----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ปากีสถาน----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เมียนมา-1-1
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ฟิลิปปิน----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว มาเลเซีย----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ลาว----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เวียดนาม----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ศรีลังกา----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว สิงคโปร์----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินเดีย----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินโดนีเซีย----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไม่ปรากฎสัญชาติ725-32
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ411-15
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด460-64
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไทย247-49
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว กัมพูชา----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เกาหลีใต้----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว จีน----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ซาอุดีอาระเบีย----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ญี่ปุ่น----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เนปาล----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ปากีสถาน----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เมียนมา12-3
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ฟิลิปปิน----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว มาเลเซีย----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ลาว----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เวียดนาม----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ศรีลังกา----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว สิงคโปร์----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินเดีย----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินโดนีเซีย----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไม่ปรากฎสัญชาติ110-11
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ-1-1
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด-70-70
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไทย-50-50
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว กัมพูชา----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เกาหลีใต้----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว จีน----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ซาอุดีอาระเบีย----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ญี่ปุ่น----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เนปาล----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ปากีสถาน----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เมียนมา-7-7
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ฟิลิปปิน----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว มาเลเซีย----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ลาว----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เวียดนาม----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ศรีลังกา----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว สิงคโปร์----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินเดีย----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินโดนีเซีย----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไม่ปรากฎสัญชาติ-12-12
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ-1-1
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด-173122295
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไทย-9691187
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว กัมพูชา----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เกาหลีใต้----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว จีน----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ซาอุดีอาระเบีย----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ญี่ปุ่น----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เนปาล----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ปากีสถาน----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เมียนมา-7310
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ฟิลิปปิน----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว มาเลเซีย----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ลาว----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว เวียดนาม----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ศรีลังกา----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว สิงคโปร์----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินเดีย----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อินโดนีเซีย----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ไม่ปรากฎสัญชาติ-612889
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ-9-9
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนทั้งหมด2355-78
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ไทย1638-54
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง กัมพูชา----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เกาหลีใต้----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง จีน----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ซาอุดีอาระเบีย----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ญี่ปุ่น----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เนปาล----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ปากีสถาน----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เมียนมา13-4
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ฟิลิปปิน----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง มาเลเซีย----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ลาว----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เวียดนาม----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ศรีลังกา----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง สิงคโปร์----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อินเดีย----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อินโดนีเซีย----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ไม่ปรากฎสัญชาติ31-4
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อื่นๆ313-16
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ข้อมูลผิดปกติ----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อายุนอกเกณฑ์----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนทั้งหมด-12930159
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ไทย-11128139
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง กัมพูชา----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เกาหลีใต้----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง จีน----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ซาอุดีอาระเบีย----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ญี่ปุ่น----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เนปาล----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ปากีสถาน----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เมียนมา-415
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ฟิลิปปิน----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง มาเลเซีย----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ลาว----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เวียดนาม----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ศรีลังกา----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง สิงคโปร์----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อินเดีย----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อินโดนีเซีย----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ไม่ปรากฎสัญชาติ-14115
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อื่นๆ----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ข้อมูลผิดปกติ----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อายุนอกเกณฑ์----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนทั้งหมด329730159
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ไทย258426135
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง กัมพูชา----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เกาหลีใต้----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง จีน----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ซาอุดีอาระเบีย----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ญี่ปุ่น----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เนปาล----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ปากีสถาน----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เมียนมา-2-2
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ฟิลิปปิน----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง มาเลเซีย----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ลาว----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เวียดนาม----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ศรีลังกา----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง สิงคโปร์----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อินเดีย----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อินโดนีเซีย----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ไม่ปรากฎสัญชาติ711321
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อื่นๆ--11
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ข้อมูลผิดปกติ----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อายุนอกเกณฑ์----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนทั้งหมด8822197406
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ไทย447836158
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง กัมพูชา----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เกาหลีใต้----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง จีน----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ซาอุดีอาระเบีย----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ญี่ปุ่น----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เนปาล----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ปากีสถาน----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เมียนมา207734131
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ฟิลิปปิน----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง มาเลเซีย----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ลาว----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง เวียดนาม----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ศรีลังกา----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง สิงคโปร์----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อินเดีย----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อินโดนีเซีย----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ไม่ปรากฎสัญชาติ15601893
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อื่นๆ96924
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ข้อมูลผิดปกติ----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อายุนอกเกณฑ์----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด2653-79
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไทย2138-59
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง กัมพูชา----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เกาหลีใต้----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง จีน----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ซาอุดีอาระเบีย----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ญี่ปุ่น----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เนปาล----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ปากีสถาน----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เมียนมา23-5
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ฟิลิปปิน----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง มาเลเซีย----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ลาว----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เวียดนาม----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ศรีลังกา----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง สิงคโปร์----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินเดีย----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินโดนีเซีย----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-10-10
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ32-5
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด317940150
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไทย15502590
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง กัมพูชา----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เกาหลีใต้----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง จีน----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ซาอุดีอาระเบีย----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ญี่ปุ่น----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เนปาล----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ปากีสถาน----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เมียนมา-347
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ฟิลิปปิน----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง มาเลเซีย----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ลาว----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เวียดนาม----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ศรีลังกา----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง สิงคโปร์----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินเดีย----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินโดนีเซีย----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ16231150
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ-3-3
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด45105-150
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไทย3288-120
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง กัมพูชา----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เกาหลีใต้----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง จีน----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ซาอุดีอาระเบีย----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ญี่ปุ่น----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เนปาล----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ปากีสถาน----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เมียนมา14-5
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ฟิลิปปิน----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง มาเลเซีย----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ลาว----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เวียดนาม----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ศรีลังกา----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง สิงคโปร์----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินเดีย----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินโดนีเซีย----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ710-17
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ53-8
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด7320662341
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไทย7120060331
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง กัมพูชา-1-1
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เกาหลีใต้----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง จีน----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ซาอุดีอาระเบีย----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ญี่ปุ่น----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เนปาล----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ปากีสถาน----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เมียนมา----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ฟิลิปปิน----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง มาเลเซีย----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ลาว----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เวียดนาม----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ศรีลังกา----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง สิงคโปร์----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินเดีย----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินโดนีเซีย----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ1416
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ1113
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด11128397491
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไทย11127895484
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง กัมพูชา----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เกาหลีใต้----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง จีน----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ซาอุดีอาระเบีย----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ญี่ปุ่น----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เนปาล----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ปากีสถาน----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เมียนมา-1-1
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ฟิลิปปิน----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง มาเลเซีย----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ลาว----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เวียดนาม----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ศรีลังกา----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง สิงคโปร์----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินเดีย----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินโดนีเซีย----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-325
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ-1-1
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด3412122177
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไทย3410822164
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง กัมพูชา----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เกาหลีใต้----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง จีน----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ซาอุดีอาระเบีย----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ญี่ปุ่น----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เนปาล----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ปากีสถาน----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เมียนมา----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ฟิลิปปิน----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง มาเลเซีย----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ลาว----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง เวียดนาม----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ศรีลังกา----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง สิงคโปร์----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินเดีย----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อินโดนีเซีย----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-8-8
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ-5-5
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนทั้งหมด-9073163
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ไทย-8764151
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง กัมพูชา----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เกาหลีใต้----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง จีน----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ซาอุดีอาระเบีย----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ญี่ปุ่น----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เนปาล----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ปากีสถาน----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เมียนมา--44
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ฟิลิปปิน----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง มาเลเซีย----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ลาว----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เวียดนาม----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ศรีลังกา----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง สิงคโปร์----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อินเดีย----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อินโดนีเซีย----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ไม่ปรากฎสัญชาติ-246
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อื่นๆ-112
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ข้อมูลผิดปกติ----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อายุนอกเกณฑ์----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนทั้งหมด-75-75
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ไทย-64-64
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง กัมพูชา----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เกาหลีใต้----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง จีน----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ซาอุดีอาระเบีย----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ญี่ปุ่น----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เนปาล----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ปากีสถาน----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เมียนมา-2-2
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ฟิลิปปิน----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง มาเลเซีย----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ลาว----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เวียดนาม----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ศรีลังกา----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง สิงคโปร์----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อินเดีย----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อินโดนีเซีย----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ไม่ปรากฎสัญชาติ-8-8
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อื่นๆ-1-1
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ข้อมูลผิดปกติ----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อายุนอกเกณฑ์----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนทั้งหมด-69-69
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ไทย-49-49
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง กัมพูชา----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เกาหลีใต้----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง จีน----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ซาอุดีอาระเบีย----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ญี่ปุ่น----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เนปาล----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ปากีสถาน----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เมียนมา-10-10
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ฟิลิปปิน----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง มาเลเซีย----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ลาว----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เวียดนาม----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ศรีลังกา----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง สิงคโปร์----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อินเดีย----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อินโดนีเซีย----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ไม่ปรากฎสัญชาติ-10-10
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อื่นๆ----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ข้อมูลผิดปกติ----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อายุนอกเกณฑ์----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนทั้งหมด4372364
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ไทย4341957
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง กัมพูชา----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เกาหลีใต้----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง จีน----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ซาอุดีอาระเบีย----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ญี่ปุ่น----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เนปาล----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ปากีสถาน----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เมียนมา-213
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ฟิลิปปิน----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง มาเลเซีย----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ลาว----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง เวียดนาม----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ศรีลังกา----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง สิงคโปร์----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อินเดีย----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อินโดนีเซีย----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ไม่ปรากฎสัญชาติ-134
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อื่นๆ----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ข้อมูลผิดปกติ----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อายุนอกเกณฑ์----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย นักเรียนทั้งหมด40333174547
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ไทย28249128405
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย กัมพูชา----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย เกาหลีใต้----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย จีน--11
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ซาอุดีอาระเบีย----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ญี่ปุ่น----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย เนปาล----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ปากีสถาน----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย เมียนมา1213254
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ฟิลิปปิน----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย มาเลเซีย----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ลาว----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย เวียดนาม----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ศรีลังกา----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย สิงคโปร์----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อินเดีย----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อินโดนีเซีย----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ไม่ปรากฎสัญชาติ11601283
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อื่นๆ-314
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ข้อมูลผิดปกติ----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อายุนอกเกณฑ์----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย นักเรียนทั้งหมด26144-170
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ไทย1376-89
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย กัมพูชา----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย เกาหลีใต้----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย จีน----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ซาอุดีอาระเบีย----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ญี่ปุ่น----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย เนปาล----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ปากีสถาน----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย เมียนมา618-24
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ฟิลิปปิน----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย มาเลเซีย----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ลาว----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย เวียดนาม----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ศรีลังกา----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย สิงคโปร์----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อินเดีย----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อินโดนีเซีย----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ไม่ปรากฎสัญชาติ746-53
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อื่นๆ-4-4
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ข้อมูลผิดปกติ----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อายุนอกเกณฑ์----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด76492120688
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ไทย5726245364
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ กัมพูชา----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เกาหลีใต้----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ จีน-121628
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ญี่ปุ่น----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เนปาล----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ปากีสถาน----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เมียนมา3201235
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ฟิลิปปิน----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ มาเลเซีย----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ลาว----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เวียดนาม----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ศรีลังกา----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ สิงคโปร์----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อินเดีย----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อินโดนีเซีย----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ไม่ปรากฎสัญชาติ1515233200
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อื่นๆ1461461
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด4111,864-2,275
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ไทย164608-772
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ กัมพูชา----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เกาหลีใต้-2-2
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ จีน58557-615
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ญี่ปุ่น----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เนปาล----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ปากีสถาน----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เมียนมา760-67
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ฟิลิปปิน----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ มาเลเซีย----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ลาว----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เวียดนาม----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ศรีลังกา----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ สิงคโปร์----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อินเดีย1--1
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อินโดนีเซีย----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ไม่ปรากฎสัญชาติ97563-660
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อื่นๆ8474-158
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด113286189704
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ไทย8717893412
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ กัมพูชา----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เกาหลีใต้----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ จีน-191769
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ญี่ปุ่น----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เนปาล----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ปากีสถาน----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เมียนมา-6412
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ฟิลิปปิน----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ มาเลเซีย----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ลาว----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เวียดนาม----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ศรีลังกา----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ สิงคโปร์----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อินเดีย----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อินโดนีเซีย----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ไม่ปรากฎสัญชาติ256572184
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อื่นๆ118327
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด141426129696
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ไทย101356108565
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ กัมพูชา----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เกาหลีใต้----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ จีน-3-3
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ญี่ปุ่น----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เนปาล----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ปากีสถาน----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เมียนมา526233
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ฟิลิปปิน----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ มาเลเซีย----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ลาว----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เวียดนาม----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ศรีลังกา----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ สิงคโปร์----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อินเดีย----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อินโดนีเซีย----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ไม่ปรากฎสัญชาติ5331856
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อื่นๆ308139
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด42113-155
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ไทย2658-84
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ กัมพูชา----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เกาหลีใต้----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ จีน----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ญี่ปุ่น----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เนปาล----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ปากีสถาน----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เมียนมา312-15
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ฟิลิปปิน----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ มาเลเซีย----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ลาว----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ เวียดนาม----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ศรีลังกา----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ สิงคโปร์----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อินเดีย----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อินโดนีเซีย----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ไม่ปรากฎสัญชาติ729-36
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อื่นๆ614-20
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด62206-268
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ไทย54119-173
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ กัมพูชา-1-1
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เกาหลีใต้----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ จีน-1-1
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ญี่ปุ่น----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เนปาล----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ปากีสถาน----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เมียนมา-30-30
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ฟิลิปปิน----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ มาเลเซีย----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ลาว----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เวียดนาม----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ศรีลังกา----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ สิงคโปร์----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อินเดีย----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อินโดนีเซีย----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ไม่ปรากฎสัญชาติ835-43
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อื่นๆ-20-20
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด55200129384
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ไทย2812485237
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ กัมพูชา----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เกาหลีใต้----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ จีน----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ญี่ปุ่น----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เนปาล----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ปากีสถาน----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เมียนมา281525
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ฟิลิปปิน----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ มาเลเซีย----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ลาว----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เวียดนาม----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ศรีลังกา----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ สิงคโปร์----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อินเดีย----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อินโดนีเซีย----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ไม่ปรากฎสัญชาติ236526114
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อื่นๆ2338
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด30142-172
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ไทย24137-161
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ กัมพูชา----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เกาหลีใต้----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ จีน----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ญี่ปุ่น----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เนปาล----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ปากีสถาน----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เมียนมา22-4
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ฟิลิปปิน----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ มาเลเซีย----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ลาว----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ เวียดนาม----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ศรีลังกา----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ สิงคโปร์----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อินเดีย----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อินโดนีเซีย----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ไม่ปรากฎสัญชาติ43-7
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด1161-72
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไทย833-41
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ กัมพูชา----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เกาหลีใต้----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ จีน----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ญี่ปุ่น----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เนปาล----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ปากีสถาน----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เมียนมา-1-1
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ฟิลิปปิน----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ มาเลเซีย----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ลาว----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เวียดนาม----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ศรีลังกา----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ สิงคโปร์----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินเดีย----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินโดนีเซีย----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไม่ปรากฎสัญชาติ226-28
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ11-2
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด4475-119
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไทย4275-117
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ กัมพูชา----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เกาหลีใต้----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ จีน----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ญี่ปุ่น----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เนปาล----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ปากีสถาน----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เมียนมา----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ฟิลิปปิน----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ มาเลเซีย----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ลาว2--2
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เวียดนาม----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ศรีลังกา----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ สิงคโปร์----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินเดีย----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินโดนีเซีย----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด2483-107
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไทย28-10
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ กัมพูชา----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เกาหลีใต้----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ จีน----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ญี่ปุ่น----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เนปาล----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ปากีสถาน----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เมียนมา950-59
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ฟิลิปปิน----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ มาเลเซีย----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ลาว----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เวียดนาม----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ศรีลังกา----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ สิงคโปร์----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินเดีย----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินโดนีเซีย----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไม่ปรากฎสัญชาติ817-25
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ58-13
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด1757-74
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไทย1131-42
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ กัมพูชา----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เกาหลีใต้----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ จีน----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ญี่ปุ่น----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เนปาล----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ปากีสถาน----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เมียนมา-3-3
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ฟิลิปปิน----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ มาเลเซีย----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ลาว----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เวียดนาม----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ศรีลังกา----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ สิงคโปร์----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินเดีย----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินโดนีเซีย----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไม่ปรากฎสัญชาติ623-29
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด27174112313
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไทย1711291220
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ กัมพูชา----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เกาหลีใต้----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ จีน----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ญี่ปุ่น----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เนปาล----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ปากีสถาน----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เมียนมา3231238
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ฟิลิปปิน----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ มาเลเซีย----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ลาว----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เวียดนาม----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ศรีลังกา----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ สิงคโปร์----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินเดีย----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินโดนีเซีย----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไม่ปรากฎสัญชาติ736851
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ-314
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด1863-81
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไทย413-17
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ กัมพูชา----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เกาหลีใต้----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ จีน----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ญี่ปุ่น----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เนปาล----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ปากีสถาน----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เมียนมา-29-29
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ฟิลิปปิน----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ มาเลเซีย----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ลาว----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เวียดนาม----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ศรีลังกา----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ สิงคโปร์----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินเดีย----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินโดนีเซีย----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไม่ปรากฎสัญชาติ719-26
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ72-9
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด40209-249
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไทย437-41
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ กัมพูชา----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เกาหลีใต้----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ จีน----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ญี่ปุ่น----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เนปาล----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ปากีสถาน----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เมียนมา32146-178
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ฟิลิปปิน----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ มาเลเซีย----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ลาว----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เวียดนาม----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ศรีลังกา----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ สิงคโปร์----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินเดีย----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินโดนีเซีย----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไม่ปรากฎสัญชาติ226-28
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ2--2
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด412-16
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไทย13-4
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ กัมพูชา----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เกาหลีใต้----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ จีน----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ญี่ปุ่น----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เนปาล----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ปากีสถาน----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เมียนมา----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ฟิลิปปิน----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ มาเลเซีย----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ลาว----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ เวียดนาม----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ศรีลังกา----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ สิงคโปร์----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินเดีย----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อินโดนีเซีย----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ไม่ปรากฎสัญชาติ39-12
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนทั้งหมด5813797292
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ไทย14373990
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน กัมพูชา----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เกาหลีใต้----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน จีน-314
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ซาอุดีอาระเบีย----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ญี่ปุ่น----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เนปาล----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ปากีสถาน----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เมียนมา307944153
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ฟิลิปปิน----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน มาเลเซีย----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ลาว----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เวียดนาม----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ศรีลังกา----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน สิงคโปร์----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อินเดีย----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อินโดนีเซีย----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ไม่ปรากฎสัญชาติ11181140
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อื่นๆ3-25
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ข้อมูลผิดปกติ----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อายุนอกเกณฑ์----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนทั้งหมด17100-117
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ไทย227-29
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน กัมพูชา----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เกาหลีใต้----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน จีน-4-4
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ซาอุดีอาระเบีย----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ญี่ปุ่น----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เนปาล----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ปากีสถาน----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เมียนมา749-56
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ฟิลิปปิน----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน มาเลเซีย----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ลาว----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เวียดนาม----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ศรีลังกา----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน สิงคโปร์----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อินเดีย----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อินโดนีเซีย----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ไม่ปรากฎสัญชาติ415-19
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อื่นๆ45-9
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ข้อมูลผิดปกติ----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อายุนอกเกณฑ์----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนทั้งหมด2480-104
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ไทย26-8
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน กัมพูชา----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เกาหลีใต้----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน จีน----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ซาอุดีอาระเบีย----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ญี่ปุ่น----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เนปาล----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ปากีสถาน----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เมียนมา832-40
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ฟิลิปปิน----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน มาเลเซีย----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ลาว----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เวียดนาม----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ศรีลังกา----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน สิงคโปร์----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อินเดีย----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อินโดนีเซีย----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ไม่ปรากฎสัญชาติ641-47
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อื่นๆ81-9
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ข้อมูลผิดปกติ----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อายุนอกเกณฑ์----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนทั้งหมด3447-81
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ไทย19-10
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน กัมพูชา----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เกาหลีใต้----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน จีน----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ซาอุดีอาระเบีย----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ญี่ปุ่น----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เนปาล----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ปากีสถาน----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เมียนมา1816-34
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ฟิลิปปิน----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน มาเลเซีย----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ลาว----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน เวียดนาม----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ศรีลังกา----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน สิงคโปร์----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อินเดีย----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อินโดนีเซีย----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ไม่ปรากฎสัญชาติ219-21
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อื่นๆ133-16
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ข้อมูลผิดปกติ----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อายุนอกเกณฑ์----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด91168-259
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไทย721-28
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น กัมพูชา----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เกาหลีใต้----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น จีน----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ซาอุดีอาระเบีย----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ญี่ปุ่น----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เนปาล----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ปากีสถาน----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เมียนมา323-26
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ฟิลิปปิน----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น มาเลเซีย----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ลาว----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เวียดนาม----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ศรีลังกา----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น สิงคโปร์----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินเดีย----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินโดนีเซีย----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไม่ปรากฎสัญชาติ78116-194
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ38-11
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด115430249794
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไทย45224104373
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น กัมพูชา----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เกาหลีใต้----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น จีน-1-1
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ซาอุดีอาระเบีย----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ญี่ปุ่น----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เนปาล----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ปากีสถาน----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เมียนมา-79112191
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ฟิลิปปิน----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น มาเลเซีย----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ลาว----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เวียดนาม----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ศรีลังกา----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น สิงคโปร์----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินเดีย----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินโดนีเซีย----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไม่ปรากฎสัญชาติ3912332194
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ313135
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด136259-395
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไทย47103-150
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น กัมพูชา----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เกาหลีใต้----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น จีน----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ซาอุดีอาระเบีย----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ญี่ปุ่น----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เนปาล----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ปากีสถาน----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เมียนมา138-39
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ฟิลิปปิน----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น มาเลเซีย----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ลาว----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เวียดนาม----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ศรีลังกา----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น สิงคโปร์----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินเดีย----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินโดนีเซีย----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไม่ปรากฎสัญชาติ88118-206
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด16837538581
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไทย1128140
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น กัมพูชา----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เกาหลีใต้----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น จีน----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ซาอุดีอาระเบีย----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ญี่ปุ่น----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เนปาล----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ปากีสถาน-1-1
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เมียนมา1313030173
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ฟิลิปปิน----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น มาเลเซีย----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ลาว----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เวียดนาม----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ศรีลังกา----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น สิงคโปร์----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินเดีย----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินโดนีเซีย----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไม่ปรากฎสัญชาติ982085311
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ468256
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด91212-303
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไทย40119-159
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น กัมพูชา----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เกาหลีใต้----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น จีน----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ซาอุดีอาระเบีย----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ญี่ปุ่น----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เนปาล----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ปากีสถาน----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เมียนมา-5-5
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ฟิลิปปิน----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น มาเลเซีย----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ลาว----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เวียดนาม----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ศรีลังกา----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น สิงคโปร์----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินเดีย----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินโดนีเซีย----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไม่ปรากฎสัญชาติ3186-117
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ202-22
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด78203146427
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไทย207236128
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น กัมพูชา----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เกาหลีใต้----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น จีน-112
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ซาอุดีอาระเบีย----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ญี่ปุ่น----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เนปาล----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ปากีสถาน----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เมียนมา2910464197
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ฟิลิปปิน----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น มาเลเซีย----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ลาว----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เวียดนาม----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ศรีลังกา----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น สิงคโปร์----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินเดีย----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินโดนีเซีย----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไม่ปรากฎสัญชาติ5253767
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ241833
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด66248-314
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไทย19-10
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น กัมพูชา-1-1
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เกาหลีใต้----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น จีน----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ซาอุดีอาระเบีย----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ญี่ปุ่น----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เนปาล----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ปากีสถาน----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เมียนมา138-39
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ฟิลิปปิน----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น มาเลเซีย----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ลาว----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น เวียดนาม----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ศรีลังกา----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น สิงคโปร์----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินเดีย----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อินโดนีเซีย----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ไม่ปรากฎสัญชาติ55173-228
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ927-36
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนทั้งหมด1331-44
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ไทย1228-40
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า กัมพูชา1--1
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เกาหลีใต้----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า จีน----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ซาอุดีอาระเบีย----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ญี่ปุ่น----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เนปาล----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ปากีสถาน----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เมียนมา-2-2
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ฟิลิปปิน----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า มาเลเซีย----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ลาว----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เวียดนาม----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ศรีลังกา----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า สิงคโปร์----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อินเดีย----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อินโดนีเซีย----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนทั้งหมด23189127339
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ไทย712564196
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า กัมพูชา----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เกาหลีใต้----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า จีน-112
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ซาอุดีอาระเบีย----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ญี่ปุ่น----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เนปาล----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ปากีสถาน----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เมียนมา5262455
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ฟิลิปปิน----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า มาเลเซีย----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ลาว----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เวียดนาม----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ศรีลังกา----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า สิงคโปร์----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อินเดีย----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อินโดนีเซีย----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ10363783
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ1113
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนทั้งหมด2635-61
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ไทย58-13
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า กัมพูชา----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เกาหลีใต้----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า จีน----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ซาอุดีอาระเบีย----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ญี่ปุ่น----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เนปาล----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ปากีสถาน----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เมียนมา415-19
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ฟิลิปปิน----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า มาเลเซีย----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ลาว----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เวียดนาม----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ศรีลังกา----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า สิงคโปร์----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อินเดีย----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อินโดนีเซีย----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ1310-23
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ42-6
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนทั้งหมด1025-35
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ไทย215-17
