จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการมองเห็น----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการได้ยิน----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางสติปัญญา----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการเรียนรู้-1--
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการออทิสติก----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030001 บ้านถ้ำ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนพิการทั้งหมด-1111-
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการมองเห็น----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการได้ยิน----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางสติปัญญา----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการเรียนรู้-811-
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการมองเห็น----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการได้ยิน----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการออทิสติก-2--
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนพิการทั้งหมด-23--
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการมองเห็น----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการได้ยิน----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการเรียนรู้-17--
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3--
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการออทิสติก----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030005 บ้านปางแดง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการมองเห็น----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการได้ยิน----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางสติปัญญา----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการออทิสติก----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการมองเห็น----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการได้ยิน----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางสติปัญญา----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการออทิสติก----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030007 บ้านดอน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการมองเห็น----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการได้ยิน----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางสติปัญญา----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการเรียนรู้----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการออทิสติก----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อื่นๆ----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว ข้อมูลผิดปกติ----
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว อายุนอกเกณฑ์----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการมองเห็น----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการได้ยิน----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางสติปัญญา----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการออทิสติก----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อื่นๆ----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ข้อมูลผิดปกติ----
50030011 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อายุนอกเกณฑ์----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนพิการทั้งหมด-211-
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการมองเห็น----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการได้ยิน----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางสติปัญญา----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการเรียนรู้-211-
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการออทิสติก----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อื่นๆ----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ข้อมูลผิดปกติ----
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อายุนอกเกณฑ์----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการมองเห็น----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการได้ยิน----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการออทิสติก----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อื่นๆ----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ข้อมูลผิดปกติ----
50030014 บ้านแม่กอนใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อายุนอกเกณฑ์----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการมองเห็น----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการได้ยิน----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางสติปัญญา----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการออทิสติก----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อื่นๆ----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง ข้อมูลผิดปกติ----
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง อายุนอกเกณฑ์----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการมองเห็น----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการได้ยิน----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางสติปัญญา----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030016 บ้านออน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนพิการทั้งหมด-74-
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการมองเห็น----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการได้ยิน----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางสติปัญญา--2-
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการเรียนรู้-42-
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการออทิสติก----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030017 บ้านปางเฟือง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนพิการทั้งหมด-9--
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการมองเห็น----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการได้ยิน----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางสติปัญญา-6--
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการออทิสติก----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030018 บ้านแม่ป๋าม เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนพิการทั้งหมด-187-
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการมองเห็น----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางสติปัญญา-83-
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการเรียนรู้-94-
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการออทิสติก----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030019 บ้านปางมะเยา เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนพิการทั้งหมด-3119-
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการมองเห็น----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการได้ยิน----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางสติปัญญา-63-
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการเรียนรู้-2416-
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการออทิสติก----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง นักเรียนพิการทั้งหมด-95-
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการมองเห็น----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการได้ยิน----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการเรียนรู้-65-
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อื่นๆ----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลผิดปกติ----
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง อายุนอกเกณฑ์----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนพิการทั้งหมด-47-
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการมองเห็น----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการได้ยิน--1-
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการเรียนรู้-35-
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการออทิสติก----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อื่นๆ----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ข้อมูลผิดปกติ----
50030022 บ้านเมืองคอง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อายุนอกเกณฑ์----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการมองเห็น----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการได้ยิน----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางสติปัญญา----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการออทิสติก----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อื่นๆ----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ข้อมูลผิดปกติ----
50030023 บ้านวังมะริว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อายุนอกเกณฑ์----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการมองเห็น----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางสติปัญญา----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการออทิสติก----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อื่นๆ----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ข้อมูลผิดปกติ----
50030024 บ้านหนองบัว เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อายุนอกเกณฑ์----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการมองเห็น----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการได้ยิน----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางสติปัญญา----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการออทิสติก----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อื่นๆ----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง ข้อมูลผิดปกติ----
50030025 ดอยสามหมื่น เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง อายุนอกเกณฑ์----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย นักเรียนพิการทั้งหมด-3225-
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการมองเห็น----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการได้ยิน----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางสติปัญญา--8-
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการเรียนรู้-3216-
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการออทิสติก----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อื่นๆ----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ข้อมูลผิดปกติ----
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อายุนอกเกณฑ์----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย นักเรียนพิการทั้งหมด-22--
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการมองเห็น----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการได้ยิน----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางสติปัญญา-10--
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการเรียนรู้-12--
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการออทิสติก----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อื่นๆ----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย ข้อมูลผิดปกติ----
50030027 บ้านใหม่ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย อายุนอกเกณฑ์----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนพิการทั้งหมด-76-
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการเรียนรู้-76-
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030029 บ้านเมืองนะ เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนพิการทั้งหมด-98--
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางสติปัญญา-38--
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการเรียนรู้-60--
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030030 บ้านอรุโณทัย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนพิการทั้งหมด-79-
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางสติปัญญา-31-
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการเรียนรู้-38-
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030031 แกน้อยศึกษา เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนพิการทั้งหมด-3123-
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการเรียนรู้-2923-
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030032 บ้านหนองเขียว เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030033 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการเรียนรู้-6--
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030034 บ้านรินหลวง เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนพิการทั้งหมด-92-
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการมองเห็น--1-
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการเรียนรู้-91-
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030035 บ้านนาหวาย เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อื่นๆ----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู เชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ อายุนอกเกณฑ์----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนพิการทั้งหมด-19--
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการเรียนรู้-19--
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030039 บ้านแม่แมะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการเรียนรู้-11--
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030043 บ้านป่าบง เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030044 วัดจอมคีรี เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนพิการทั้งหมด-167-
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการเรียนรู้-167-
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030045 บ้านแม่นะ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการเรียนรู้-4--
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030046 บ้านสบคาบ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการเรียนรู้-11--
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030048 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อื่นๆ----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030049 วัดปางมะโอ เชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ อายุนอกเกณฑ์----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการมองเห็น----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการได้ยิน----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางสติปัญญา----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการเรียนรู้-1--
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการออทิสติก----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อื่นๆ----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ข้อมูลผิดปกติ----
50030050 บ้านต้นผึ้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อายุนอกเกณฑ์----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนพิการทั้งหมด-7--
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการมองเห็น----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการได้ยิน----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางสติปัญญา----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการเรียนรู้-7--
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการออทิสติก----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อื่นๆ----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ข้อมูลผิดปกติ----
50030051 บ้านหัวฝาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อายุนอกเกณฑ์----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการมองเห็น----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการได้ยิน----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางสติปัญญา----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการเรียนรู้-8--
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการออทิสติก----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อื่นๆ----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ข้อมูลผิดปกติ----
50030052 บ้านป่าบง ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อายุนอกเกณฑ์----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน นักเรียนพิการทั้งหมด1---
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการมองเห็น----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการได้ยิน----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางสติปัญญา1---
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการเรียนรู้----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการออทิสติก----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อื่นๆ----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน ข้อมูลผิดปกติ----
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน ฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน อายุนอกเกณฑ์----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการมองเห็น----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการได้ยิน----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางสติปัญญา----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการเรียนรู้----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการออทิสติก----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030054 บ้านหัวนา ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนพิการทั้งหมด-7137-
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการมองเห็น--1-
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการได้ยิน----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางสติปัญญา-12-
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการเรียนรู้-5233-
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพูดและภาษา-161-
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030055 บ้านม่วงชุม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการมองเห็น----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางสติปัญญา-4--
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการเรียนรู้-7--
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการออทิสติก----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030056 บ้านลาน ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนพิการทั้งหมด-3511-
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการมองเห็น----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการได้ยิน----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการเรียนรู้-3411-
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการออทิสติก----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนพิการทั้งหมด-7--
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการมองเห็น----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการได้ยิน----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางสติปัญญา-5--
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการเรียนรู้-1--
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการออทิสติก----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030059 บ้านขอบด้ง ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนพิการทั้งหมด-254-
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการมองเห็น--1-
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการได้ยิน----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางสติปัญญา----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการเรียนรู้-243-
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030060 บ้านม่อนปิ่น ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น นักเรียนพิการทั้งหมด-5--
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการมองเห็น----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการได้ยิน----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางสติปัญญา----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการออทิสติก----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อื่นๆ----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น ข้อมูลผิดปกติ----
50030061 บ้านเวียงหวาย ฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น อายุนอกเกณฑ์----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนพิการทั้งหมด12--
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการมองเห็น----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการได้ยิน----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางสติปัญญา1---
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการออทิสติก----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030063 บ้านสันม่วง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-1118-
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการมองเห็น----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการได้ยิน----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางสติปัญญา-14-
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการเรียนรู้-1013-
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการออทิสติก----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030064 บ้านแม่ข่า ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการมองเห็น----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการได้ยิน----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางสติปัญญา----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการเรียนรู้----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการออทิสติก----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030066 บ้านดงป่าลัน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการมองเห็น----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการได้ยิน----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการเรียนรู้----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการออทิสติก----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030067 บ้านสันต้นเปา ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนพิการทั้งหมด152-
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการเรียนรู้-52-
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการออทิสติก1---
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030069 บ้านปางปอย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนพิการทั้งหมด-1214-
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการเรียนรู้-1014-
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030071 บ้านโป่งนก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนพิการทั้งหมด-2238-
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางสติปัญญา--1-
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการเรียนรู้-2237-
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการออทิสติก----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030073 บ้านแม่คะ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ นักเรียนพิการทั้งหมด-3915-
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการมองเห็น----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการได้ยิน----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางสติปัญญา----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการเรียนรู้-3815-
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อื่นๆ----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ ข้อมูลผิดปกติ----
50030074 บ้านเหมืองแร่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ อายุนอกเกณฑ์----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030075 บ้านทุ่งหลุก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030076 บ้านยาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด17--
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา-4--
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก1---
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030078 บ้านห้วยห้อม ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030079 บ้านหนองขวาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด-22-
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้-22-
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030082 วิรุณเทพ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการเรียนรู้----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อื่นๆ----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030083 บ้านแม่งอนกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน อายุนอกเกณฑ์----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการมองเห็น----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการได้ยิน----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางสติปัญญา----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการเรียนรู้----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการออทิสติก----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030086 บ้านสันป่าแดง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการมองเห็น----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการได้ยิน----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางสติปัญญา----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการเรียนรู้----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการออทิสติก----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030087 บ้านปางสัก ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการมองเห็น----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการได้ยิน----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางสติปัญญา----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการออทิสติก----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030088 บ้านแม่สูนน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการมองเห็น----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการได้ยิน----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางสติปัญญา----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการเรียนรู้----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการออทิสติก----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030089 บ้านต้นส้าน ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนพิการทั้งหมด-17--
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการมองเห็น----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการได้ยิน----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการเรียนรู้-16--
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการออทิสติก----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030090 บ้านหนองยาว ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน นักเรียนพิการทั้งหมด-11-
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการมองเห็น----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการได้ยิน----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางสติปัญญา--1-
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการเรียนรู้-1--
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการออทิสติก----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อื่นๆ----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน ข้อมูลผิดปกติ----
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน อายุนอกเกณฑ์----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-187-
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางสติปัญญา----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-177-
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-1--
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030093 บ้านแม่ใจ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-5--
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030094 บ้านห้วยบอน ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-19--
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางสติปัญญา-18--
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-1--
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030095 บ้านโป่งถืบ ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางสติปัญญา----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030097 บ้านหนองตุ้ม ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางสติปัญญา----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-10--
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030098 บ้านศรีดอนชัย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-5961-
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางสติปัญญา-78-
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-3950-
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-21-
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการออทิสติก-82-
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030099 บ้านเวียงฝาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-76-
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางสติปัญญา----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-76-
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อื่นๆ----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย ฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง อายุนอกเกณฑ์----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการมองเห็น----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการได้ยิน----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางสติปัญญา----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการเรียนรู้----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการออทิสติก----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030103 บ้านสันต้นดู่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนพิการทั้งหมด-2012-
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการมองเห็น----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการได้ยิน----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางสติปัญญา-11-
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการเรียนรู้-1911-
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการออทิสติก----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030104 บ้านห้วยงูกลาง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนพิการทั้งหมด-47-
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการมองเห็น----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการได้ยิน--1-
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางสติปัญญา----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการเรียนรู้-36-
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการออทิสติก----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030105 วัดนันทาราม ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการมองเห็น----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการได้ยิน----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางสติปัญญา----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการเรียนรู้----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการออทิสติก----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030106 บ้านสันทราย ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย นักเรียนพิการทั้งหมด-18--
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการมองเห็น----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการได้ยิน----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการเรียนรู้-16--
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการออทิสติก----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อื่นๆ----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย ข้อมูลผิดปกติ----
50030107 วัดศรีบุญเรือง ฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย อายุนอกเกณฑ์----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการมองเห็น----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการได้ยิน----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางสติปัญญา----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการเรียนรู้----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการออทิสติก----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการมองเห็น----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการได้ยิน----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางสติปัญญา-3--
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการเรียนรู้-9--
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการออทิสติก----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการมองเห็น----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการได้ยิน----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางสติปัญญา----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการออทิสติก----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030111 บ้านท่ามะแกง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการมองเห็น----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการได้ยิน----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางสติปัญญา----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการเรียนรู้-10--
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการออทิสติก----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030112 บ้านห้วยปู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนพิการทั้งหมด151-
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการมองเห็น----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการได้ยิน11--
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-21-
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการเรียนรู้-1--
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการออทิสติก----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-14--
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการมองเห็น----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการได้ยิน----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางสติปัญญา-8--
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการเรียนรู้-5--
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการออทิสติก----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อื่นๆ----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 ข้อมูลผิดปกติ----
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 อายุนอกเกณฑ์----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนพิการทั้งหมด-31-
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการเรียนรู้-9--
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030116 บ้านห้วยศาลา แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนพิการทั้งหมด-612-
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางสติปัญญา--1-
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการเรียนรู้-610-
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนพิการทั้งหมด-16--
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการเรียนรู้-15--
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนพิการทั้งหมด-1712-
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการมองเห็น-1--
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการเรียนรู้-1611-
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030119 บ้านสุขฤทัย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการมองเห็น----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการได้ยิน----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางสติปัญญา----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการเรียนรู้-2--
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการออทิสติก----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อื่นๆ----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน ข้อมูลผิดปกติ----
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน อายุนอกเกณฑ์----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการมองเห็น----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการได้ยิน----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางสติปัญญา----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการออทิสติก----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030121 บ้านหลวง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนพิการทั้งหมด-248-
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการมองเห็น-4--
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางสติปัญญา-42-
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการเรียนรู้-156-
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการออทิสติก----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030122 บ้านป่าก๊อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนพิการทั้งหมด-4--
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการมองเห็น----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการได้ยิน----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการเรียนรู้-1--
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการออทิสติก----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030123 บ้านป่าแดง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนพิการทั้งหมด-219-
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการมองเห็น----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการได้ยิน----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางสติปัญญา-84-
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการเรียนรู้-135-
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการออทิสติก----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อื่นๆ----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ข้อมูลผิดปกติ----
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อายุนอกเกณฑ์----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการมองเห็น----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการได้ยิน----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางสติปัญญา----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการเรียนรู้----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการออทิสติก----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อื่นๆ----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ข้อมูลผิดปกติ----
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อายุนอกเกณฑ์----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการมองเห็น----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการได้ยิน----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางสติปัญญา----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการเรียนรู้----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการออทิสติก----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อื่นๆ----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ข้อมูลผิดปกติ----
50030128 บ้านสันป่าเหียว แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อายุนอกเกณฑ์----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนพิการทั้งหมด-21--
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการมองเห็น-4--
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการได้ยิน----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางสติปัญญา----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการเรียนรู้-17--
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการออทิสติก----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการมองเห็น----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการได้ยิน----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางสติปัญญา----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการเรียนรู้-10--
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการออทิสติก----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการมองเห็น----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการได้ยิน----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางสติปัญญา----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการเรียนรู้-7--
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการออทิสติก----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนพิการทั้งหมด-2610-
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการมองเห็น----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการได้ยิน----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางสติปัญญา----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการเรียนรู้-2610-
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการออทิสติก----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030135 บ้านห้วยคอกหมู แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนพิการทั้งหมด-1912-
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการมองเห็น-1--
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการได้ยิน-2--
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางสติปัญญา-22-
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการเรียนรู้-1310-
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการออทิสติก----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนพิการทั้งหมด-15--
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการมองเห็น----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางสติปัญญา----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการเรียนรู้-14--
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการออทิสติก----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการมองเห็น----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการได้ยิน----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางสติปัญญา----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการออทิสติก----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030138 บ้านห้วยม่วง แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการมองเห็น----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการได้ยิน----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางสติปัญญา----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการเรียนรู้----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการออทิสติก----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อื่นๆ----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง ข้อมูลผิดปกติ----
50030139 บ้านฮ่างต่ำ แม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง อายุนอกเกณฑ์----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการมองเห็น----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการได้ยิน----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการเรียนรู้-9--
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพูดและภาษา-2--
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการออทิสติก----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030143 บ้านแม่สาว แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนพิการทั้งหมด-24--
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการมองเห็น----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการได้ยิน----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางสติปัญญา----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการเรียนรู้-24--
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการออทิสติก----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030145 บ้านโป่งไฮ แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการมองเห็น----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการได้ยิน----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางสติปัญญา----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการเรียนรู้-9--
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการออทิสติก----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030146 บ้านห้วยป่าซาง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนพิการทั้งหมด-16--
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการมองเห็น----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการได้ยิน----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางสติปัญญา----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการเรียนรู้-15--
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030147 บ้านดง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนพิการทั้งหมด1---
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการมองเห็น----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการได้ยิน----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางสติปัญญา1---
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการเรียนรู้----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการออทิสติก----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา นักเรียนพิการทั้งหมด-21--
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการมองเห็น----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการได้ยิน----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางสติปัญญา----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการเรียนรู้-18--
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการออทิสติก----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อื่นๆ----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา ข้อมูลผิดปกติ----
50030149 บ้านสันป่าข่า แม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา อายุนอกเกณฑ์----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา นักเรียนพิการทั้งหมด-41--
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการมองเห็น----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการได้ยิน----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการเรียนรู้-39--
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการออทิสติก----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อื่นๆ----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ข้อมูลผิดปกติ----
50030151 บ้านดอนชัย แม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา อายุนอกเกณฑ์----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการมองเห็น----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการได้ยิน----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางสติปัญญา----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการออทิสติก----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030154 บ้านโละ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการมองเห็น----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการได้ยิน----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางสติปัญญา----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการออทิสติก----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030155 บ้านสันปอธง แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการมองเห็น----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการได้ยิน----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการออทิสติก----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อื่นๆ----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ ข้อมูลผิดปกติ----
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ อายุนอกเกณฑ์----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนพิการทั้งหมด-1438-
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการมองเห็น----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการได้ยิน----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางสติปัญญา-21-
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการเรียนรู้-1135-
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการออทิสติก--1-
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030158 บ้านเปียงหลวง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนพิการทั้งหมด-4--
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการมองเห็น----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการได้ยิน----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางสติปัญญา----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการออทิสติก----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030159 บ้านจอง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนพิการทั้งหมด-28--
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการมองเห็น----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการได้ยิน----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางสติปัญญา----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการเรียนรู้-26--
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการออทิสติก----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030160 บ้านห้วยไคร้ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการมองเห็น----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการได้ยิน----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางสติปัญญา----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการเรียนรู้-8--
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการออทิสติก----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนพิการทั้งหมด-17--
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการมองเห็น----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการได้ยิน----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางสติปัญญา-9--
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการเรียนรู้-7--
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการออทิสติก----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อื่นๆ----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ข้อมูลผิดปกติ----
50030165 บ้านกองลม เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อายุนอกเกณฑ์----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนพิการทั้งหมด-22--
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการมองเห็น-1--
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการได้ยิน----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางสติปัญญา-3--
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการเรียนรู้-16--
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการออทิสติก----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อื่นๆ----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ข้อมูลผิดปกติ----
50030166 บ้านเวียงแหง เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อายุนอกเกณฑ์----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนพิการทั้งหมด-119-
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการมองเห็น----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการได้ยิน----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางสติปัญญา-23-
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการเรียนรู้-96-
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการออทิสติก----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อื่นๆ----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ข้อมูลผิดปกติ----
50030167 บ้านนามน เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อายุนอกเกณฑ์----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ นักเรียนพิการทั้งหมด-5--
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการมองเห็น----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการได้ยิน----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางสติปัญญา----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการเรียนรู้-5--
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการออทิสติก----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อื่นๆ----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ ข้อมูลผิดปกติ----
50030168 บ้านปางป๋อ เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ อายุนอกเกณฑ์----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ นักเรียนพิการทั้งหมด-5--
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการมองเห็น----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางสติปัญญา----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการเรียนรู้-4--
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการออทิสติก----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อื่นๆ----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ ข้อมูลผิดปกติ----
50030169 บ้านม่วงป็อก เวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ อายุนอกเกณฑ์----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนพิการทั้งหมด-14-
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการมองเห็น----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการได้ยิน----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางสติปัญญา--1-
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการเรียนรู้-13-
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการออทิสติก----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อื่นๆ----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ข้อมูลผิดปกติ----
50030170 บ้านปงตำ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อายุนอกเกณฑ์----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการมองเห็น----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการได้ยิน----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการออทิสติก----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อื่นๆ----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ข้อมูลผิดปกติ----
50030171 บ้านห้วยบง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อายุนอกเกณฑ์----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการมองเห็น----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการได้ยิน----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการเรียนรู้----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการออทิสติก----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อื่นๆ----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ข้อมูลผิดปกติ----
50030173 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อายุนอกเกณฑ์----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ นักเรียนพิการทั้งหมด-15--
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการมองเห็น----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการได้ยิน----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางสติปัญญา----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการเรียนรู้-13--
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการออทิสติก----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อื่นๆ----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ ข้อมูลผิดปกติ----
50030174 วัดบ้านท่า ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ อายุนอกเกณฑ์----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการมองเห็น----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการได้ยิน----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางสติปัญญา----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการเรียนรู้-9--
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการออทิสติก----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อื่นๆ----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ข้อมูลผิดปกติ----
50030175 บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อายุนอกเกณฑ์----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนพิการทั้งหมด-164-
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการมองเห็น----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการได้ยิน----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางสติปัญญา-9--
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการเรียนรู้-74-
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการออทิสติก----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อื่นๆ----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ข้อมูลผิดปกติ----
50030176 วัดป่าแดง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อายุนอกเกณฑ์----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการมองเห็น----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการได้ยิน----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางสติปัญญา-3--
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการเรียนรู้-7--
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการออทิสติก----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อื่นๆ----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ข้อมูลผิดปกติ----
50030177 บ้านป่างิ้ว ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อายุนอกเกณฑ์----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ นักเรียนพิการทั้งหมด-15--
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการมองเห็น----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการได้ยิน----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการเรียนรู้-13--
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการออทิสติก----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อื่นๆ----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ ข้อมูลผิดปกติ----
50030178 บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ อายุนอกเกณฑ์----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการมองเห็น----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการได้ยิน----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางสติปัญญา----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการเรียนรู้----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการออทิสติก----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อื่นๆ----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ข้อมูลผิดปกติ----
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อายุนอกเกณฑ์----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการมองเห็น----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการได้ยิน----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางสติปัญญา----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการเรียนรู้----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการออทิสติก----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อื่นๆ----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ข้อมูลผิดปกติ----
50030181 บ้านแม่ขิ ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อายุนอกเกณฑ์----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการมองเห็น----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการได้ยิน----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการออทิสติก----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อื่นๆ----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ข้อมูลผิดปกติ----
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อายุนอกเกณฑ์----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนพิการทั้งหมด-126-
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการมองเห็น----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการได้ยิน----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางสติปัญญา----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการเรียนรู้-125-
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการออทิสติก----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อื่นๆ----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ข้อมูลผิดปกติ----
50030183 บ้านอ่าย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อายุนอกเกณฑ์----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนพิการทั้งหมด-5--
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการมองเห็น----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการได้ยิน----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางสติปัญญา-1--
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการเรียนรู้-4--
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการออทิสติก----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อื่นๆ----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ข้อมูลผิดปกติ----
50030185 บ้านถ้ำตับเตา ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อายุนอกเกณฑ์----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น นักเรียนพิการทั้งหมด-137-
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการมองเห็น----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการได้ยิน----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางสติปัญญา-71-
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการเรียนรู้-56-
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการออทิสติก----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อื่นๆ----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น ข้อมูลผิดปกติ----
50030187 บ้านหัวฝาย ไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น อายุนอกเกณฑ์----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการมองเห็น----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการได้ยิน----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางสติปัญญา----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการเรียนรู้----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการออทิสติก----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อื่นๆ----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ข้อมูลผิดปกติ----
50030190 บ้านสินชัย ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อายุนอกเกณฑ์----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการมองเห็น----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการได้ยิน----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางสติปัญญา----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการเรียนรู้----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการออทิสติก----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อื่นๆ----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ข้อมูลผิดปกติ----
50030191 บ้านผาแดง ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อายุนอกเกณฑ์----
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการมองเห็น----
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการได้ยิน----
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางสติปัญญา-3--
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการเรียนรู้-3--
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการออทิสติก-3--
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อื่นๆ----
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ข้อมูลผิดปกติ----
50030193 บ้านต้นโชค ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อายุนอกเกณฑ์----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการมองเห็น----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการได้ยิน----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางสติปัญญา----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการเรียนรู้----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการออทิสติก----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อื่นๆ----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ข้อมูลผิดปกติ----
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อายุนอกเกณฑ์----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการมองเห็น----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการได้ยิน----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางสติปัญญา----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการเรียนรู้----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการออทิสติก----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อื่นๆ----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ข้อมูลผิดปกติ----
50030195 สันติวนา ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อายุนอกเกณฑ์----
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนพิการทั้งหมด-14--
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการมองเห็น----
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการได้ยิน----
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางสติปัญญา-2--
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการเรียนรู้-10--
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อื่นๆ----
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ข้อมูลผิดปกติ----
50030196 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อายุนอกเกณฑ์----
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนพิการทั้งหมด-72-
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการมองเห็น----
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการได้ยิน-1--
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางสติปัญญา-21-
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการเรียนรู้-31-
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการออทิสติก-1--
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อื่นๆ----
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช ข้อมูลผิดปกติ----
50030197 บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช อายุนอกเกณฑ์----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า นักเรียนพิการทั้งหมด----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการมองเห็น----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการได้ยิน----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางสติปัญญา----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการเรียนรู้----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการออทิสติก----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อื่นๆ----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า ข้อมูลผิดปกติ----
50030198 บ้านเด่นใหม่ ฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า อายุนอกเกณฑ์----
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07