วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2562 2563 2564 2565 2566


รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย8,2077,990 -2177,722 -2687,583 -1397,923 340
ระดับประถมศึกษา26,03926,645 60627,315 67028,030 71528,648 618
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น6,2456,367 1226,468 1016,679 2116,758 79
รวม40,70941,215 50641,724 50942,522 79843,533 1011
ห้องเรียน1,9161,953 371,938 -151,964 261,971 7