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า กัมพูชา----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เกาหลีใต้----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า จีน----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ซาอุดีอาระเบีย----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ญี่ปุ่น----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เนปาล----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ปากีสถาน----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เมียนมา43-7
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ฟิลิปปิน----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า มาเลเซีย----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ลาว----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า เวียดนาม----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ศรีลังกา----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า สิงคโปร์----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อินเดีย----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อินโดนีเซีย----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ37-10
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ1--1
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด7525895428
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไทย7222269363
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ กัมพูชา----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เกาหลีใต้----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ จีน----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ญี่ปุ่น----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เนปาล----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ปากีสถาน----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เมียนมา1161936
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ฟิลิปปิน----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ มาเลเซีย----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ลาว----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เวียดนาม----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ศรีลังกา----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ สิงคโปร์----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินเดีย----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินโดนีเซีย----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไม่ปรากฎสัญชาติ218727
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ-2-2
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด6417965308
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไทย359338166
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ กัมพูชา----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เกาหลีใต้----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ จีน111416
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ญี่ปุ่น----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เนปาล----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ปากีสถาน----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เมียนมา2401355
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ฟิลิปปิน----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ มาเลเซีย----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ลาว----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เวียดนาม----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ศรีลังกา----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ สิงคโปร์----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินเดีย----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินโดนีเซีย----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไม่ปรากฎสัญชาติ2433764
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ2237
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด57145-202
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไทย3886-124
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ กัมพูชา----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เกาหลีใต้----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ จีน----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ญี่ปุ่น----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เนปาล----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ปากีสถาน----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เมียนมา1342-55
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ฟิลิปปิน----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ มาเลเซีย----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ลาว----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เวียดนาม----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ศรีลังกา----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ สิงคโปร์----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินเดีย----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินโดนีเซีย----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไม่ปรากฎสัญชาติ516-21
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ11-2
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด46174101321
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไทย3413279245
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ กัมพูชา-1-1
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เกาหลีใต้----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ จีน----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ญี่ปุ่น----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เนปาล----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ปากีสถาน----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เมียนมา-171431
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ฟิลิปปิน----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ มาเลเซีย----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ลาว----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เวียดนาม----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ศรีลังกา----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ สิงคโปร์----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินเดีย----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินโดนีเซีย----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไม่ปรากฎสัญชาติ1122639
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ1225
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด9026196447
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไทย5011754221
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ กัมพูชา----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เกาหลีใต้----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ จีน-213
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ซาอุดีอาระเบีย----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ญี่ปุ่น----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เนปาล----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ปากีสถาน----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เมียนมา-132134
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ฟิลิปปิน----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ มาเลเซีย----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ลาว----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ เวียดนาม----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ศรีลังกา----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ สิงคโปร์----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินเดีย----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อินโดนีเซีย----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ไม่ปรากฎสัญชาติ3411317164
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ616325
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด2710755189
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย11492585
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา--11
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน-1-1
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา2381555
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ12161442
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ23-5
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด4485-129
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย919-28
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน12-3
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา227-29
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย1--1
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ1931-50
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ126-18
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด74223103400
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย4411057211
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน-213
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา86728103
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ12431772
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ101-11
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด2750-77
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย1519-34
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา516-21
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ514-19
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ21-3
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด2164-85
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย620-26
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา523-28
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ920-29
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ11-2
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด99302102503
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย5210251205
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน-341751
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา120-21
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ4612530201
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ-21425
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด3612272249
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย13402887
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน-2913
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา141427
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ226120105
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ-15117
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด43109-152
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย86-14
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน-3-3
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา637-43
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ2957-86
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ-6-6
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด1846-64
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไทย722-29
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน กัมพูชา----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เกาหลีใต้----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน จีน----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ญี่ปุ่น----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เนปาล----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ปากีสถาน----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เมียนมา619-25
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ฟิลิปปิน----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน มาเลเซีย----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ลาว----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน เวียดนาม----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ศรีลังกา----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน สิงคโปร์----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินเดีย----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อินโดนีเซีย----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ไม่ปรากฎสัญชาติ13-4
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ42-6
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด6311447224
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไทย12253067
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน กัมพูชา3--3
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เกาหลีใต้----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน จีน----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ซาอุดีอาระเบีย----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ญี่ปุ่น----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เนปาล----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ปากีสถาน----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เมียนมา317516122
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ฟิลิปปิน----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน มาเลเซีย----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ลาว----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เวียดนาม----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ศรีลังกา----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน สิงคโปร์----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินเดีย----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินโดนีเซีย----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไม่ปรากฎสัญชาติ511117
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ123-15
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด3410254190
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไทย166935120
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน กัมพูชา----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เกาหลีใต้----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน จีน----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ซาอุดีอาระเบีย----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ญี่ปุ่น----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เนปาล----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ปากีสถาน----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เมียนมา4121531
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ฟิลิปปิน----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน มาเลเซีย----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ลาว----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เวียดนาม----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ศรีลังกา----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน สิงคโปร์----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินเดีย----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินโดนีเซีย----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไม่ปรากฎสัญชาติ1020434
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ41-5
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด4499-143
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไทย734-41
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน กัมพูชา----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เกาหลีใต้----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน จีน----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ซาอุดีอาระเบีย----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ญี่ปุ่น----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เนปาล----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ปากีสถาน----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เมียนมา-36-36
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ฟิลิปปิน----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน มาเลเซีย----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ลาว----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เวียดนาม----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ศรีลังกา----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน สิงคโปร์----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินเดีย----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินโดนีเซีย----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไม่ปรากฎสัญชาติ3025-55
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ74-11
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด2165-86
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไทย840-48
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน กัมพูชา----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เกาหลีใต้----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน จีน----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ซาอุดีอาระเบีย----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ญี่ปุ่น----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เนปาล----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ปากีสถาน----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เมียนมา320-23
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ฟิลิปปิน----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน มาเลเซีย----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ลาว----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เวียดนาม----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ศรีลังกา----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน สิงคโปร์----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินเดีย----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินโดนีเซีย----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไม่ปรากฎสัญชาติ34-7
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ71-8
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด46194-240
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไทย1484-98
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน กัมพูชา----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เกาหลีใต้----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน จีน-2-2
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ซาอุดีอาระเบีย----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ญี่ปุ่น----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เนปาล----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ปากีสถาน----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เมียนมา-13-13
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ฟิลิปปิน----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน มาเลเซีย----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ลาว----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เวียดนาม----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ศรีลังกา----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน สิงคโปร์----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินเดีย----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินโดนีเซีย----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไม่ปรากฎสัญชาติ1577-92
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ1718-35
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด23313791
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไทย9101534
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน กัมพูชา----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เกาหลีใต้----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน จีน----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ซาอุดีอาระเบีย----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ญี่ปุ่น----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เนปาล----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ปากีสถาน----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เมียนมา172028
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ฟิลิปปิน----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน มาเลเซีย----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ลาว----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน เวียดนาม----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ศรีลังกา----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน สิงคโปร์----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินเดีย----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อินโดนีเซีย----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ไม่ปรากฎสัญชาติ510217
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ84-12
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด3110849188
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไทย16552495
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง กัมพูชา----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เกาหลีใต้----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง จีน-112
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ซาอุดีอาระเบีย----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ญี่ปุ่น----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เนปาล----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ปากีสถาน----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เมียนมา1141429
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ฟิลิปปิน----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง มาเลเซีย----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ลาว----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เวียดนาม----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ศรีลังกา----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง สิงคโปร์----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินเดีย----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินโดนีเซีย----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไม่ปรากฎสัญชาติ10341054
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ44-8
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด4060-100
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไทย917-26
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง กัมพูชา----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เกาหลีใต้----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง จีน----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ซาอุดีอาระเบีย----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ญี่ปุ่น----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เนปาล----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ปากีสถาน----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เมียนมา-10-10
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ฟิลิปปิน----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง มาเลเซีย----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ลาว----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เวียดนาม----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ศรีลังกา----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง สิงคโปร์----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินเดีย----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินโดนีเซีย----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไม่ปรากฎสัญชาติ2831-59
