วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2561 2562 2563 2564 2565


รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย8,2078,2077,990 -2177,722 -2687,583 -139
ระดับประถมศึกษา25,72426,039 31526,645 60627,315 67028,030 715
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น6,3106,245 -656,367 1226,468 1016,679 211
รวม40,49140,709 21841,215 50641,724 50942,522 798
ห้องเรียน1,9221,916 -61,953 371,938 -151,964 26