จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด7,72227,3156,46841,724
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี157--157
4 ปี1,4081-1,409
5 ปี3,063813,072
6 ปี2,6411,082-3,723
7 ปี3083,882-4,190
8 ปี833,996-4,079
9 ปี354,272-4,307
10 ปี124,030-4,042
11 ปี53,94343,952
12 ปี43,6242613,889
13 ปี51,3321,5862,923
14 ปี16202,0392,660
15 ปี-2991,6671,985
16 ปี-126578755
17 ปี-55213338
18 ปี-3084168
19 ปี-112961
20 ปี-4614
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด-62-62
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว น้อยกว่า 2 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 2 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 3 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 4 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 5 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 6 ปี-4-4
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 7 ปี-10-10
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 8 ปี-4-4
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 9 ปี-8-8
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 10 ปี-16-16
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 11 ปี-7-7
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 12 ปี-8-8
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 13 ปี-4-4
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 14 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 15 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 16 ปี-1-1
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 17 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 18 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 19 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปี----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปีขึ้นไป----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด72697196965
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว น้อยกว่า 2 ปี----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 2 ปี----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 3 ปี----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 4 ปี15--15
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 5 ปี31--31
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 6 ปี2638-64
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 7 ปี-126-126
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 8 ปี-97-97
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 9 ปี-117-117
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 10 ปี-123-123
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 11 ปี-110-110
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 12 ปี-691382
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 13 ปี-164864
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 14 ปี-17879
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 15 ปี--4242
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 16 ปี--1111
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 17 ปี--44
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 18 ปี----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 19 ปี----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปี----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปีขึ้นไป----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด1686-102
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว น้อยกว่า 2 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 2 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 3 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 4 ปี3--3
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 5 ปี12--12
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 6 ปี12-3
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 7 ปี-14-14
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 8 ปี-10-10
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 9 ปี-8-8
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 10 ปี-18-18
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 11 ปี-10-10
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 12 ปี-18-18
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 13 ปี-5-5
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 14 ปี-1-1
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 15 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 16 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 17 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 18 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 19 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปี----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปีขึ้นไป----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด45155-200
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว น้อยกว่า 2 ปี----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 2 ปี----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 3 ปี2--2
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 4 ปี9--9
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 5 ปี14--14
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 6 ปี206-26
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 7 ปี-13-13
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 8 ปี-24-24
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 9 ปี-26-26
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 10 ปี-23-23
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 11 ปี-26-26
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 12 ปี-25-25
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 13 ปี-8-8
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 14 ปี-3-3
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 15 ปี----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 16 ปี-1-1
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 17 ปี----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 18 ปี----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 19 ปี----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปี----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปีขึ้นไป----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด-68-68
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว น้อยกว่า 2 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 2 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 3 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 4 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 5 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 6 ปี-3-3
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 7 ปี-18-18
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 8 ปี-11-11
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 9 ปี-16-16
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 10 ปี-1-1
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 11 ปี-9-9
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 12 ปี-9-9
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 13 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 14 ปี-1-1
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 15 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 16 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 17 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 18 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 19 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปี----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปีขึ้นไป----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด-79-79
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว น้อยกว่า 2 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 2 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 3 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 4 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 5 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 6 ปี-3-3
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 7 ปี-16-16
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 8 ปี-17-17
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 9 ปี-10-10
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 10 ปี-6-6
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 11 ปี-10-10
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 12 ปี-14-14
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 13 ปี-1-1
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 14 ปี-2-2
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 15 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 16 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 17 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 18 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 19 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปี----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปีขึ้นไป----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนทั้งหมด-177120297
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว น้อยกว่า 2 ปี----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 2 ปี----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 3 ปี----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 4 ปี----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 5 ปี----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 6 ปี-8-8
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 7 ปี-16-16
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 8 ปี-32-32
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 9 ปี-29-29
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 10 ปี-23-23
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 11 ปี-32-32
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 12 ปี-261036
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 13 ปี-63440
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 14 ปี-33134
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 15 ปี-23032
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 16 ปี--99
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 17 ปี--55
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 18 ปี----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 19 ปี--11
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปี----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 20 ปีขึ้นไป----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนทั้งหมด2256-78
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง น้อยกว่า 2 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 2 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 3 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 4 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 5 ปี14--14
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 6 ปี8--8
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 7 ปี-12-12
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 8 ปี-9-9
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 9 ปี-11-11
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 10 ปี-8-8
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 11 ปี-11-11
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 12 ปี-3-3
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 13 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 14 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 15 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 16 ปี-1-1
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 17 ปี-1-1
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 18 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 19 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 20 ปี----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 20 ปีขึ้นไป----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนทั้งหมด-14433177
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง น้อยกว่า 2 ปี----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 2 ปี----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 3 ปี----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 4 ปี----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 5 ปี----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 6 ปี-5-5
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 7 ปี-21-21
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 8 ปี-19-19
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 9 ปี-12-12
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 10 ปี-32-32
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 11 ปี-25-25
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 12 ปี-19221
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 13 ปี-4711
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 14 ปี-51015
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 15 ปี--1010
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 16 ปี-213
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 17 ปี--11
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 18 ปี--22
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 19 ปี----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 20 ปี----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 20 ปีขึ้นไป----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนทั้งหมด249730151
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง น้อยกว่า 2 ปี----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 2 ปี----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 3 ปี----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 4 ปี3--3
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 5 ปี11--11
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 6 ปี107-17
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 7 ปี-13-13
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 8 ปี-13-13
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 9 ปี-16-16
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 10 ปี-9-9
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 11 ปี-15-15
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 12 ปี-18-18
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 13 ปี-61016
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 14 ปี--88
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 15 ปี--99
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 16 ปี--33
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 17 ปี----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 18 ปี----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 19 ปี----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 20 ปี----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 20 ปีขึ้นไป----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนทั้งหมด62235112409
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง น้อยกว่า 2 ปี----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 2 ปี----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 3 ปี----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 4 ปี8--8
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 5 ปี261-27
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 6 ปี275-32
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 7 ปี144-45
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 8 ปี-34-34
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 9 ปี-33-33
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 10 ปี-40-40
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 11 ปี-35-35
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 12 ปี-24226
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 13 ปี-152237
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 14 ปี-13031
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 15 ปี-33134
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 16 ปี--1818
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 17 ปี--44
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 18 ปี--55
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 19 ปี----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 20 ปี----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 20 ปีขึ้นไป----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด2758-85
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง น้อยกว่า 2 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 2 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 3 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 4 ปี6--6
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 5 ปี11--11
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 6 ปี105-15
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 7 ปี-8-8
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 8 ปี-7-7
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 9 ปี-8-8
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 10 ปี-9-9
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 11 ปี-10-10
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 12 ปี-9-9
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 13 ปี-1-1
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 14 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 15 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 16 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 17 ปี-1-1
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 18 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 19 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปี----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปีขึ้นไป----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด278341151
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง น้อยกว่า 2 ปี----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 2 ปี----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 3 ปี----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 4 ปี4--4
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 5 ปี14--14
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 6 ปี87-15
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 7 ปี111-12
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 8 ปี-11-11
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 9 ปี-7-7
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 10 ปี-16-16
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 11 ปี-13-13
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 12 ปี-14115
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 13 ปี-21214
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 14 ปี-21214
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 15 ปี--1111
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 16 ปี--44
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 17 ปี--11
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 18 ปี----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 19 ปี----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปี----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปีขึ้นไป----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด54105-159
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง น้อยกว่า 2 ปี----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 2 ปี----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 3 ปี----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 4 ปี11--11
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 5 ปี22--22
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 6 ปี182-20
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 7 ปี224-26
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 8 ปี-12-12
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 9 ปี-22-22
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 10 ปี112-13
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 11 ปี-17-17
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 12 ปี-8-8
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 13 ปี-5-5
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 14 ปี-2-2
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 15 ปี-1-1
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 16 ปี----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 17 ปี----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 18 ปี----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 19 ปี----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปี----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปีขึ้นไป----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด6221160333
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง น้อยกว่า 2 ปี----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 2 ปี----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 3 ปี----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 4 ปี10--10
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 5 ปี17--17
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 6 ปี34--34
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 7 ปี131-32
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 8 ปี-38-38
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 9 ปี-28-28
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 10 ปี-28-28
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 11 ปี-36-36
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 12 ปี-33-33
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 13 ปี-121527
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 14 ปี-42125
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 15 ปี-11516
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 16 ปี--66
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 17 ปี--22
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 18 ปี--11
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 19 ปี----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปี----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปีขึ้นไป----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด11231084506
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง น้อยกว่า 2 ปี----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 2 ปี----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 3 ปี----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 4 ปี17--17
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 5 ปี44--44
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 6 ปี4918-67
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 7 ปี154-55
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 8 ปี151-52
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 9 ปี-53-53
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 10 ปี-46-46
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 11 ปี-43-43
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 12 ปี-41-41
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 13 ปี-12930
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 14 ปี-32427
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 15 ปี--2828
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 16 ปี--33
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 17 ปี----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 18 ปี----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 19 ปี----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปี----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปีขึ้นไป----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนทั้งหมด3813140209
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง น้อยกว่า 2 ปี----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 2 ปี----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 3 ปี----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 4 ปี5--5
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 5 ปี19--19
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 6 ปี143-17
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 7 ปี-22-22
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 8 ปี-20-20
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 9 ปี-22-22
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 10 ปี-16-16
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 11 ปี-12-12
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 12 ปี-16-16
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 13 ปี-71017
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 14 ปี-71219
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 15 ปี-2911
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 16 ปี-4610
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 17 ปี--11
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 18 ปี--22
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 19 ปี----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปี----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 20 ปีขึ้นไป----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนทั้งหมด-8464148
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง น้อยกว่า 2 ปี----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 2 ปี----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 3 ปี----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 4 ปี----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 5 ปี----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 6 ปี-3-3
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 7 ปี-15-15
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 8 ปี-8-8
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 9 ปี-10-10
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 10 ปี-14-14
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 11 ปี-13-13
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 12 ปี-20222
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 13 ปี-11314
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 14 ปี--2424