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ32-5
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด2772-99
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไทย2062-82
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง กัมพูชา----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เกาหลีใต้----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง จีน----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ซาอุดีอาระเบีย----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ญี่ปุ่น----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เนปาล----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ปากีสถาน----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เมียนมา-5-5
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ฟิลิปปิน----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง มาเลเซีย----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ลาว----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เวียดนาม----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ศรีลังกา----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง สิงคโปร์----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินเดีย----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินโดนีเซีย----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไม่ปรากฎสัญชาติ74-11
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ-1-1
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด52221-273
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไทย49200-249
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง กัมพูชา----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เกาหลีใต้----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง จีน----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ซาอุดีอาระเบีย----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ญี่ปุ่น----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เนปาล----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ปากีสถาน----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เมียนมา15-6
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ฟิลิปปิน----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง มาเลเซีย----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ลาว----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เวียดนาม----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ศรีลังกา----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง สิงคโปร์----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินเดีย----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินโดนีเซีย----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไม่ปรากฎสัญชาติ215-17
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ-1-1
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด241-43
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไทย110-11
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง กัมพูชา----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เกาหลีใต้----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง จีน----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ซาอุดีอาระเบีย----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ญี่ปุ่น----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เนปาล----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ปากีสถาน----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เมียนมา125-26
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ฟิลิปปิน----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง มาเลเซีย----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ลาว----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เวียดนาม----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ศรีลังกา----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง สิงคโปร์----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินเดีย----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินโดนีเซีย----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไม่ปรากฎสัญชาติ-6-6
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด2261-83
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไทย1032-42
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง กัมพูชา----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เกาหลีใต้----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง จีน----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ซาอุดีอาระเบีย----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ญี่ปุ่น----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เนปาล----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ปากีสถาน----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เมียนมา39-12
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ฟิลิปปิน----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง มาเลเซีย----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ลาว----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เวียดนาม----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ศรีลังกา----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง สิงคโปร์----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินเดีย----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินโดนีเซีย----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไม่ปรากฎสัญชาติ718-25
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ22-4
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด1766893101,175
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไทย144590246980
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง กัมพูชา----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เกาหลีใต้----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง จีน-1-1
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ซาอุดีอาระเบีย----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ญี่ปุ่น----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เนปาล----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ปากีสถาน----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เมียนมา3202346
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ฟิลิปปิน----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง มาเลเซีย----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ลาว----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เวียดนาม----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ศรีลังกา----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง สิงคโปร์----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินเดีย----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินโดนีเซีย----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไม่ปรากฎสัญชาติ187437129
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ114419
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด4720279328
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไทย5292458
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง กัมพูชา----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เกาหลีใต้----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง จีน----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ซาอุดีอาระเบีย----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ญี่ปุ่น----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เนปาล----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ปากีสถาน----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เมียนมา79535137
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ฟิลิปปิน-1-1
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง มาเลเซีย----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ลาว----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง เวียดนาม----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ศรีลังกา----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง สิงคโปร์----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินเดีย----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อินโดนีเซีย----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ไม่ปรากฎสัญชาติ347720131
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ1--1
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด43107-150
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไทย1743-60
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย กัมพูชา-1-1
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เกาหลีใต้----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย จีน----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ซาอุดีอาระเบีย----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ญี่ปุ่น----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เนปาล----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ปากีสถาน----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เมียนมา1129-40
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ฟิลิปปิน----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย มาเลเซีย----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ลาว----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เวียดนาม----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ศรีลังกา----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย สิงคโปร์----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินเดีย----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินโดนีเซีย----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไม่ปรากฎสัญชาติ228-30
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ136-19
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด5214753252
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไทย167835129
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย กัมพูชา----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เกาหลีใต้----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย จีน----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ซาอุดีอาระเบีย----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ญี่ปุ่น----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เนปาล----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ปากีสถาน----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เมียนมา19371066
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ฟิลิปปิน----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย มาเลเซีย----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ลาว----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เวียดนาม----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ศรีลังกา----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย สิงคโปร์----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินเดีย----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินโดนีเซีย1--1
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไม่ปรากฎสัญชาติ1123741
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ59115
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด185775150
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไทย12434499
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย กัมพูชา----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เกาหลีใต้----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย จีน----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ซาอุดีอาระเบีย----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ญี่ปุ่น----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เนปาล----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ปากีสถาน----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เมียนมา361928
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ฟิลิปปิน----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย มาเลเซีย----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ลาว----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เวียดนาม----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ศรีลังกา----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย สิงคโปร์----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินเดีย----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินโดนีเซีย----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไม่ปรากฎสัญชาติ381122
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ--11
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด1642-58
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไทย426-30
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย กัมพูชา----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เกาหลีใต้----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย จีน----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ซาอุดีอาระเบีย----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ญี่ปุ่น----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เนปาล----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ปากีสถาน----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เมียนมา54-9
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ฟิลิปปิน----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย มาเลเซีย----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ลาว----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เวียดนาม----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ศรีลังกา----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย สิงคโปร์----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินเดีย----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินโดนีเซีย----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไม่ปรากฎสัญชาติ36-9
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ46-10
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด21109-130
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไทย1168-79
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย กัมพูชา----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เกาหลีใต้----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย จีน----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ซาอุดีอาระเบีย----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ญี่ปุ่น----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เนปาล----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ปากีสถาน----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เมียนมา630-36
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ฟิลิปปิน----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย มาเลเซีย----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ลาว----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย เวียดนาม----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ศรีลังกา----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย สิงคโปร์----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินเดีย----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อินโดนีเซีย----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ไม่ปรากฎสัญชาติ-10-10
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ41-5
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด5386-139
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไทย3357-90
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 กัมพูชา----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เกาหลีใต้----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 จีน-1-1
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ซาอุดีอาระเบีย----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ญี่ปุ่น----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เนปาล----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปากีสถาน----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เมียนมา33-6
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ฟิลิปปิน----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 มาเลเซีย----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ลาว----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เวียดนาม----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ศรีลังกา----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 สิงคโปร์----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินเดีย----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินโดนีเซีย----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ721-28
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ104-14
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด2892-120
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไทย1840-58
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 กัมพูชา----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เกาหลีใต้----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 จีน----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ซาอุดีอาระเบีย----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ญี่ปุ่น----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เนปาล----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปากีสถาน----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เมียนมา37-10
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ฟิลิปปิน----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 มาเลเซีย----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ลาว----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เวียดนาม----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ศรีลังกา----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 สิงคโปร์----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินเดีย----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินโดนีเซีย----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ440-44
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ35-8
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด4613074250
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไทย339351177
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 กัมพูชา----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เกาหลีใต้----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 จีน----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ซาอุดีอาระเบีย----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ญี่ปุ่น----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เนปาล----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปากีสถาน----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เมียนมา14611
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ฟิลิปปิน----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 มาเลเซีย----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ลาว----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เวียดนาม----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ศรีลังกา----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 สิงคโปร์----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินเดีย----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินโดนีเซีย----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ7331353
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ5-49
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด2176-97
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไทย1452-66
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 กัมพูชา----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เกาหลีใต้----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 จีน----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ซาอุดีอาระเบีย----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ญี่ปุ่น----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เนปาล----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปากีสถาน----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เมียนมา413-17
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ฟิลิปปิน----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 มาเลเซีย----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ลาว----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เวียดนาม----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ศรีลังกา----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 สิงคโปร์----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินเดีย----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินโดนีเซีย----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ311-14
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด152335237724
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไทย104201118423
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 กัมพูชา----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เกาหลีใต้----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 จีน1--1
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ซาอุดีอาระเบีย----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ญี่ปุ่น----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เนปาล----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปากีสถาน----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เมียนมา2225276
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ฟิลิปปิน----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 มาเลเซีย----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ลาว----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เวียดนาม----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ศรีลังกา----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 สิงคโปร์----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินเดีย----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินโดนีเซีย----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ3410359196
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ119828
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด31168-199
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไทย1242-54
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 กัมพูชา----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เกาหลีใต้----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 จีน----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ซาอุดีอาระเบีย----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ญี่ปุ่น----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เนปาล----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปากีสถาน----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เมียนมา-7-7
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ฟิลิปปิน----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 มาเลเซีย----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ลาว----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 เวียดนาม----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ศรีลังกา----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 สิงคโปร์----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินเดีย----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อินโดนีเซีย----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ16116-132
