วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย7,7948,207 4138,2077,990 -2177,722 -268
ระดับประถมศึกษา25,53925,724 18526,039 31526,645 60627,315 670
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น6,2936,310 176,245 -656,367 1226,468 101
รวม39,83240,491 65940,709 21841,215 50641,724 509
ห้องเรียน1,9791,922 -571,916 -61,953 371,938 -15