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 15 ปี--2121
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 16 ปี--22
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 17 ปี--11
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 18 ปี--11
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 19 ปี----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 20 ปี----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 20 ปีขึ้นไป----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนทั้งหมด-73-73
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง น้อยกว่า 2 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 2 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 3 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 4 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 5 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 6 ปี-4-4
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 7 ปี-6-6
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 8 ปี-8-8
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 9 ปี-12-12
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 10 ปี-13-13
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 11 ปี-14-14
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 12 ปี-16-16
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 13 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 14 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 15 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 16 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 17 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 18 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 19 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 20 ปี----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 20 ปีขึ้นไป----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนทั้งหมด-85-85
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง น้อยกว่า 2 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 2 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 3 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 4 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 5 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 6 ปี-2-2
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 7 ปี-19-19
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 8 ปี-16-16
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 9 ปี-14-14
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 10 ปี-12-12
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 11 ปี-12-12
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 12 ปี-9-9
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 13 ปี-1-1
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 14 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 15 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 16 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 17 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 18 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 19 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 20 ปี----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 20 ปีขึ้นไป----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนทั้งหมด-372360
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง น้อยกว่า 2 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 2 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 3 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 4 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 5 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 6 ปี-4-4
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 7 ปี-6-6
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 8 ปี-7-7
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 9 ปี-5-5
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 10 ปี-5-5
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 11 ปี-5-5
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 12 ปี-5-5
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 13 ปี--77
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 14 ปี--99
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 15 ปี--66
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 16 ปี--11
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 17 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 18 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 19 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 20 ปี----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 20 ปีขึ้นไป----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย นักเรียนทั้งหมด32341160533
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย น้อยกว่า 2 ปี----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 2 ปี----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 3 ปี2--2
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 4 ปี6--6
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 5 ปี16--16
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 6 ปี710-17
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 7 ปี162-63
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 8 ปี-70-70
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 9 ปี-46-46
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 10 ปี-57-57
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 11 ปี-47-47
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 12 ปี-39241
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 13 ปี-104555
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 14 ปี--5858
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 15 ปี--5151
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 16 ปี--44
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 17 ปี----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 18 ปี----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 19 ปี----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 20 ปี----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 20 ปีขึ้นไป----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย นักเรียนทั้งหมด19147-166
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย น้อยกว่า 2 ปี----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 2 ปี----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 3 ปี----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 4 ปี----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 5 ปี8--8
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 6 ปี119-20
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 7 ปี-18-18
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 8 ปี-16-16
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 9 ปี-17-17
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 10 ปี-16-16
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 11 ปี-19-19
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 12 ปี-28-28
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 13 ปี-10-10
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 14 ปี-7-7
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 15 ปี-6-6
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 16 ปี-1-1
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 17 ปี----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 18 ปี----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 19 ปี----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 20 ปี----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 20 ปีขึ้นไป----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด77464131672
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 2 ปี----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 3 ปี----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 4 ปี5--5
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 5 ปี22--22
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 6 ปี4817-65
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 7 ปี-62-62
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 8 ปี145-46
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 9 ปี-60-60
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 10 ปี-55-55
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 11 ปี-61-61
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 12 ปี-64165
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 13 ปี-462066
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 14 ปี1244772
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 15 ปี-93544
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 16 ปี-111728
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 17 ปี-6814
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 18 ปี-224
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 19 ปี-213
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 20 ปี----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 20 ปีขึ้นไป----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด4101,894-2,304
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 2 ปี----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 3 ปี22--22
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 4 ปี123--123
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 5 ปี152--152
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 6 ปี11165-176
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 7 ปี1258-259
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 8 ปี1242-243
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 9 ปี-289-289
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 10 ปี-260-260
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 11 ปี-242-242
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 12 ปี-270-270
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 13 ปี-168-168
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 14 ปี-60-60
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 15 ปี-25-25
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 16 ปี-5-5
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 17 ปี-7-7
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 18 ปี-1-1
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 19 ปี-2-2
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 20 ปี----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 20 ปีขึ้นไป----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด105293160675
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 2 ปี----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 3 ปี----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 4 ปี21--21
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 5 ปี49--49
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 6 ปี3522-57
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 7 ปี-54-54
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 8 ปี-35-35
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 9 ปี-51-51
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 10 ปี-39-39
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 11 ปี-35-35
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 12 ปี-241034
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 13 ปี-153348
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 14 ปี-94756
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 15 ปี-53860
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 16 ปี-21541
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 17 ปี--1346
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 18 ปี-2227
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 19 ปี--118
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 20 ปี--14
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 20 ปีขึ้นไป----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด148438122708
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 2 ปี----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 3 ปี----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 4 ปี20--20
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 5 ปี72--72
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 6 ปี4823-71
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 7 ปี660-66
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 8 ปี270-72
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 9 ปี-63-63
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 10 ปี-65-65
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 11 ปี-54-54
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 12 ปี-55-55
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 13 ปี-164258
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 14 ปี-153752
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 15 ปี-113445
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 16 ปี-6612
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 17 ปี--11
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 18 ปี--22
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 19 ปี----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 20 ปี----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 20 ปีขึ้นไป----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด37112-149
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 2 ปี----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 3 ปี----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 4 ปี3--3
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 5 ปี7--7
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 6 ปี171-18
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 7 ปี56-11
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 8 ปี311-14
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 9 ปี116-17
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 10 ปี-9-9
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 11 ปี119-20
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 12 ปี-24-24
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 13 ปี-5-5
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 14 ปี-10-10
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 15 ปี-7-7
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 16 ปี-3-3
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 17 ปี-1-1
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 18 ปี----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 19 ปี----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 20 ปี----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 20 ปีขึ้นไป----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด50192-242
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 2 ปี----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 3 ปี----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 4 ปี7--7
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 5 ปี20--20
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 6 ปี2213-35
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 7 ปี126-27
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 8 ปี-31-31
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 9 ปี-30-30
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 10 ปี-19-19
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 11 ปี-24-24
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 12 ปี-22-22
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 13 ปี-8-8
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 14 ปี-5-5
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 15 ปี-7-7
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 16 ปี-4-4
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 17 ปี-1-1
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 18 ปี-2-2
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 19 ปี----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 20 ปี----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 20 ปีขึ้นไป----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด51203125379
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 2 ปี----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 3 ปี----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 4 ปี2--2
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 5 ปี23--23
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 6 ปี239-32
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 7 ปี227-29
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 8 ปี118-19
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 9 ปี-36-36
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 10 ปี-34-34
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 11 ปี-30-30
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 12 ปี-33235
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 13 ปี-122941
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 14 ปี-44751
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 15 ปี--3434
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 16 ปี--1010
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 17 ปี--11
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 18 ปี--22
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 19 ปี----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 20 ปี----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 20 ปีขึ้นไป----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนทั้งหมด32142-174
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 2 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 3 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 4 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 5 ปี8--8
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 6 ปี236-29
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 7 ปี120-21
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 8 ปี-22-22
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 9 ปี-24-24
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 10 ปี-23-23
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 11 ปี-16-16
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 12 ปี-27-27
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 13 ปี-4-4
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 14 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 15 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 16 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 17 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 18 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 19 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 20 ปี----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 20 ปีขึ้นไป----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด1164-75
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2 ปี----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 3 ปี----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 4 ปี1--1
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 5 ปี4--4
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 6 ปี61-7
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 7 ปี-4-4
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 8 ปี-8-8
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 9 ปี-13-13
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 10 ปี-9-9
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11 ปี-15-15
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 12 ปี-3-3
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 13 ปี-8-8
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 14 ปี-2-2
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 15 ปี-1-1
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 16 ปี----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 17 ปี----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 18 ปี----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 19 ปี----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปี----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปีขึ้นไป----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด4571-116
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 3 ปี4--4
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 4 ปี14--14
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 5 ปี13--13
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 6 ปี13--13
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 7 ปี113-14
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 8 ปี-16-16
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 9 ปี-11-11
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 10 ปี-8-8
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11 ปี-9-9
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 12 ปี-14-14
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 13 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 14 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 15 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 16 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 17 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 18 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 19 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปี----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปีขึ้นไป----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด1493-107
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 3 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 4 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 5 ปี11--11
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 6 ปี14-5
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 7 ปี212-14
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 8 ปี-6-6
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 9 ปี-12-12
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 10 ปี-3-3
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11 ปี-8-8
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 12 ปี-9-9
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 13 ปี-12-12
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 14 ปี-24-24
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 15 ปี-3-3
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 16 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 17 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 18 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 19 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปี----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปีขึ้นไป----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด1558-73
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2 ปี----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 3 ปี2--2
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 4 ปี4--4
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 5 ปี6--6
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 6 ปี33-6
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 7 ปี-6-6
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 8 ปี-7-7
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 9 ปี-7-7
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 10 ปี-9-9
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11 ปี-16-16
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 12 ปี-6-6
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 13 ปี-1-1
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 14 ปี-3-3
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 15 ปี----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 16 ปี----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 17 ปี----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 18 ปี----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 19 ปี----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปี----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปีขึ้นไป----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด24170115309
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2 ปี----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 3 ปี----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 4 ปี21-3
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 5 ปี14--14
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 6 ปี89-17
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 7 ปี-19-19
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 8 ปี-28-28
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 9 ปี-29-29
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 10 ปี-31-31
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11 ปี-25-25
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 12 ปี-17522
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 13 ปี-43034
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 14 ปี-54348
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 15 ปี-22628
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 16 ปี--88
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 17 ปี--22
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 18 ปี----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 19 ปี--11
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปี----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปีขึ้นไป----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด1571-86
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2 ปี----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 3 ปี----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 4 ปี----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 5 ปี8--8
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 6 ปี47-11
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 7 ปี27-9
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 8 ปี14-5
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 9 ปี-10-10
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 10 ปี-8-8
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11 ปี-9-9
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 12 ปี-15-15
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 13 ปี-2-2
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 14 ปี-7-7
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 15 ปี----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 16 ปี-1-1
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 17 ปี----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 18 ปี----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 19 ปี-1-1
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปี----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปีขึ้นไป----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด36221-257
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2 ปี----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 3 ปี----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 4 ปี9--9
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 5 ปี9--9
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 6 ปี169-25
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 7 ปี236-38
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 8 ปี-37-37
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 9 ปี-47-47
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 10 ปี-36-36
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11 ปี-15-15
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 12 ปี-16-16
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 13 ปี-13-13
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 14 ปี-10-10
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 15 ปี-2-2
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 16 ปี----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 17 ปี----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 18 ปี----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 19 ปี----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปี----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปีขึ้นไป----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนทั้งหมด712-19
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 2 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 3 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 4 ปี2--2
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 5 ปี2--2
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 6 ปี1--1
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 7 ปี12-3
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 8 ปี13-4
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 9 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 10 ปี-2-2
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11 ปี-3-3
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 12 ปี-1-1
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 13 ปี-1-1
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 14 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 15 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 16 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 17 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 18 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 19 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปี----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 20 ปีขึ้นไป----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนทั้งหมด43152101296
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน น้อยกว่า 2 ปี----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 2 ปี----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 3 ปี----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 4 ปี5--5
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 5 ปี19--19
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 6 ปี172-19
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 7 ปี-29-29
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 8 ปี114-15
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 9 ปี132-33
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 10 ปี-16-16
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 11 ปี-29-29
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 12 ปี-24630
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 13 ปี-42226
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 14 ปี-14243
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 15 ปี--2323
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 16 ปี--66
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 17 ปี--22
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 18 ปี-1-1
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 19 ปี----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 20 ปี----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 20 ปีขึ้นไป----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนทั้งหมด5103-108
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน น้อยกว่า 2 ปี----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 2 ปี----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 3 ปี----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 4 ปี----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 5 ปี1--1
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 6 ปี41-5
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 7 ปี-6-6
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 8 ปี-10-10
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 9 ปี-6-6
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 10 ปี-14-14
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 11 ปี-6-6
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 12 ปี-10-10
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 13 ปี-21-21
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 14 ปี-5-5
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 15 ปี-10-10
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 16 ปี-6-6
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 17 ปี-5-5
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 18 ปี-1-1
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 19 ปี-1-1
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 20 ปี-1-1
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 20 ปีขึ้นไป----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนทั้งหมด2282-104
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน น้อยกว่า 2 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 2 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 3 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 4 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 5 ปี4--4
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 6 ปี171-18
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 7 ปี18-9
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 8 ปี-10-10
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 9 ปี-18-18
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 10 ปี-8-8
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 11 ปี-21-21
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 12 ปี-13-13
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 13 ปี-3-3
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 14 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 15 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 16 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 17 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 18 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 19 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 20 ปี----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 20 ปีขึ้นไป----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนทั้งหมด2368-91
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน น้อยกว่า 2 ปี----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 2 ปี----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 3 ปี----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 4 ปี----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 5 ปี5--5
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 6 ปี134-17
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 7 ปี16-7
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 8 ปี210-12
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 9 ปี211-13
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 10 ปี-7-7
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 11 ปี-13-13
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 12 ปี-7-7
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 13 ปี-3-3
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 14 ปี-5-5
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 15 ปี-1-1
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 16 ปี-1-1
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 17 ปี----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 18 ปี----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 19 ปี----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 20 ปี----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 20 ปีขึ้นไป----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด86209-295
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น น้อยกว่า 2 ปี----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2 ปี----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 3 ปี9--9
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 4 ปี32--32
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 5 ปี192-21
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 6 ปี2617-43
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 7 ปี-26-26
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 8 ปี-39-39
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 9 ปี-26-26
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 10 ปี-20-20
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 11 ปี-25-25
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 12 ปี-30-30
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 13 ปี-15-15
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 14 ปี-5-5
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 15 ปี-3-3
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 16 ปี-1-1
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 17 ปี----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 18 ปี----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 19 ปี----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปี----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปีขึ้นไป----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด115422257794
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น น้อยกว่า 2 ปี----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2 ปี----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 3 ปี----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 4 ปี13--13
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 5 ปี62--62
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 6 ปี3811-49
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 7 ปี256-58
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 8 ปี-66-66
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 9 ปี-80-80
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 10 ปี-51-51
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 11 ปี-54-54
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 12 ปี-651378
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 13 ปี-166783
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 14 ปี-146680
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 15 ปี-76774
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 16 ปี-22224
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 17 ปี--1414
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 18 ปี--77
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 19 ปี--11
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปี----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปีขึ้นไป----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด124280-404
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น น้อยกว่า 2 ปี----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2 ปี----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 3 ปี----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 4 ปี19--19
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 5 ปี37--37
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 6 ปี333-36
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 7 ปี2529-54
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 8 ปี644-50
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 9 ปี345-48
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 10 ปี137-38
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 11 ปี-44-44
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 12 ปี-41-41
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 13 ปี-17-17
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 14 ปี-8-8
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 15 ปี-8-8
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 16 ปี-4-4
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 17 ปี----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 18 ปี----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 19 ปี----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปี----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปีขึ้นไป----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด13839268598
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น น้อยกว่า 2 ปี----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2 ปี----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 3 ปี4--4
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 4 ปี38--38
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 5 ปี561-57
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 6 ปี2921-50
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 7 ปี756-63
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 8 ปี245-47
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 9 ปี-52-52
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 10 ปี-64-64
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 11 ปี157159
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 12 ปี-49453
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 13 ปี1212446
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 14 ปี-152338
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 15 ปี-9918
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 16 ปี--66
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 17 ปี----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 18 ปี-2-2
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 19 ปี--11
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปี----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปีขึ้นไป----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด85230-315
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น น้อยกว่า 2 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 3 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 4 ปี3--3
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 5 ปี35--35
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 6 ปี359-44
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 7 ปี1025-35
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 8 ปี233-35
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 9 ปี-44-44
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 10 ปี-40-40
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 11 ปี-26-26
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 12 ปี-27-27
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 13 ปี-19-19
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 14 ปี-7-7
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 15 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 16 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 17 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 18 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 19 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปี----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปีขึ้นไป----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด73217139429
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น น้อยกว่า 2 ปี----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2 ปี----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 3 ปี----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 4 ปี10--10
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 5 ปี34--34
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 6 ปี277-34
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 7 ปี235-37
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 8 ปี-46-46
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 9 ปี-30-30
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 10 ปี-35-35
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 11 ปี-32-32
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 12 ปี-23427
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 13 ปี-74754
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 14 ปี--4242
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 15 ปี--3636
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 16 ปี-279
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 17 ปี--33
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 18 ปี----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 19 ปี----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปี----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปีขึ้นไป----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนทั้งหมด62242-304
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น น้อยกว่า 2 ปี----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 2 ปี----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 3 ปี----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 4 ปี12--12
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 5 ปี30--30
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 6 ปี199-28
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 7 ปี139-40
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 8 ปี-30-30
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 9 ปี-37-37
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 10 ปี-41-41
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 11 ปี-45-45
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 12 ปี-28-28
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 13 ปี-6-6
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 14 ปี-4-4
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 15 ปี-1-1
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 16 ปี-1-1
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 17 ปี-1-1
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 18 ปี----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 19 ปี----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปี----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 20 ปีขึ้นไป----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนทั้งหมด2031-51
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า น้อยกว่า 2 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 2 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 3 ปี1--1
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 4 ปี5--5
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 5 ปี2--2
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 6 ปี82-10
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 7 ปี38-11
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 8 ปี-5-5
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 9 ปี15-6
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 10 ปี-4-4
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 11 ปี-3-3
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 12 ปี-3-3
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 13 ปี-1-1
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 14 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 15 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 16 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 17 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 18 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 19 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 20 ปี----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 20 ปีขึ้นไป----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนทั้งหมด24185137346
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า น้อยกว่า 2 ปี----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 2 ปี----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 3 ปี----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 4 ปี3--3
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 5 ปี7--7
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 6 ปี94-13
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 7 ปี523-28
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 8 ปี-27-27
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 9 ปี-37-37
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 10 ปี-39-39
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 11 ปี-31132
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 12 ปี-17926
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 13 ปี-33942
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 14 ปี-23436
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 15 ปี-13233
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 16 ปี--1212
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 17 ปี-156
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 18 ปี--22
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 19 ปี--33
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 20 ปี----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 20 ปีขึ้นไป----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนทั้งหมด2739-66
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า น้อยกว่า 2 ปี----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 2 ปี----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 3 ปี1--1
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 4 ปี9--9
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 5 ปี7--7
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 6 ปี73-10
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 7 ปี24-6
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 8 ปี-3-3
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 9 ปี110-11
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 10 ปี-4-4
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 11 ปี-3-3
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 12 ปี-6-6
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 13 ปี-2-2
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 14 ปี-2-2
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 15 ปี-1-1
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 16 ปี----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 17 ปี----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 18 ปี-1-1
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 19 ปี----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 20 ปี----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 20 ปีขึ้นไป----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนทั้งหมด826-34
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า น้อยกว่า 2 ปี----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 2 ปี----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 3 ปี----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 4 ปี4--4
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 5 ปี2--2
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 6 ปี2--2
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 7 ปี-4-4
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 8 ปี-3-3
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 9 ปี-3-3
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 10 ปี-5-5
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 11 ปี-4-4
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 12 ปี-3-3
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 13 ปี-1-1
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 14 ปี-2-2
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 15 ปี-1-1
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 16 ปี----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 17 ปี----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 18 ปี----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 19 ปี----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 20 ปี----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 20 ปีขึ้นไป----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด7724884409
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 2 ปี----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 3 ปี----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 4 ปี8--8
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 5 ปี36--36
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 6 ปี27--27
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 7 ปี625-31
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 8 ปี-37-37
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 9 ปี-38-38
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 10 ปี-39-39
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 11 ปี-42-42
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 12 ปี-39-39
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 13 ปี-201535
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 14 ปี-43741
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 15 ปี-31922
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 16 ปี-189
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 17 ปี--55
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 18 ปี----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 19 ปี----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปี----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปีขึ้นไป----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด6119672329
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 2 ปี----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 3 ปี----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 4 ปี6--6
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 5 ปี35--35
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 6 ปี189-27
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 7 ปี134-35
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 8 ปี132-33
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 9 ปี-28-28
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 10 ปี-42-42
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 11 ปี-26-26
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 12 ปี-19726
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 13 ปี-11920
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 14 ปี-42024
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 15 ปี--2020
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 16 ปี-145
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 17 ปี--11
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 18 ปี--11
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 19 ปี----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปี----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปีขึ้นไป----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด65146-211
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 2 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 3 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 4 ปี14--14
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 5 ปี25--25
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 6 ปี2312-35
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 7 ปี313-16
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 8 ปี-23-23
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 9 ปี-37-37
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 10 ปี-25-25
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 11 ปี-20-20
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 12 ปี-14-14
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 13 ปี-2-2
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 14 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 15 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 16 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 17 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 18 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 19 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปี----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปีขึ้นไป----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด46174116336
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 2 ปี----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 3 ปี----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 4 ปี12--12
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 5 ปี19--19
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 6 ปี156-21
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 7 ปี-33-33
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 8 ปี-29-29
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 9 ปี-25-25
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 10 ปี-27-27
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 11 ปี-39-39
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 12 ปี-101020
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 13 ปี-13435
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 14 ปี-43438
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 15 ปี--2929
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 16 ปี--55
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 17 ปี--22
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 18 ปี--22
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 19 ปี----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปี----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปีขึ้นไป----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนทั้งหมด6728198446
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ น้อยกว่า 2 ปี----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 2 ปี----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 3 ปี----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 4 ปี15--15
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 5 ปี26--26
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 6 ปี2623-49
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 7 ปี-42-42
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 8 ปี-41-41
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 9 ปี-41-41
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 10 ปี-39-39
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 11 ปี-48-48
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 12 ปี-28-28
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 13 ปี-102636
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 14 ปี-63844
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 15 ปี--2828
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 16 ปี-246
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 17 ปี-123
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 18 ปี----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 19 ปี----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปี----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 20 ปีขึ้นไป----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด2910576210
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี5--5
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี12--12
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี96-15
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี115-16
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี116-17
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี-10-10
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี-11-11
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-17-17
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี114419
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-81826
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-42226
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี-12021
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี-2810
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี--22
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี-1-1
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี--22
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด5088-138
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี2--2
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี13--13
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี161-17
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี114-15
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี17-8
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี115-16
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี513-18
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี19-10
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-16-16
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี-9-9
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-6-6
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-4-4
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี-3-3
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี-1-1
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด76227104407
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี8--8
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี24--24
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี34--34
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี911-20
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี131-32
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี-38-38
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี-36-36
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี-30-30
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-27-27
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี-34842
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-133346
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-12930
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี-42529
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี-178
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี-123
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด3167-98
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี1--1
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี11--11
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี8--8
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี97-16
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี27-9
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี-9-9
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี-14-14
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี-11-11
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-7-7
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี-8-8
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-2-2
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-2-2
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด1757-74
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี1--1
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี7--7
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี7--7
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี23-5
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี-8-8
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี-7-7
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี-8-8
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี-8-8
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-8-8
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี-10-10
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-1-1
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-2-2
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี-1-1
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี-1-1
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด91291126508
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี1--1
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี21--21
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี30--30
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี32--32
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี428-32
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี140-41
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี130-31
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี139-40
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-45146
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี-40141
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-331851
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-123446
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี-144357
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี-52429
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี-145
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี-2-2
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี--11
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี-2-2
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด3411877257
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี9--9
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี13--13
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี117-18
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี122-23
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี-10-10
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี-15-15
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี-9-9
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-19-19
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี-13-13
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-161329
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-22426
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี-42731
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี-11116
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี--113
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี---8
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี--14
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี---1
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด45105-150
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี4--4
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี17--17
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี12--12
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี113-14
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี19-10
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี-12-12
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี-13-13
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี-10-10
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-10-10
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี-21-21
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-10-10
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-5-5
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี-5-5
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี-2-2
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี-3-3
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี-2-2
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนทั้งหมด2345-68
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2 ปี----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 3 ปี----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 4 ปี2--2
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 5 ปี15--15
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 6 ปี63-9
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 7 ปี-6-6
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 8 ปี-3-3
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 9 ปี-6-6
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 10 ปี-8-8
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 11 ปี-8-8
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 12 ปี-5-5
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 13 ปี-4-4
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 14 ปี-1-1
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 15 ปี----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 16 ปี-1-1
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 17 ปี----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 18 ปี----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 19 ปี----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปี----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 20 ปีขึ้นไป----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด5812348229
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน น้อยกว่า 2 ปี----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 2 ปี----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 3 ปี5--5
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 4 ปี19--19
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 5 ปี17--17
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 6 ปี113-14
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 7 ปี517-22
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 8 ปี120-21
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 9 ปี-14-14
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 10 ปี-20-20
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 11 ปี-14-14
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 12 ปี-14620
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 13 ปี-12618
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 14 ปี-51318
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 15 ปี-11213
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 16 ปี-21012
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 17 ปี----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 18 ปี-112
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 19 ปี----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปี----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปีขึ้นไป----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด338866187
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน น้อยกว่า 2 ปี----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 2 ปี----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 3 ปี2--2
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 4 ปี9--9
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 5 ปี9--9
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 6 ปี123-15
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 7 ปี114-15
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 8 ปี-16-16
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 9 ปี-14-14
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 10 ปี-18-18
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 11 ปี-718
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 12 ปี-141125
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 13 ปี-21618
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 14 ปี--1717
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 15 ปี--1313
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 16 ปี--44
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 17 ปี--22
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 18 ปี--11
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 19 ปี--11
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปี----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปีขึ้นไป----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด42100-142
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน น้อยกว่า 2 ปี----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 2 ปี----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 3 ปี----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 4 ปี8--8
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 5 ปี17--17
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 6 ปี143-17
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 7 ปี120-21
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 8 ปี114-15
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 9 ปี112-13
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 10 ปี-13-13
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 11 ปี-12-12
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 12 ปี-17-17
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 13 ปี-4-4
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 14 ปี-2-2
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 15 ปี-1-1
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 16 ปี-1-1
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 17 ปี-1-1
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 18 ปี----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 19 ปี----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปี----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปีขึ้นไป----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด3059-89
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน น้อยกว่า 2 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 2 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 3 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 4 ปี4--4
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 5 ปี14--14
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 6 ปี112-13
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 7 ปี-9-9
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 8 ปี-8-8
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 9 ปี-8-8
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 10 ปี114-15
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 11 ปี-8-8
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 12 ปี-8-8
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 13 ปี-2-2
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 14 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 15 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 16 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 17 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 18 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 19 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปี----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปีขึ้นไป----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด55184-239
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน น้อยกว่า 2 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 2 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 3 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 4 ปี10--10
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 5 ปี27--27
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 6 ปี169-25
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 7 ปี227-29
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 8 ปี-24-24
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 9 ปี-32-32
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 10 ปี-30-30
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 11 ปี-32-32
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 12 ปี-24-24
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 13 ปี-6-6
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 14 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 15 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 16 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 17 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 18 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 19 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปี----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปีขึ้นไป----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนทั้งหมด28322888
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน น้อยกว่า 2 ปี----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 2 ปี----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 3 ปี1--1
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 4 ปี7--7
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 5 ปี10--10
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 6 ปี5--5
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 7 ปี35-8
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 8 ปี24-6
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 9 ปี-5-5
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 10 ปี-3-3
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 11 ปี-2-2
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 12 ปี-9110
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 13 ปี--22
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 14 ปี--1515
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 15 ปี-3811
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 16 ปี--11
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 17 ปี-1-1
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 18 ปี--11
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 19 ปี----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปี----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 20 ปีขึ้นไป----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด3110445180
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง น้อยกว่า 2 ปี----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2 ปี----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 3 ปี2--2
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4 ปี12--12
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5 ปี9--9
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6 ปี73-10
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 7 ปี-12-12
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 8 ปี116-17
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 9 ปี-18-18
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10 ปี-16-16
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11 ปี-12-12
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 12 ปี-15217
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13 ปี-61117
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 14 ปี-11112
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 15 ปี-41216
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 16 ปี-134
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 17 ปี--44
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 18 ปี--11
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 19 ปี--11
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปี----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปีขึ้นไป----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด4248-90
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง น้อยกว่า 2 ปี----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2 ปี----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 3 ปี5--5
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4 ปี10--10
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5 ปี12--12
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6 ปี142-16
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 7 ปี19-10
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 8 ปี-9-9
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 9 ปี-6-6
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10 ปี-7-7
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11 ปี-1-1
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 12 ปี-8-8
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13 ปี-5-5
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 14 ปี-1-1
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 15 ปี----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 16 ปี----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 17 ปี----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 18 ปี----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 19 ปี----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปี----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปีขึ้นไป----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด2875-103
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง น้อยกว่า 2 ปี----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2 ปี----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 3 ปี----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4 ปี3--3
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5 ปี10--10
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6 ปี12--12
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 7 ปี310-13
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 8 ปี-11-11
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 9 ปี-12-12
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10 ปี-15-15
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11 ปี-8-8
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 12 ปี-6-6
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13 ปี-7-7
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 14 ปี-4-4
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 15 ปี-1-1
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 16 ปี----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 17 ปี----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 18 ปี----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 19 ปี-1-1
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปี----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปีขึ้นไป----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด65245-310
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง น้อยกว่า 2 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 3 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4 ปี6--6
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5 ปี27--27
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6 ปี249-33
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 7 ปี733-40
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 8 ปี143-44
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 9 ปี-39-39
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10 ปี-41-41
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11 ปี-37-37
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 12 ปี-26-26
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13 ปี-13-13
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 14 ปี-4-4
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 15 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 16 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 17 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 18 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 19 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปี----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปีขึ้นไป----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง น้อยกว่า 2 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 3 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 7 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 8 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 9 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 12 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 14 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 15 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 16 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 17 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 18 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 19 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปี----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปีขึ้นไป----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด1647-63
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง น้อยกว่า 2 ปี----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2 ปี----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 3 ปี1--1
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4 ปี3--3
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5 ปี4--4
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6 ปี43-7
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 7 ปี-6-6
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 8 ปี36-9
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 9 ปี13-4
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10 ปี-8-8
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11 ปี-6-6
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 12 ปี-10-10
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13 ปี-3-3
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 14 ปี-2-2
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 15 ปี----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 16 ปี----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 17 ปี----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 18 ปี----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 19 ปี----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปี----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปีขึ้นไป----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด1787433431,264
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง น้อยกว่า 2 ปี----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2 ปี----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 3 ปี8--8
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4 ปี44--44
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5 ปี65--65
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6 ปี6142-103
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 7 ปี-107-107
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 8 ปี-136-136
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 9 ปี-113-113
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10 ปี-106-106
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11 ปี-119-119
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 12 ปี-9726123
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13 ปี-13108121
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 14 ปี-5106111
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 15 ปี-57782
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 16 ปี--2020
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 17 ปี--33
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 18 ปี--22
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 19 ปี----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปี--11
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปีขึ้นไป----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนทั้งหมด4517988312
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง น้อยกว่า 2 ปี----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 2 ปี----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 3 ปี----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4 ปี3--3
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5 ปี9--9
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 6 ปี245-29
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 7 ปี318-21
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 8 ปี121-22
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 9 ปี-29-29
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10 ปี326-29
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 11 ปี128-29
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 12 ปี-26329
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 13 ปี1172038
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 14 ปี-42226
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 15 ปี-42226
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 16 ปี--1414
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 17 ปี-145
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 18 ปี----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 19 ปี--22
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปี--11
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 20 ปีขึ้นไป----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด49104-153
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย น้อยกว่า 2 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 2 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 3 ปี6--6
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 4 ปี14--14
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 5 ปี12--12
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 6 ปี143-17
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 7 ปี215-17
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 8 ปี120-21
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 9 ปี-13-13
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 10 ปี-25-25
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 11 ปี-13-13
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 12 ปี-13-13
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 13 ปี-2-2
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 14 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 15 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 16 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 17 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 18 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 19 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปี----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปีขึ้นไป----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด4714858253
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย น้อยกว่า 2 ปี----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 2 ปี----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 3 ปี4--4
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 4 ปี11--11
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 5 ปี14--14
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 6 ปี178-25
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 7 ปี127-28
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 8 ปี-14-14
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 9 ปี-20-20
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 10 ปี-20-20
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 11 ปี-26-26
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 12 ปี-28129
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 13 ปี-31518
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 14 ปี-12425
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 15 ปี-11516
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 16 ปี----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 17 ปี--22
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 18 ปี----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 19 ปี--11
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปี----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปีขึ้นไป----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด146282158
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย น้อยกว่า 2 ปี----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 2 ปี----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 3 ปี----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 4 ปี----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 5 ปี7-18
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 6 ปี72-9
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 7 ปี-6-6
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 8 ปี-10-10
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 9 ปี-6-6
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 10 ปี-7-7
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 11 ปี-12-12
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 12 ปี-11213
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 13 ปี-52025
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 14 ปี-23032
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 15 ปี-12324
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 16 ปี--44
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 17 ปี--22
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 18 ปี----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 19 ปี----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปี----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปีขึ้นไป----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด844-52
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย น้อยกว่า 2 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 2 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 3 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 4 ปี1--1
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 5 ปี3--3
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 6 ปี31-4
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 7 ปี18-9
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 8 ปี-3-3
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 9 ปี-7-7
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 10 ปี-7-7
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 11 ปี-10-10
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 12 ปี-6-6
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 13 ปี-2-2
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 14 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 15 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 16 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 17 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 18 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 19 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปี----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปีขึ้นไป----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนทั้งหมด17100-117
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย น้อยกว่า 2 ปี----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 2 ปี----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 3 ปี----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 4 ปี3--3
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 5 ปี4--4
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 6 ปี94-13
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 7 ปี117-18
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 8 ปี-26-26
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 9 ปี-15-15
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 10 ปี-15-15
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 11 ปี-11-11
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 12 ปี-9-9
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 13 ปี-1-1
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 14 ปี----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 15 ปี-1-1
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 16 ปี-1-1
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 17 ปี----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 18 ปี----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 19 ปี----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปี----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 20 ปีขึ้นไป----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด4693-139
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 น้อยกว่า 2 ปี----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 2 ปี----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 3 ปี1--1
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 4 ปี11--11
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 5 ปี12--12
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 6 ปี153-18
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 7 ปี611-17
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 8 ปี123-24
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 9 ปี-19-19
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 10 ปี-9-9
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 11 ปี-6-6
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 12 ปี-14-14
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 13 ปี-6-6
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 14 ปี-2-2
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 15 ปี----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 16 ปี----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 17 ปี----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 18 ปี----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 19 ปี----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปี----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปีขึ้นไป----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด22102-124
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 น้อยกว่า 2 ปี----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 2 ปี----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 3 ปี----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 4 ปี3--3
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 5 ปี7--7
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 6 ปี91-10
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 7 ปี312-15
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 8 ปี-16-16
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 9 ปี-13-13
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 10 ปี-16-16
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 11 ปี-11-11
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 12 ปี-17-17
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 13 ปี-8-8
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 14 ปี-4-4
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 15 ปี-2-2
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 16 ปี-1-1
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 17 ปี----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 18 ปี----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 19 ปี-1-1
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปี----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปีขึ้นไป----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด4213169242
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 น้อยกว่า 2 ปี----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 2 ปี----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 3 ปี----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 4 ปี6--6
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 5 ปี14--14
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 6 ปี213-24
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 7 ปี118-19
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 8 ปี-24-24
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 9 ปี-26-26
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 10 ปี-18-18
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 11 ปี-17-17
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 12 ปี-23326
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 13 ปี-11112
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 14 ปี--2222
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 15 ปี-11920
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 16 ปี--1010
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 17 ปี--44
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 18 ปี----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 19 ปี----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปี----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปีขึ้นไป----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด2282-104
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 น้อยกว่า 2 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 2 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 3 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 4 ปี4--4
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 5 ปี11--11
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 6 ปี71-8
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 7 ปี-12-12
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 8 ปี-19-19
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 9 ปี-14-14
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 10 ปี-13-13
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 11 ปี-14-14
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 12 ปี-6-6
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 13 ปี-1-1
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 14 ปี-2-2
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 15 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 16 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 17 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 18 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 19 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปี----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปีขึ้นไป----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด141348226715
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 น้อยกว่า 2 ปี----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 2 ปี----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 3 ปี11--11
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 4 ปี29--29
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 5 ปี491-50
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 6 ปี5023-73
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 7 ปี258-60
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 8 ปี-50-50
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 9 ปี-50-50
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 10 ปี-58-58
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 11 ปี-50-50
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 12 ปี-40242
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 13 ปี-105262
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 14 ปี-47882
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 15 ปี-25456
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 16 ปี--2121
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 17 ปี-21315
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 18 ปี--55
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 19 ปี--11
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปี----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปีขึ้นไป----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนทั้งหมด30166-196
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 น้อยกว่า 2 ปี----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 2 ปี----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 3 ปี----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 4 ปี5--5
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 5 ปี11--11
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 6 ปี134-17
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 7 ปี114-15
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 8 ปี-26-26
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 9 ปี-32-32
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 10 ปี-22-22
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 11 ปี-25-25
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 12 ปี-20-20
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 13 ปี-11-11
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 14 ปี-6-6
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 15 ปี-4-4
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 16 ปี-2-2
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 17 ปี----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 18 ปี----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 19 ปี----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปี----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 20 ปีขึ้นไป----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด57202115374
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปี----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 3 ปี----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 4 ปี10--10
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 5 ปี19--19
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 6 ปี261-27
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 7 ปี-29-29
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 8 ปี237-39
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 9 ปี-33-33
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 10 ปี-30-30
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 11 ปี-36-36
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 12 ปี-27128
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 13 ปี-42731
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 14 ปี-24446
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 15 ปี-13233
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 16 ปี-279
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 17 ปี--22
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 18 ปี--22
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 19 ปี----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปี----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปีขึ้นไป----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด52143-195
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปี----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 3 ปี----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 4 ปี1--1
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 5 ปี26--26
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 6 ปี257-32
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 7 ปี-31-31
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 8 ปี-19-19
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 9 ปี-12-12
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 10 ปี-23-23
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 11 ปี-17-17
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 12 ปี-18-18
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 13 ปี-7-7
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 14 ปี-5-5
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 15 ปี-4-4
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 16 ปี----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 17 ปี----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 18 ปี----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 19 ปี----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปี----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปีขึ้นไป----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด56252118426
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปี----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 3 ปี----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 4 ปี5--5
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 5 ปี291-30
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 6 ปี228-30
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 7 ปี-35-35
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 8 ปี-28-28
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 9 ปี-32-32
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 10 ปี-41-41
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 11 ปี-39-39
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 12 ปี-40242
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 13 ปี-102939
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 14 ปี-134053
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 15 ปี-52126
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 16 ปี--1818
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 17 ปี--55
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 18 ปี--22
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 19 ปี--11
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปี----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปีขึ้นไป----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด42108-150
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปี----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 3 ปี----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 4 ปี8--8
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 5 ปี14--14
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 6 ปี196-25
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 7 ปี123-24
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 8 ปี-13-13
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 9 ปี-18-18
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 10 ปี-11-11
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 11 ปี-15-15
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 12 ปี-16-16
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 13 ปี-2-2
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 14 ปี-3-3
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 15 ปี-1-1
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 16 ปี----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 17 ปี----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 18 ปี----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 19 ปี----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปี----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปีขึ้นไป----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด102303143548
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปี----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 3 ปี----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 4 ปี15--15
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 5 ปี42--42
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 6 ปี45--45
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 7 ปี-51-51
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 8 ปี-49-49
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 9 ปี-38-38
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 10 ปี-54-54
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 11 ปี-59-59
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 12 ปี-41142
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 13 ปี-64955
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 14 ปี-23739
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 15 ปี-13637
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 16 ปี--1717
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 17 ปี-112
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 18 ปี-123
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 19 ปี----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปี----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปีขึ้นไป----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนทั้งหมด36115-151
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน น้อยกว่า 2 ปี----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ปี----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 3 ปี----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 4 ปี7--7
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 5 ปี17--17
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 6 ปี128-20
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 7 ปี-22-22
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 8 ปี-17-17
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 9 ปี-14-14
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 10 ปี-17-17
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 11 ปี-19-19
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 12 ปี-11-11
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 13 ปี-3-3
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 14 ปี-2-2
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 15 ปี-2-2
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 16 ปี----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 17 ปี----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 18 ปี----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 19 ปี----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปี----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 20 ปีขึ้นไป----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด4687-133
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ น้อยกว่า 2 ปี----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 2 ปี----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 3 ปี----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 4 ปี2--2
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 5 ปี14--14
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 6 ปี172-19
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 7 ปี72-9
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 8 ปี310-13
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 9 ปี314-17
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 10 ปี-12-12
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 11 ปี-20-20
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 12 ปี-7-7
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 13 ปี-3-3
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 14 ปี-8-8
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 15 ปี-8-8
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 16 ปี-1-1
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 17 ปี----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 18 ปี----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 19 ปี----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปี----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปีขึ้นไป----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด14739692635
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ น้อยกว่า 2 ปี----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 2 ปี----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 3 ปี----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 4 ปี17--17
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 5 ปี61--61
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 6 ปี5014-64
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 7 ปี1641-57
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 8 ปี360-63
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 9 ปี-74-74
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 10 ปี-46-46
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 11 ปี-46-46
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 12 ปี-56-56
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 13 ปี-381856
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 14 ปี-132336
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 15 ปี-43438
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 16 ปี-41519
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 17 ปี--22
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 18 ปี----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 19 ปี----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปี----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปีขึ้นไป----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด3316370266
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ น้อยกว่า 2 ปี----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 2 ปี----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 3 ปี----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 4 ปี1--1
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 5 ปี14--14
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 6 ปี1612-28
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 7 ปี-21-21
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 8 ปี220-22
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 9 ปี-20-20
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 10 ปี-25-25
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 11 ปี-38-38
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 12 ปี-18422
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 13 ปี-21517
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 14 ปี-32124
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 15 ปี-32225
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 16 ปี--77
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 17 ปี--11
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 18 ปี-1-1
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 19 ปี----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปี----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปีขึ้นไป----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนทั้งหมด-398130528
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา น้อยกว่า 2 ปี----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 2 ปี----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 3 ปี----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 4 ปี----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 5 ปี----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 6 ปี-15-15
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 7 ปี-67-67
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 8 ปี-48-48
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 9 ปี-66-66
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 10 ปี-70-70
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 11 ปี-73-73
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 12 ปี-511263
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 13 ปี-63642
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 14 ปี--4747
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 15 ปี-12728
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 16 ปี--88
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 17 ปี----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 18 ปี----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 19 ปี----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 20 ปี-1-1
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 20 ปีขึ้นไป----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนทั้งหมด8625579420
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา น้อยกว่า 2 ปี----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 2 ปี----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 3 ปี----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 4 ปี14--14
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 5 ปี34--34
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 6 ปี347-41
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 7 ปี245-47
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 8 ปี243-45
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 9 ปี-35-35
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 10 ปี-40-40
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 11 ปี-35-35
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 12 ปี-33841
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 13 ปี-51823
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 14 ปี-92029
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 15 ปี-22022
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 16 ปี-11011
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 17 ปี--22
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 18 ปี----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 19 ปี--11
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 20 ปี----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 20 ปีขึ้นไป----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนทั้งหมด1478-92
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา น้อยกว่า 2 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 2 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 3 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 4 ปี8--8
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 5 ปี4--4
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 6 ปี15-6
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 7 ปี111-12
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 8 ปี-14-14
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 9 ปี-15-15
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 10 ปี-12-12
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 11 ปี-12-12
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 12 ปี-6-6
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 13 ปี-2-2
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 14 ปี-1-1
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 15 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 16 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 17 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 18 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 19 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 20 ปี----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 20 ปีขึ้นไป----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด63148-211
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง น้อยกว่า 2 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 3 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 4 ปี2--2
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5 ปี31--31
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6 ปี302-32
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 7 ปี-59-59
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 8 ปี-25-25
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 9 ปี-12-12
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 10 ปี-18-18
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 11 ปี-15-15
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12 ปี-14-14
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 13 ปี-2-2
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 14 ปี-1-1
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 15 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 16 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 17 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 18 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 19 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปี----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปีขึ้นไป----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด53121-174
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง น้อยกว่า 2 ปี----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 ปี----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 3 ปี----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 4 ปี4--4
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5 ปี24--24
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6 ปี161-17
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 7 ปี814-22
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 8 ปี-17-17
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 9 ปี119-20
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 10 ปี-17-17
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 11 ปี-27-27
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12 ปี-18-18
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 13 ปี-5-5
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 14 ปี-2-2
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 15 ปี----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 16 ปี-1-1
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 17 ปี----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 18 ปี----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 19 ปี----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปี----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปีขึ้นไป----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด61153-214
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง น้อยกว่า 2 ปี----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 ปี----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 3 ปี----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 4 ปี12--12
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5 ปี26--26
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6 ปี154-19
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 7 ปี617-23
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 8 ปี-18-18
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 9 ปี131-32
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 10 ปี134-35
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 11 ปี-17-17
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12 ปี-19-19
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 13 ปี-4-4
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 14 ปี-3-3
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 15 ปี-2-2
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 16 ปี-2-2
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 17 ปี-2-2
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 18 ปี----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 19 ปี----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปี----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปีขึ้นไป----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด6616573304
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง น้อยกว่า 2 ปี----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 ปี----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 3 ปี----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 4 ปี11--11
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5 ปี25--25
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6 ปี213-24
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 7 ปี716-23
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 8 ปี218-20
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 9 ปี-39-39
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 10 ปี-28-28
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 11 ปี-15-15
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12 ปี-22-22
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 13 ปี-91019
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 14 ปี-32427
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 15 ปี-31013
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 16 ปี-41418
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 17 ปี-5813
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 18 ปี--44
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 19 ปี--22
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปี--11
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปีขึ้นไป----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด91275159525
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง น้อยกว่า 2 ปี----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 ปี----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 3 ปี----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 4 ปี4--4
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5 ปี32--32
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6 ปี479-56
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 7 ปี630-36
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 8 ปี-46-46
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 9 ปี146-47
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 10 ปี-53-53
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 11 ปี140-41
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12 ปี-38240
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 13 ปี-113647
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 14 ปี-24345
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 15 ปี--5858
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 16 ปี--1616
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 17 ปี--33
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 18 ปี----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 19 ปี--11
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปี----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปีขึ้นไป----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด85217-302
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง น้อยกว่า 2 ปี----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 ปี----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 3 ปี----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 4 ปี12--12
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5 ปี28--28
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6 ปี323-35
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 7 ปี1027-37
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 8 ปี236-38
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 9 ปี138-39
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 10 ปี-33-33
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 11 ปี-27-27
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12 ปี-26-26
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 13 ปี-14-14
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 14 ปี-10-10
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 15 ปี-3-3
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 16 ปี----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 17 ปี----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 18 ปี----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 19 ปี----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปี----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปีขึ้นไป----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด57135-192
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง น้อยกว่า 2 ปี----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 ปี----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 3 ปี----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 4 ปี9--9
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5 ปี21--21
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6 ปี212-23
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 7 ปี511-16
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 8 ปี118-19
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 9 ปี-26-26
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 10 ปี-18-18
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 11 ปี-19-19
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12 ปี-19-19
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 13 ปี-8-8
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 14 ปี-7-7
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 15 ปี-7-7
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 16 ปี----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 17 ปี----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 18 ปี----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 19 ปี----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปี----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปีขึ้นไป----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนทั้งหมด41138-179
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง น้อยกว่า 2 ปี----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 ปี----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 3 ปี2--2
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 4 ปี8--8
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 5 ปี15--15
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 6 ปี1112-23
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 7 ปี415-19
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 8 ปี123-24
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 9 ปี-26-26
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 10 ปี-22-22
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 11 ปี-19-19
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 12 ปี-17-17
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 13 ปี-2-2
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 14 ปี----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 15 ปี-1-1
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 16 ปี----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 17 ปี----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 18 ปี-1-1
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 19 ปี----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปี----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 20 ปีขึ้นไป----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด113354-467
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา น้อยกว่า 2 ปี----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 2 ปี----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 3 ปี3--3
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 4 ปี30--30
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 5 ปี52--52
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 6 ปี2818-46
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 7 ปี-63-63
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 8 ปี-54-54
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 9 ปี-49-49
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 10 ปี-50-50
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 11 ปี-54-54
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 12 ปี-56-56
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 13 ปี-8-8
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 14 ปี-2-2
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 15 ปี----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 16 ปี----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 17 ปี----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 18 ปี----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 19 ปี----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปี----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปีขึ้นไป----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด59154-213
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา น้อยกว่า 2 ปี----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 2 ปี----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 3 ปี4--4
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 4 ปี19--19
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 5 ปี22--22
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 6 ปี145-19
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 7 ปี-25-25
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 8 ปี-19-19
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 9 ปี-24-24
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 10 ปี-25-25
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 11 ปี-17-17
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 12 ปี-27-27
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 13 ปี-7-7
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 14 ปี-5-5
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 15 ปี----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 16 ปี----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 17 ปี----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 18 ปี----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 19 ปี----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปี----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปีขึ้นไป----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด57158-215
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา น้อยกว่า 2 ปี----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 2 ปี----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 3 ปี----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 4 ปี12--12
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 5 ปี26--26
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 6 ปี78-15
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 7 ปี77-14
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 8 ปี532-37
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 9 ปี-18-18
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 10 ปี-29-29
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 11 ปี-25-25
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 12 ปี-16-16
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 13 ปี-15-15
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 14 ปี-7-7
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 15 ปี-1-1
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 16 ปี----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 17 ปี----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 18 ปี----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 19 ปี----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปี----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปีขึ้นไป----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด53137-190
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา น้อยกว่า 2 ปี----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 2 ปี----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 3 ปี11--11
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 4 ปี9--9
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 5 ปี15--15
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 6 ปี94-13
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 7 ปี625-31
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 8 ปี127-28
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 9 ปี214-16
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 10 ปี-20-20
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 11 ปี-17-17
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 12 ปี-18-18
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 13 ปี-11-11
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 14 ปี-1-1
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 15 ปี----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 16 ปี----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 17 ปี----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 18 ปี----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 19 ปี----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปี----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปีขึ้นไป----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด82271119472
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา น้อยกว่า 2 ปี----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 2 ปี----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 3 ปี----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 4 ปี10--10
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 5 ปี27--27
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 6 ปี3011-41
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 7 ปี737-44
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 8 ปี141-42
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 9 ปี340-43
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 10 ปี241-43
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 11 ปี131-32
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 12 ปี140-41
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 13 ปี-182846
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 14 ปี-63238
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 15 ปี-53439
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 16 ปี-11314
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 17 ปี--88
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 18 ปี--44
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 19 ปี----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปี----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปีขึ้นไป----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนทั้งหมด56116-172
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา น้อยกว่า 2 ปี----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 2 ปี----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 3 ปี----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 4 ปี13--13
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 5 ปี13--13
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 6 ปี182-20
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 7 ปี108-18
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 8 ปี222-24
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 9 ปี-25-25
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 10 ปี-17-17
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 11 ปี-12-12
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 12 ปี-20-20
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 13 ปี-7-7
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 14 ปี-2-2
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 15 ปี-1-1
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 16 ปี----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 17 ปี----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 18 ปี----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 19 ปี----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปี----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 20 ปีขึ้นไป----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนทั้งหมด2292-114
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา น้อยกว่า 2 ปี----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 2 ปี----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 3 ปี----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 4 ปี3--3
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 5 ปี16--16
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 6 ปี36-9
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 7 ปี-8-8
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 8 ปี-16-16
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 9 ปี-9-9
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 10 ปี-14-14
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 11 ปี-12-12
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 12 ปี-8-8
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 13 ปี-11-11
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 14 ปี-7-7
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 15 ปี-1-1
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 16 ปี----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 17 ปี----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 18 ปี----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 19 ปี----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 20 ปี----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 20 ปีขึ้นไป----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด3888-126
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ น้อยกว่า 2 ปี----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 2 ปี----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 3 ปี----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 4 ปี9--9
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 5 ปี15--15
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 6 ปี143-17
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 7 ปี-8-8
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 8 ปี-12-12
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 9 ปี-14-14
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 10 ปี-21-21
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 11 ปี-9-9
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 12 ปี-13-13
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 13 ปี-1-1
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 14 ปี-4-4
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 15 ปี-2-2
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 16 ปี-1-1
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 17 ปี----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 18 ปี----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 19 ปี----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปี----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปีขึ้นไป----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด34119-153
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ น้อยกว่า 2 ปี----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 2 ปี----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 3 ปี2--2
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 4 ปี14--14
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 5 ปี11--11
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 6 ปี55-10
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 7 ปี212-14
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 8 ปี-20-20
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 9 ปี-22-22
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 10 ปี-16-16
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 11 ปี-11-11
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 12 ปี-21-21
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 13 ปี-6-6
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 14 ปี-5-5
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 15 ปี-1-1
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 16 ปี----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 17 ปี----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 18 ปี----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 19 ปี----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปี----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปีขึ้นไป----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนทั้งหมด80260155569
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ น้อยกว่า 2 ปี----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 2 ปี----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 3 ปี8--8
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 4 ปี24--24
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 5 ปี261-27
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 6 ปี2216-38
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 7 ปี-48-48
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 8 ปี-34-34
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 9 ปี-40-40
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 10 ปี-37-37
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 11 ปี-36-36
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 12 ปี-381553
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 13 ปี-63440
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 14 ปี-25254
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 15 ปี-13740
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 16 ปี--932
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 17 ปี--631
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 18 ปี-1125
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 19 ปี--12
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปี----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 20 ปีขึ้นไป----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด89458317864
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ น้อยกว่า 2 ปี----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 2 ปี----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 3 ปี----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 4 ปี13--13
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 5 ปี51--51
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 6 ปี2521-46
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 7 ปี-66-66
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 8 ปี-68-68
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 9 ปี-86-86
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 10 ปี-71-71
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 11 ปี-77-77
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 12 ปี-503383
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 13 ปี-148498
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 14 ปี-299101
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 15 ปี-37376
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 16 ปี--1717
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 17 ปี--77
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 18 ปี--33
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 19 ปี--11
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปี----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปีขึ้นไป----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด75242-317
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ น้อยกว่า 2 ปี----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 2 ปี----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 3 ปี----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 4 ปี14--14
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 5 ปี36--36
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 6 ปี2313-36
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 7 ปี242-44
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 8 ปี-37-37
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 9 ปี-32-32
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 10 ปี-38-38
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 11 ปี-34-34
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 12 ปี-37-37
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 13 ปี-6-6
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 14 ปี-2-2
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 15 ปี-1-1
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 16 ปี----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 17 ปี----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 18 ปี----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 19 ปี----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปี----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปีขึ้นไป----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด73220-293
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ น้อยกว่า 2 ปี----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 2 ปี----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 3 ปี----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 4 ปี12--12
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 5 ปี38--38
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 6 ปี1610-26
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 7 ปี440-44
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 8 ปี236-38
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 9 ปี131-32
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 10 ปี-34-34
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 11 ปี-28-28
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 12 ปี-24-24
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 13 ปี-9-9
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 14 ปี-4-4
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 15 ปี-1-1
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 16 ปี-3-3
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 17 ปี----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 18 ปี----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 19 ปี----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปี----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปีขึ้นไป----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด71353-424
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ น้อยกว่า 2 ปี----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 2 ปี----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 3 ปี----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 4 ปี7--7
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 5 ปี35--35
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 6 ปี2615-41
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 7 ปี348-51
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 8 ปี-48-48
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 9 ปี-65-65
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 10 ปี-42-42
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 11 ปี-53-53
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 12 ปี-44-44
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 13 ปี-22-22
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 14 ปี-13-13
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 15 ปี----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 16 ปี-2-2
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 17 ปี-1-1
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 18 ปี----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 19 ปี----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปี----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปีขึ้นไป----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนทั้งหมด78278-356
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ น้อยกว่า 2 ปี----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 2 ปี----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 3 ปี----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 4 ปี13--13
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 5 ปี33--33
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 6 ปี3011-41
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 7 ปี-39-39
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 8 ปี239-41
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 9 ปี-58-58
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 10 ปี-43-43
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 11 ปี-38-38
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 12 ปี-38-38
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 13 ปี-9-9
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 14 ปี-1-1
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 15 ปี-1-1
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 16 ปี-1-1
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 17 ปี----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 18 ปี----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 19 ปี----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 20 ปี----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 20 ปีขึ้นไป----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนทั้งหมด128358-486
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ น้อยกว่า 2 ปี----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 2 ปี----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 3 ปี----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 4 ปี17--17
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 5 ปี58--58
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 6 ปี4514-59
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 7 ปี756-63
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 8 ปี162-63
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 9 ปี-44-44
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 10 ปี-47-47
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 11 ปี-47-47
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 12 ปี-55-55
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 13 ปี-23-23
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 14 ปี-6-6
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 15 ปี-2-2
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 16 ปี-2-2
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 17 ปี----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 18 ปี----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 19 ปี----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 20 ปี----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 20 ปีขึ้นไป----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนทั้งหมด2912783239
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ น้อยกว่า 2 ปี----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 2 ปี----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 3 ปี----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 4 ปี5--5
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 5 ปี15--15
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 6 ปี95-14
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 7 ปี-11-11
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 8 ปี-19-19
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 9 ปี-16-16
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 10 ปี-21-21
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 11 ปี-19-19
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 12 ปี-22123
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 13 ปี-81523
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 14 ปี-42428
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 15 ปี-22628
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 16 ปี--1414
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 17 ปี--11
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 18 ปี--22
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 19 ปี----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 20 ปี----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 20 ปีขึ้นไป----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนทั้งหมด4612060226
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ น้อยกว่า 2 ปี----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 2 ปี----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 3 ปี----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 4 ปี10--10
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 5 ปี19--19
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 6 ปี166-22
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 7 ปี118-19
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 8 ปี-16-16
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 9 ปี-16-16
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 10 ปี-20-20
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 11 ปี-18-18
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 12 ปี-19221
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 13 ปี-31720
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 14 ปี-11819
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 15 ปี--1212
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 16 ปี-279
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 17 ปี--33
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 18 ปี-112
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 19 ปี----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 20 ปี----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 20 ปีขึ้นไป----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนทั้งหมด73324-397
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ น้อยกว่า 2 ปี----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 2 ปี----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 3 ปี----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 4 ปี21--21
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 5 ปี28--28
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 6 ปี2311-34
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 7 ปี-37-37
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 8 ปี146-47
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 9 ปี-47-47
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 10 ปี-50-50
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 11 ปี-53-53
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 12 ปี-57-57
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 13 ปี-12-12
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 14 ปี-5-5
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 15 ปี-5-5
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 16 ปี----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 17 ปี-1-1
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 18 ปี----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 19 ปี----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปี----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 20 ปีขึ้นไป----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนทั้งหมด18542597
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ น้อยกว่า 2 ปี----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 2 ปี----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 3 ปี----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 4 ปี2--2
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 5 ปี11--11
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 6 ปี33-6
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 7 ปี19-10
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 8 ปี-8-8
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 9 ปี110-11
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 10 ปี-9-9
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 11 ปี-9-9
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 12 ปี-325
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 13 ปี--22
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 14 ปี--1111
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 15 ปี-3912
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 16 ปี--11
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 17 ปี----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 18 ปี----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 19 ปี----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 20 ปี----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 20 ปีขึ้นไป----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนทั้งหมด1550-65
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ น้อยกว่า 2 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 2 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 3 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 4 ปี2--2
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 5 ปี10--10
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 6 ปี33-6
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 7 ปี-4-4
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 8 ปี-7-7
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 9 ปี-11-11
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 10 ปี-7-7
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 11 ปี-10-10
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 12 ปี-7-7
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 13 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 14 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 15 ปี-1-1
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 16 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 17 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 18 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 19 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 20 ปี----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 20 ปีขึ้นไป----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนทั้งหมด2050-70
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ น้อยกว่า 2 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 2 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 3 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 4 ปี4--4
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 5 ปี8--8
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 6 ปี52-7
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 7 ปี28-10
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 8 ปี-3-3
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 9 ปี111-12
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 10 ปี-6-6
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 11 ปี-10-10
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 12 ปี-7-7
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 13 ปี-2-2
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 14 ปี-1-1
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 15 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 16 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 17 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 18 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 19 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 20 ปี----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 20 ปีขึ้นไป----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนทั้งหมด38167-205
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ น้อยกว่า 2 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 2 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 3 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 4 ปี9--9
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 5 ปี12--12
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 6 ปี144-18
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 7 ปี318-21
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 8 ปี-20-20
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 9 ปี-31-31
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 10 ปี-26-26
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 11 ปี-32-32
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 12 ปี-26-26
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 13 ปี-7-7
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 14 ปี-3-3
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 15 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 16 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 17 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 18 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 19 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 20 ปี----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 20 ปีขึ้นไป----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนทั้งหมด90212-302
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ น้อยกว่า 2 ปี----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 2 ปี----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 3 ปี----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 4 ปี7--7
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 5 ปี38--38
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 6 ปี414-45
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 7 ปี-29-29
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 8 ปี234-36
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 9 ปี144-45
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 10 ปี-37-37
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 11 ปี-23-23
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 12 ปี125-26
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 13 ปี-12-12
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 14 ปี-3-3
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 15 ปี----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 16 ปี-1-1
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 17 ปี----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 18 ปี----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 19 ปี----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 20 ปี----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 20 ปีขึ้นไป----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนทั้งหมด4815351252
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ น้อยกว่า 2 ปี----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 2 ปี----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 3 ปี----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 4 ปี6--6
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 5 ปี10--10
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 6 ปี2510-35
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 7 ปี419-23
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 8 ปี116-17
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 9 ปี226-28
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 10 ปี-16-16
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 11 ปี-25-25
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 12 ปี-22123
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 13 ปี-131225
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 14 ปี-62127
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 15 ปี--1111
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 16 ปี--55
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 17 ปี--11
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 18 ปี----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 19 ปี----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 20 ปี----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 20 ปีขึ้นไป----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนทั้งหมด45102-147
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ น้อยกว่า 2 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 2 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 3 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 4 ปี5--5
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 5 ปี25--25
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 6 ปี141-15
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 7 ปี-16-16
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 8 ปี118-19
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 9 ปี-19-19
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 10 ปี-23-23
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 11 ปี-10-10
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 12 ปี-12-12
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 13 ปี-3-3
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 14 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 15 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 16 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 17 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 18 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 19 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 20 ปี----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 20 ปีขึ้นไป----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนทั้งหมด4067-107
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ น้อยกว่า 2 ปี----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 2 ปี----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 3 ปี3--3
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 4 ปี11--11
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 5 ปี14--14
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 6 ปี112-13
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 7 ปี-11-11
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 8 ปี19-10
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 9 ปี-12-12
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 10 ปี-10-10
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 11 ปี-8-8
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 12 ปี-9-9
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 13 ปี-4-4
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 14 ปี-2-2
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 15 ปี----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 16 ปี----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 17 ปี----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 18 ปี----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 19 ปี----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 20 ปี----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 20 ปีขึ้นไป----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนทั้งหมด2742-69
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น น้อยกว่า 2 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 2 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 3 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 4 ปี5--5
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 5 ปี14--14
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 6 ปี6--6
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 7 ปี26-8
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 8 ปี-6-6
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 9 ปี-9-9
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 10 ปี-3-3
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 11 ปี-6-6
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 12 ปี-9-9
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 13 ปี-2-2
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 14 ปี-1-1
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 15 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 16 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 17 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 18 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 19 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปี----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปีขึ้นไป----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนทั้งหมด54101-155
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น น้อยกว่า 2 ปี----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 2 ปี----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 3 ปี6--6
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 4 ปี13--13
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 5 ปี13--13
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 6 ปี141-15
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 7 ปี89-17
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 8 ปี-15-15
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 9 ปี-22-22
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 10 ปี-20-20
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 11 ปี-14-14
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 12 ปี-9-9
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 13 ปี-5-5
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 14 ปี-2-2
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 15 ปี-3-3
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 16 ปี-1-1
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 17 ปี----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 18 ปี----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 19 ปี----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปี----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปีขึ้นไป----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนทั้งหมด7326578416
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น น้อยกว่า 2 ปี----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 2 ปี----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 3 ปี----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 4 ปี14--14
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 5 ปี30--30
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 6 ปี2914-43
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 7 ปี-43-43
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 8 ปี-29-29
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 9 ปี-41-41
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 10 ปี-36-36
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 11 ปี-38-38
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 12 ปี-44-44
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 13 ปี-162440
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 14 ปี-32528
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 15 ปี-12223
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 16 ปี--55
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 17 ปี--11
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 18 ปี--11
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 19 ปี----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปี----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปีขึ้นไป----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนทั้งหมด3818554277
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น น้อยกว่า 2 ปี----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 2 ปี----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 3 ปี----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 4 ปี3--3
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 5 ปี20--20
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 6 ปี146-20
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 7 ปี-28-28
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 8 ปี-30-30
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 9 ปี-30-30
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 10 ปี-18-18
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 11 ปี-21-21
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 12 ปี-27128
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 13 ปี1121427
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 14 ปี-41822
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 15 ปี-11314
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 16 ปี-325
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 17 ปี-459
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 18 ปี-112
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 19 ปี----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปี----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปีขึ้นไป----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนทั้งหมด3566-101
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น น้อยกว่า 2 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 2 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 3 ปี5--5
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 4 ปี16--16
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 5 ปี8--8
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 6 ปี66-12
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 7 ปี-12-12
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 8 ปี-10-10
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 9 ปี-10-10
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 10 ปี-12-12
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 11 ปี-8-8
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 12 ปี-3-3
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 13 ปี-5-5
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 14 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 15 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 16 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 17 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 18 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 19 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปี----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปีขึ้นไป----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนทั้งหมด2011038168
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น น้อยกว่า 2 ปี----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 2 ปี----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 3 ปี----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 4 ปี3--3
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 5 ปี10--10
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 6 ปี78-15
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 7 ปี-20-20
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 8 ปี-16-16
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 9 ปี-16-16
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 10 ปี-14-14
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 11 ปี-16-16
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 12 ปี-11-11
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 13 ปี-5712
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 14 ปี-31114
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 15 ปี-11314
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 16 ปี--55
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 17 ปี--22
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 18 ปี----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 19 ปี----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปี----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 20 ปีขึ้นไป----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนทั้งหมด33113-146
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช น้อยกว่า 2 ปี----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 2 ปี----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 3 ปี----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 4 ปี4--4
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 5 ปี17--17
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 6 ปี1110-21
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 7 ปี117-18
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 8 ปี-18-18
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 9 ปี-16-16
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 10 ปี-12-12
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 11 ปี-15-15
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 12 ปี-15-15
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 13 ปี-5-5
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 14 ปี-1-1
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 15 ปี-3-3
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 16 ปี----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 17 ปี-1-1
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 18 ปี----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 19 ปี----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 20 ปี----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 20 ปีขึ้นไป----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนทั้งหมด3157-88
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช น้อยกว่า 2 ปี----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 2 ปี----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 3 ปี2--2
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 4 ปี10--10
50030191