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ33-6
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด59206135400
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไทย4615884288
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน กัมพูชา----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เกาหลีใต้----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน จีน----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ญี่ปุ่น----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เนปาล----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ปากีสถาน----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เมียนมา-101525
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ฟิลิปปิน----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน มาเลเซีย----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ลาว----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เวียดนาม----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ศรีลังกา----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน สิงคโปร์----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินเดีย----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินโดนีเซีย----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไม่ปรากฎสัญชาติ7373377
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ61310
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด61125-186
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไทย4172-113
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน กัมพูชา----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เกาหลีใต้----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน จีน----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ญี่ปุ่น----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เนปาล----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ปากีสถาน----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เมียนมา1--1
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ฟิลิปปิน----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน มาเลเซีย----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ลาว----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เวียดนาม----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ศรีลังกา----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน สิงคโปร์----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินเดีย----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินโดนีเซีย----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไม่ปรากฎสัญชาติ1046-56
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ97-16
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด49242113404
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไทย44233106383
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน กัมพูชา----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เกาหลีใต้----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน จีน----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ญี่ปุ่น----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เนปาล----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ปากีสถาน----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เมียนมา2237
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ฟิลิปปิน----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน มาเลเซีย----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ลาว----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เวียดนาม----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ศรีลังกา----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน สิงคโปร์----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินเดีย----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินโดนีเซีย----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไม่ปรากฎสัญชาติ36211
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ-123
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด4298-140
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไทย4197-138
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน กัมพูชา----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เกาหลีใต้----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน จีน----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ญี่ปุ่น----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เนปาล----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ปากีสถาน----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เมียนมา----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ฟิลิปปิน----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน มาเลเซีย----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ลาว----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เวียดนาม----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ศรีลังกา----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน สิงคโปร์----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินเดีย----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินโดนีเซีย----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไม่ปรากฎสัญชาติ11-2
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด108311133552
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไทย89251101441
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน กัมพูชา-2-2
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เกาหลีใต้----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน จีน34-7
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ญี่ปุ่น----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เนปาล----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ปากีสถาน----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เมียนมา310215
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ฟิลิปปิน----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน มาเลเซีย----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ลาว----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เวียดนาม----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ศรีลังกา----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน สิงคโปร์----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินเดีย----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินโดนีเซีย----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไม่ปรากฎสัญชาติ8372974
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ57113
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด38105-143
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไทย3494-128
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน กัมพูชา----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เกาหลีใต้----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน จีน----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ซาอุดีอาระเบีย----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ญี่ปุ่น----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เนปาล----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ปากีสถาน----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เมียนมา-2-2
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ฟิลิปปิน----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน มาเลเซีย----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ลาว----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน เวียดนาม----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ศรีลังกา----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน สิงคโปร์----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินเดีย----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อินโดนีเซีย----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ไม่ปรากฎสัญชาติ28-10
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ21-3
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด5774-131
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไทย4356-99
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ กัมพูชา----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เกาหลีใต้----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ จีน----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ซาอุดีอาระเบีย----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ญี่ปุ่น----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เนปาล----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ปากีสถาน----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เมียนมา117-18
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ฟิลิปปิน----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ มาเลเซีย----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ลาว----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เวียดนาม----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ศรีลังกา----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ สิงคโปร์----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินเดีย----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินโดนีเซีย----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไม่ปรากฎสัญชาติ211-13
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ1--1
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด12033390543
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไทย8725771415
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ กัมพูชา----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เกาหลีใต้----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ จีน----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ซาอุดีอาระเบีย----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ญี่ปุ่น----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เนปาล----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ปากีสถาน----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เมียนมา1717337
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ฟิลิปปิน----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ มาเลเซีย----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ลาว----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เวียดนาม----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ศรีลังกา----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ สิงคโปร์----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินเดีย----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินโดนีเซีย----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไม่ปรากฎสัญชาติ10531578
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ66113
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด5817365296
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไทย4513252229
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ กัมพูชา----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เกาหลีใต้----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ จีน----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ซาอุดีอาระเบีย----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ญี่ปุ่น----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เนปาล----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ปากีสถาน----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เมียนมา-7411
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ฟิลิปปิน----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ มาเลเซีย----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ลาว----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เวียดนาม----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ศรีลังกา----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ สิงคโปร์----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินเดีย----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินโดนีเซีย----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไม่ปรากฎสัญชาติ1220941
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ114-15
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนทั้งหมด-388133521
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ไทย-340111451
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา กัมพูชา----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เกาหลีใต้----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา จีน-1-1
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ซาอุดีอาระเบีย----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ญี่ปุ่น----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เนปาล----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ปากีสถาน----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เมียนมา-151833
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ฟิลิปปิน----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา มาเลเซีย----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ลาว----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เวียดนาม----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ศรีลังกา----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา สิงคโปร์----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อินเดีย----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อินโดนีเซีย----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ไม่ปรากฎสัญชาติ-31435
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อื่นๆ-1-1
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ข้อมูลผิดปกติ----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อายุนอกเกณฑ์----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนทั้งหมด9124385419
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ไทย5412229205
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา กัมพูชา----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เกาหลีใต้----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา จีน----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ซาอุดีอาระเบีย----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ญี่ปุ่น----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เนปาล----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ปากีสถาน----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เมียนมา-322759
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ฟิลิปปิน----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา มาเลเซีย----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ลาว----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เวียดนาม----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ศรีลังกา----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา สิงคโปร์----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อินเดีย----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อินโดนีเซีย----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ไม่ปรากฎสัญชาติ298529143
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อื่นๆ84-12
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ข้อมูลผิดปกติ----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อายุนอกเกณฑ์----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนทั้งหมด1481-95
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ไทย857-65
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา กัมพูชา----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เกาหลีใต้----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา จีน----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ซาอุดีอาระเบีย----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ญี่ปุ่น----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เนปาล----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ปากีสถาน----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เมียนมา-4-4
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ฟิลิปปิน----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา มาเลเซีย----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ลาว----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เวียดนาม----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ศรีลังกา----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา สิงคโปร์----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อินเดีย----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อินโดนีเซีย----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ไม่ปรากฎสัญชาติ617-23
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อื่นๆ-3-3
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ข้อมูลผิดปกติ----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อายุนอกเกณฑ์----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด65138-203
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไทย1434-48
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง กัมพูชา----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เกาหลีใต้----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง จีน----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ซาอุดีอาระเบีย----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ญี่ปุ่น----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เนปาล----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ปากีสถาน----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เมียนมา4289-131
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ฟิลิปปิน----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง มาเลเซีย----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ลาว----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เวียดนาม----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ศรีลังกา----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง สิงคโปร์----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินเดีย----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินโดนีเซีย----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไม่ปรากฎสัญชาติ714-21
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ21-3
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด47137-184
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไทย2276-98
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง กัมพูชา----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เกาหลีใต้----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง จีน----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ซาอุดีอาระเบีย----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ญี่ปุ่น----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เนปาล----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ปากีสถาน----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เมียนมา1217-29
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ฟิลิปปิน----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง มาเลเซีย----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ลาว----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เวียดนาม----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ศรีลังกา----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง สิงคโปร์----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินเดีย----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินโดนีเซีย----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไม่ปรากฎสัญชาติ1343-56
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ-1-1
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด57142-199
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไทย48128-176
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง กัมพูชา-1-1
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เกาหลีใต้----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง จีน----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ซาอุดีอาระเบีย----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ญี่ปุ่น----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เนปาล----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ปากีสถาน----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เมียนมา46-10
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ฟิลิปปิน----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง มาเลเซีย----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ลาว----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เวียดนาม----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ศรีลังกา----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง สิงคโปร์----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินเดีย----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินโดนีเซีย----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไม่ปรากฎสัญชาติ13-4
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ44-8
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด7216170303
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไทย6515269286
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง กัมพูชา--11
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เกาหลีใต้----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง จีน----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ซาอุดีอาระเบีย----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ญี่ปุ่น----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เนปาล----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ปากีสถาน----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เมียนมา33-6
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ฟิลิปปิน----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง มาเลเซีย----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ลาว----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เวียดนาม----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ศรีลังกา----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง สิงคโปร์----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินเดีย----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินโดนีเซีย----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไม่ปรากฎสัญชาติ45-9
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ-1-1
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด95261158514
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไทย47185117349
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง กัมพูชา----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เกาหลีใต้----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง จีน----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ซาอุดีอาระเบีย----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ญี่ปุ่น----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เนปาล----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ปากีสถาน----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เมียนมา9121536
