วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


รายการปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย07,7948,207 4138,2077,990 -217
ระดับประถมศึกษา025,53925,724 18526,039 31526,645 606
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น06,2936,310 176,245 -656,367 122
รวม039,83240,491 65940,709 21841,215 506
ห้องเรียน01,9791,922 -571,916 -61,953 37