ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

154

จำนวนโรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
42
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
143
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
62
ดูข้อมูล

41,724

จำนวนนักเรียน :: 509 :: จากปี 2563

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
7,722
-268 :: จากปี 2563
นร.ประถมศึกษา
27,315
670 :: จากปี 2563
นร.ม.ต้น
6,468
101 :: จากปี 2563

1,938

จำนวนห้องเรียน :: -15 :: จากปี2563

ดูข้อมูล

ครูและบุคลากร

สนง.
รร.
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ

ดูข้อมูล

5,997

นักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 86 /56%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 57 /37%
ประถมศึกษา 5 /3%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 5 /3%
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 42 /27%
ขนาดกลาง 101 /66%
ขนาดใหญ่ 10 /6%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 42 /27%
ขนาดที่ 2 38 /25%
ขนาดที่ 3 25 /16%
ขนาดที่ 4 30 /19%
ขนาดที่ 5 18 /12%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ฝาง 49 โรงเรียน
ดูข้อมูล
เชียงดาว 39 โรงเรียน
ดูข้อมูล
เวียงแหง 9 โรงเรียน
ดูข้อมูล
แม่อาย 36 โรงเรียน
ดูข้อมูล
ไชยปราการ 21 โรงเรียน
ดูข้อมูล
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07