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ฟิลิปปิน----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง มาเลเซีย----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ลาว----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เวียดนาม----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ศรีลังกา----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง สิงคโปร์----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินเดีย----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินโดนีเซีย----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไม่ปรากฎสัญชาติ366224122
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ3227
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด72235-307
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไทย49171-220
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง กัมพูชา----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เกาหลีใต้----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง จีน----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ซาอุดีอาระเบีย----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ญี่ปุ่น----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เนปาล----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ปากีสถาน----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เมียนมา115-16
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ฟิลิปปิน----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง มาเลเซีย----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ลาว----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เวียดนาม----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ศรีลังกา----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง สิงคโปร์----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินเดีย----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินโดนีเซีย----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไม่ปรากฎสัญชาติ1444-58
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ85-13
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด42117-159
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไทย1676-92
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง กัมพูชา----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เกาหลีใต้----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง จีน----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ซาอุดีอาระเบีย----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ญี่ปุ่น----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เนปาล----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ปากีสถาน----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เมียนมา522-27
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ฟิลิปปิน----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง มาเลเซีย----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ลาว----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เวียดนาม----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ศรีลังกา----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง สิงคโปร์----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินเดีย----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินโดนีเซีย----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไม่ปรากฎสัญชาติ1015-25
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ114-15
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด46111-157
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไทย1250-62
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง กัมพูชา----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เกาหลีใต้----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง จีน----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ซาอุดีอาระเบีย----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ญี่ปุ่น----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เนปาล----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ปากีสถาน----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เมียนมา2647-73
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ฟิลิปปิน----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง มาเลเซีย----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ลาว----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง เวียดนาม----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ศรีลังกา----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง สิงคโปร์----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินเดีย----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อินโดนีเซีย----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ไม่ปรากฎสัญชาติ112-13
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ72-9
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด117360-477
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไทย90274-364
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา กัมพูชา----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เกาหลีใต้----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา จีน----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ซาอุดีอาระเบีย----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ญี่ปุ่น----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เนปาล----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ปากีสถาน----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เมียนมา630-36
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ฟิลิปปิน----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา มาเลเซีย----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ลาว----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เวียดนาม----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ศรีลังกา----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา สิงคโปร์----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินเดีย----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินโดนีเซีย-1-1
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไม่ปรากฎสัญชาติ1349-62
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ86-14
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด58155-213
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไทย43127-170
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา กัมพูชา----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เกาหลีใต้----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา จีน----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ซาอุดีอาระเบีย----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ญี่ปุ่น----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เนปาล----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ปากีสถาน----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เมียนมา1518-33
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ฟิลิปปิน----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา มาเลเซีย----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ลาว----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เวียดนาม----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ศรีลังกา----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา สิงคโปร์----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินเดีย----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินโดนีเซีย----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไม่ปรากฎสัญชาติ-8-8
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ-2-2
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด74143-217
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไทย28-10
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา กัมพูชา----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เกาหลีใต้----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา จีน----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ซาอุดีอาระเบีย----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ญี่ปุ่น----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เนปาล----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ปากีสถาน----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เมียนมา33121-154
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ฟิลิปปิน----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา มาเลเซีย----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ลาว-1-1
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เวียดนาม----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ศรีลังกา----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา สิงคโปร์----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินเดีย----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินโดนีเซีย----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไม่ปรากฎสัญชาติ210-12
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ373-40
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด58149-207
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไทย416-20
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา กัมพูชา----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เกาหลีใต้----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา จีน----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ซาอุดีอาระเบีย----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ญี่ปุ่น----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เนปาล----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ปากีสถาน----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เมียนมา38109-147
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ฟิลิปปิน----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา มาเลเซีย----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ลาว----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เวียดนาม----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ศรีลังกา----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา สิงคโปร์----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินเดีย----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินโดนีเซีย----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไม่ปรากฎสัญชาติ616-22
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ108-18
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด71265127463
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไทย2411241177
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา กัมพูชา----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เกาหลีใต้----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา จีน----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ซาอุดีอาระเบีย----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ญี่ปุ่น----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เนปาล----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ปากีสถาน----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เมียนมา1110166178
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ฟิลิปปิน----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา มาเลเซีย----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ลาว----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เวียดนาม----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ศรีลังกา----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา สิงคโปร์----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินเดีย----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินโดนีเซีย----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไม่ปรากฎสัญชาติ36481498
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ-4610
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด50117-167
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไทย2361-84
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา กัมพูชา----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เกาหลีใต้----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา จีน----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ซาอุดีอาระเบีย----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ญี่ปุ่น----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เนปาล----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ปากีสถาน----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เมียนมา14-5
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ฟิลิปปิน----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา มาเลเซีย----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ลาว----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา เวียดนาม----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ศรีลังกา----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา สิงคโปร์----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินเดีย----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อินโดนีเซีย----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ไม่ปรากฎสัญชาติ2547-72
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ15-6
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนทั้งหมด1794-111
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ไทย761-68
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา กัมพูชา----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เกาหลีใต้----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา จีน----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ซาอุดีอาระเบีย----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ญี่ปุ่น----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เนปาล----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ปากีสถาน----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เมียนมา212-14
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ฟิลิปปิน----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา มาเลเซีย----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ลาว----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา เวียดนาม----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ศรีลังกา----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา สิงคโปร์----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อินเดีย----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อินโดนีเซีย----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ไม่ปรากฎสัญชาติ721-28
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อื่นๆ1--1
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ข้อมูลผิดปกติ----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อายุนอกเกณฑ์----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด3789-126
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไทย213-15
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ กัมพูชา----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เกาหลีใต้----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ จีน----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ซาอุดีอาระเบีย----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ญี่ปุ่น----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เนปาล----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ปากีสถาน----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เมียนมา1228-40
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ฟิลิปปิน----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ มาเลเซีย----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ลาว----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เวียดนาม----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ศรีลังกา----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ สิงคโปร์----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินเดีย----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินโดนีเซีย----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไม่ปรากฎสัญชาติ2147-68
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ21-3
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด37101-138
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไทย425-29
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ กัมพูชา----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เกาหลีใต้----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ จีน----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ซาอุดีอาระเบีย----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ญี่ปุ่น----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เนปาล----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ปากีสถาน----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เมียนมา3061-91
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ฟิลิปปิน----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ มาเลเซีย----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ลาว----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เวียดนาม----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ศรีลังกา----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ สิงคโปร์----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินเดีย----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินโดนีเซีย----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไม่ปรากฎสัญชาติ215-17
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ1--1
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด85250159572
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไทย66152113398
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ กัมพูชา--11
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เกาหลีใต้----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ จีน----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ซาอุดีอาระเบีย----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ญี่ปุ่น----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เนปาล----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ปากีสถาน----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เมียนมา176025105
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ฟิลิปปิน----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ มาเลเซีย----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ลาว----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ เวียดนาม----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ศรีลังกา----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ สิงคโปร์----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินเดีย----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อินโดนีเซีย----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-371962
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ2116
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด90446308844
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไทย60259148467
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ กัมพูชา----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เกาหลีใต้----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ จีน-21012
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ซาอุดีอาระเบีย----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ญี่ปุ่น----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เนปาล----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ปากีสถาน----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เมียนมา114722
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ฟิลิปปิน----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ มาเลเซีย----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ลาว----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เวียดนาม----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ศรีลังกา----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ สิงคโปร์----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินเดีย----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินโดนีเซีย----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไม่ปรากฎสัญชาติ21153112286
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ8183157
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด85227-312
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไทย44103-147
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ กัมพูชา----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เกาหลีใต้----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ จีน----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ซาอุดีอาระเบีย----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ญี่ปุ่น----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เนปาล----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ปากีสถาน----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เมียนมา29-11
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ฟิลิปปิน----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ มาเลเซีย----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ลาว----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เวียดนาม----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ศรีลังกา----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ สิงคโปร์----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินเดีย----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินโดนีเซีย----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไม่ปรากฎสัญชาติ19113-132
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ202-22
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด86214-300
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไทย61160-221
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ กัมพูชา----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เกาหลีใต้----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ จีน-1-1
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ซาอุดีอาระเบีย----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ญี่ปุ่น----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เนปาล----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ปากีสถาน----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เมียนมา-3-3
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ฟิลิปปิน----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ มาเลเซีย----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ลาว----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เวียดนาม----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ศรีลังกา----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ สิงคโปร์----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินเดีย----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินโดนีเซีย----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไม่ปรากฎสัญชาติ1942-61
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ68-14
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด68364-432
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไทย45146-191
