คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07