ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

154

จำนวนโรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
42
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
146
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
62
ดูข้อมูล

41,215

จำนวนนักเรียน :: 506 :: จากปี 2562

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
7,990
-217 :: จากปี 2562
นร.ประถมศึกษา
26,645
606 :: จากปี 2562
นร.ม.ต้น
6,367
122 :: จากปี 2562

1,953

จำนวนห้องเรียน :: 37 :: จากปี2562

ดูข้อมูล

ครูและบุคลากร

สนง.
รร.
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ

ดูข้อมูล

7,123

นักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 88 /57%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 58 /38%
ประถมศึกษา 4 /3%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 4 /3%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 42 /27%
ขนาดกลาง 102 /66%
ขนาดใหญ่ 9 /6%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 42 /27%
ขนาดที่ 2 39 /25%
ขนาดที่ 3 26 /17%
ขนาดที่ 4 29 /19%
ขนาดที่ 5 17 /11%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ฝาง 49 โรงเรียน
ดูข้อมูล
เชียงดาว 39 โรงเรียน
ดูข้อมูล
เวียงแหง 9 โรงเรียน
ดูข้อมูล
แม่อาย 36 โรงเรียน
ดูข้อมูล
ไชยปราการ 21 โรงเรียน
ดูข้อมูล
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07