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ กัมพูชา----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เกาหลีใต้----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ จีน-1-1
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ซาอุดีอาระเบีย----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ญี่ปุ่น----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เนปาล----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ปากีสถาน----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เมียนมา-2-2
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ฟิลิปปิน----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ มาเลเซีย----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ลาว----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เวียดนาม----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ศรีลังกา----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ สิงคโปร์----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินเดีย----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินโดนีเซีย----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไม่ปรากฎสัญชาติ23210-233
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ-5-5
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนทั้งหมด80302-382
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ไทย71238-309
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ กัมพูชา----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เกาหลีใต้----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ จีน----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ซาอุดีอาระเบีย----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ญี่ปุ่น----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เนปาล----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ปากีสถาน----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เมียนมา-46-46
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ฟิลิปปิน----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ มาเลเซีย----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ลาว----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เวียดนาม----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ศรีลังกา----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ สิงคโปร์----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อินเดีย----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อินโดนีเซีย----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ไม่ปรากฎสัญชาติ517-22
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อื่นๆ41-5
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ข้อมูลผิดปกติ----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อายุนอกเกณฑ์----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนทั้งหมด126335-461
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ไทย91212-303
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ กัมพูชา----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เกาหลีใต้----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ จีน----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ซาอุดีอาระเบีย----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ญี่ปุ่น----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เนปาล----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ปากีสถาน----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เมียนมา1181-92
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ฟิลิปปิน----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ มาเลเซีย----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ลาว----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เวียดนาม----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ศรีลังกา----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ สิงคโปร์----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อินเดีย----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อินโดนีเซีย----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ไม่ปรากฎสัญชาติ1635-51
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อื่นๆ87-15
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ข้อมูลผิดปกติ----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อายุนอกเกณฑ์----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนทั้งหมด2412775226
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ไทย2410163188
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ กัมพูชา----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เกาหลีใต้----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ จีน----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ซาอุดีอาระเบีย----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ญี่ปุ่น----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เนปาล----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ปากีสถาน----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เมียนมา-3-3
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ฟิลิปปิน----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ มาเลเซีย----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ลาว----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เวียดนาม----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ศรีลังกา----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ สิงคโปร์----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อินเดีย----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อินโดนีเซีย----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ไม่ปรากฎสัญชาติ-181129
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อื่นๆ-516
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ข้อมูลผิดปกติ----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อายุนอกเกณฑ์----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนทั้งหมด4312373239
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ไทย186225105
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ กัมพูชา----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เกาหลีใต้----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ จีน----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ซาอุดีอาระเบีย----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ญี่ปุ่น----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เนปาล----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ปากีสถาน----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เมียนมา352836
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ฟิลิปปิน----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ มาเลเซีย----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ลาว----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ เวียดนาม----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ศรีลังกา----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ สิงคโปร์----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อินเดีย----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อินโดนีเซีย----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ไม่ปรากฎสัญชาติ17561992
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อื่นๆ5-16
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ข้อมูลผิดปกติ----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อายุนอกเกณฑ์----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด83323-406
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไทย2191-112
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ กัมพูชา----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เกาหลีใต้----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ จีน----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ซาอุดีอาระเบีย----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ญี่ปุ่น----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เนปาล----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ปากีสถาน----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เมียนมา34195-229
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ฟิลิปปิน----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ มาเลเซีย----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ลาว----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ เวียดนาม----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ศรีลังกา----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ สิงคโปร์----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินเดีย----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อินโดนีเซีย----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ไม่ปรากฎสัญชาติ322-25
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ2515-40
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนทั้งหมด13483495
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ไทย3221742
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ กัมพูชา----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เกาหลีใต้----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ จีน----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ซาอุดีอาระเบีย----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ญี่ปุ่น----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เนปาล----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ปากีสถาน----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เมียนมา10241145
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ฟิลิปปิน----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ มาเลเซีย----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ลาว----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เวียดนาม----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ศรีลังกา----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ สิงคโปร์----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อินเดีย----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อินโดนีเซีย----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ไม่ปรากฎสัญชาติ-167
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อื่นๆ-1-1
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ข้อมูลผิดปกติ----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อายุนอกเกณฑ์----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนทั้งหมด1148-59
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ไทย1143-54
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ กัมพูชา----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เกาหลีใต้----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ จีน----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ซาอุดีอาระเบีย----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ญี่ปุ่น----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เนปาล----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ปากีสถาน----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เมียนมา----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ฟิลิปปิน----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ มาเลเซีย----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ลาว----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เวียดนาม----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ศรีลังกา----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ สิงคโปร์----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อินเดีย----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อินโดนีเซีย----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ไม่ปรากฎสัญชาติ-5-5
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อื่นๆ----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ข้อมูลผิดปกติ----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อายุนอกเกณฑ์----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนทั้งหมด2053-73
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ไทย929-38
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ กัมพูชา----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เกาหลีใต้----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ จีน----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ซาอุดีอาระเบีย----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ญี่ปุ่น----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เนปาล----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ปากีสถาน----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เมียนมา-7-7
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ฟิลิปปิน----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ มาเลเซีย----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ลาว----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เวียดนาม----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ศรีลังกา----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ สิงคโปร์----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อินเดีย----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อินโดนีเซีย----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ไม่ปรากฎสัญชาติ1016-26
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อื่นๆ11-2
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ข้อมูลผิดปกติ----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อายุนอกเกณฑ์----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนทั้งหมด44169-213
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ไทย19113-132
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ กัมพูชา-1-1
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เกาหลีใต้----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ จีน----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ซาอุดีอาระเบีย----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ญี่ปุ่น----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เนปาล----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ปากีสถาน----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เมียนมา1345-58
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ฟิลิปปิน----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ มาเลเซีย----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ลาว----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ เวียดนาม----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ศรีลังกา----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ สิงคโปร์----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อินเดีย----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อินโดนีเซีย----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ไม่ปรากฎสัญชาติ-8-8
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อื่นๆ122-14
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ข้อมูลผิดปกติ----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อายุนอกเกณฑ์----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนทั้งหมด93189-282
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ไทย63156-219
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ กัมพูชา----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เกาหลีใต้----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ จีน----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ซาอุดีอาระเบีย----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ญี่ปุ่น----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เนปาล----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ปากีสถาน----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เมียนมา2627-53
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ฟิลิปปิน----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ มาเลเซีย----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ลาว----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เวียดนาม----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ศรีลังกา----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ สิงคโปร์----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อินเดีย----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อินโดนีเซีย----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ไม่ปรากฎสัญชาติ35-8
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อื่นๆ11-2
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ข้อมูลผิดปกติ----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อายุนอกเกณฑ์----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนทั้งหมด5413659249
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ไทย4311049202
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ กัมพูชา----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เกาหลีใต้----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ จีน----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ซาอุดีอาระเบีย----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ญี่ปุ่น----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เนปาล----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ปากีสถาน----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เมียนมา36110
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ฟิลิปปิน----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ มาเลเซีย----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ลาว----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เวียดนาม----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ศรีลังกา----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ สิงคโปร์----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อินเดีย----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อินโดนีเซีย----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ไม่ปรากฎสัญชาติ619631
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อื่นๆ2136
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ข้อมูลผิดปกติ----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อายุนอกเกณฑ์----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนทั้งหมด4399-142
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ไทย3286-118
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ กัมพูชา-1-1
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เกาหลีใต้----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ จีน----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ซาอุดีอาระเบีย----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ญี่ปุ่น----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เนปาล----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ปากีสถาน----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เมียนมา46-10
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ฟิลิปปิน----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ มาเลเซีย----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ลาว----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เวียดนาม----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ศรีลังกา----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ สิงคโปร์----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อินเดีย----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อินโดนีเซีย----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ไม่ปรากฎสัญชาติ76-13
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อื่นๆ----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ข้อมูลผิดปกติ----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อายุนอกเกณฑ์----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนทั้งหมด4568-113
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ไทย4367-110
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ กัมพูชา----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เกาหลีใต้----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ จีน----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ซาอุดีอาระเบีย----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ญี่ปุ่น----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เนปาล----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ปากีสถาน----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เมียนมา----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ฟิลิปปิน----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ มาเลเซีย----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ลาว----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ เวียดนาม----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ศรีลังกา----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ สิงคโปร์----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อินเดีย----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อินโดนีเซีย----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ไม่ปรากฎสัญชาติ21-3
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อื่นๆ----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ข้อมูลผิดปกติ----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อายุนอกเกณฑ์----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนทั้งหมด1843-61
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ไทย539-44
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น กัมพูชา----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น เกาหลีใต้----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น จีน----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ซาอุดีอาระเบีย----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ญี่ปุ่น----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น เนปาล----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ปากีสถาน----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น เมียนมา-1-1
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ฟิลิปปิน----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น มาเลเซีย----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ลาว----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น เวียดนาม----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ศรีลังกา----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น สิงคโปร์----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อินเดีย----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อินโดนีเซีย----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อื่นๆ133-16
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ข้อมูลผิดปกติ----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อายุนอกเกณฑ์----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนทั้งหมด6194-155
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ไทย311-14
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น กัมพูชา----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น เกาหลีใต้----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น จีน----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ซาอุดีอาระเบีย----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ญี่ปุ่น----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการ