ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม8
ศึกษานิเทศก์12
นักจัดการงานทั่วไป1
เจ้าพนักงานธุรการ11
นักวิชาการเงินและบัญชี3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
นักวิชาการพัสดุ1
เจ้าหน้าที่พัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล6
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5
นักวิชาการศึกษา4
อัตราจ้าง17
พนักงานราชการ12
เจ้าพนักงาน2
รวม88

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน135
รองผู้อำนวยการโรงเรียน25
ครู1,521
ครูผู้ช่วย410
รวม2,091

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน