ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

153

จำนวนโรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
37
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
144
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
62
ดูข้อมูล

43,533

จำนวนนักเรียน :: 1011 :: จากปี 2565

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
7,923
340 :: จากปี 2565
นร.ประถมศึกษา
28,648
618 :: จากปี 2565
นร.ม.ต้น
6,758
79 :: จากปี 2565

1,971

จำนวนห้องเรียน :: 7 :: จากปี2565

ดูข้อมูล

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2566

ดูข้อมูล

6,308

นักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 86 /56%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 58 /38%
ประถมศึกษา 5 /3%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 4 /3%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 37 /24%
ขนาดกลาง 104 /68%
ขนาดใหญ่ 11 /7%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 37 /24%
ขนาดที่ 2 36 /24%
ขนาดที่ 3 30 /20%
ขนาดที่ 4 30 /20%
ขนาดที่ 5 19 /12%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • dddddd
  • 823802787
  • aa
  • aa
  • aa
ฝาง 48 โรงเรียน
ดูข้อมูล
เชียงดาว 39 โรงเรียน
ดูข้อมูล
เวียงแหง 9 โรงเรียน
ดูข้อมูล
แม่อาย 36 โรงเรียน
ดูข้อมูล
ไชยปราการ 21 โรงเรียน
ดูข้อมูล
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07